Boxtel, 17 december 2019

Betreft: Schriftelijke vragen “Voldoende revalidatieplaatsen en dagbesteding
veiligstellen”
Geacht College,
We maken ons als fractie BALANS zorgen over het tekort aan revalidatieplekken
en locaties voor dagbesteding in onze gemeente. Recent is de dagbesteding op
Simeonshof gestopt en dat is voor de laatste bezoekers heel vervelend. Ze zijn
nu aangewezen op een minder vertrouwde plek en vaak verder van huis. De
noodzakelijke rust en regelmaat – voor deze doelgroep heel belangrijk voor leef
comfort – is daarmee verstoord.
Als mensen uit Boxtel moeten herstellen c.q. revalideren na een ongeval of letsel
is het fijn als dat dichtbij huis kan. Dit is van groot belang indien de thuissituatie
niet voldoende bescherming en zorg kan bieden en dagelijkse inzet van
logopedie, ergotherapie en/of fysiotherapie noodzakelijk is. Revalideren in je
eigen dorp is ook van groot belang om de drempel zo laag mogelijk te maken
voor bezoek van vrienden en bekenden. Bij een revalidatielocatie die op afstand
van Boxtel gelegen is, is de kans op bezoek kleiner en daardoor de kans op
vereenzaming veel groter. Fysieke revalidatie gaat ook sneller als de patiënt zich
psychisch goed voelt. Onze inzet dient er op gericht te zijn dat Boxtelaren in
Boxtel kunnen revalideren.
Ook is het voor onze vergrijzende maatschappij – in Boxtel nog extremer dan de
landelijke trend – van groot belang dat we ons als overheid samen met burgers
en zorgleveranciers maximaal inzetten voor het welbevinden van onze ouderen
en zorgvragende medemensen.
We beseffen dat we dit als overheid niet alleen kunnen en ook niet af kunnen
dwingen, maar in gezamenlijkheid met genoemde partijen ( burgers,
belangengroeperingen en zorgaanbieders ) denkt BALANS dat we wel het goede
kunnen doen voor onze medemens, nu maar vooral in de nabije toekomst.
Onze vragen:
1. Deelt u onze zorgen over het veiligstellen van voldoende revalidatieplaatsen
en voldoende locaties voor dagbesteding in onze gemeente?
2,. Bent u bereid om het gesprek aan te gaan met zorgleveranciers om daarbij
de noodzaak van voldoende dagbesteding en revalidatieplaatsen bespreekbaar
te maken?
3. Bent u bereid om samen met de scribenten van “Samen ouder worden in
Boxtel” te bezien welke bijdragen (beleid, euro’s o.i.d.) we als gemeente in dit
kader kunnen doen voor onze medemensen?
4. Juicht u nieuwe initiatieven van dagbesteding – ook in het buitengebied- toe
en denkt u maximaal mee indien hiervoor bestemmingsplannen of vergunningen
aangepast moeten worden?
Voor BALANS is regeren vooruitzien en daarom vragen we u om actief een rol te
pakken in situaties waarbij het welbevinden van ouderen in het geding is en/of
vereenzaming op de loer ligt. Zowel bij de dagbesteding als bij voldoende
revalidatieplaatsen. BALANS hecht aan zorg kortbij, nu en in de nabije toekomst!