Naar aanleiding van onze vragen over De Herenboeren hebben we het college vervolgvragen gesteld:

___________________________________________________________________________________

Geacht College, 

Wij hebben kennis genomen van uw antwoord en hebben een aantal inhoudelijke vervolgvragen. Over de termijn van beantwoording, die ruim overschreden is, hebben we reeds gesproken in het presidium. 

 

Op voorhand willen we melden dat we het een prima zaak vinden dat er een controle plaatsgevonden heeft. Het is wel jammer dat dit ingezet is na een handhavingsverzoek en al niet eerder. Bij het verstrijken van een tijdelijke omgevingsvergunning (in dit geval verleend voor 3 jaar voor het tijdelijke plaatsen van een prefab unit als informatiecentrum, kantine, opslagruimte en 2 zeecontainers), is het volgens ons zo dat de situatie dan weer in de oorspronkelijke staat gebracht dient te worden. Om dat te beoordelen zou een eerdere controle, na het verstrijken van de tijdelijke vergunning op zijn plaats zijn geweest.  

 

Er zijn intussen ruim 6 jaar verstreken sinds de ondertekening van de Greendeal (9 maart 2017 ) en die tijd had benut moeten worden (aldus de inhoud van de Greendeal) voor de realisatie van maximaal één Vlaamse Schuur. Zeer recent hebben de Herenboeren een tijdelijke vergunning voor 10 jaar (!) aangevraagd, maar dat is niet voor een Vlaamse Schuur volgend de publicatie.  

 

In uw antwoord geeft u aan dat er zicht is op legalisatie en dat u daarom niet handhavend hebt opgetreden, dit zicht op legalisatie zou moeten blijken uit een vergunningsaanvraag, maar de vergunningsaanvraag die de Herenboeren enkele dagen geleden hebben gedaan gaat om een tijdelijke vergunning voor 10 jaar (!) en niet om een Vlaamse Schuur. Er is naar onze mening dan ook geen sprake van zicht op legalisatie van de situatie zoals is vastgelegd in de Greendeal én ook niet zoals de situatie nu is.  

 

In uw beantwoording geeft u aan dat De Greendeal in 2021 is geëvalueerd. Wij lezen dat de genoemde evaluatie door een werkgroep opgesteld is en vragen ons af de evaluatie van de werkgroep door bestuurders vastgesteld is. Tevens stelt u dat die evaluatie de leidraad vormt voor het vervolg. Voor ons als raad (toch het hoogste orgaan binnen de gemeente) is het fijn vanuit onze controlerende taak om te weten of we de inhoud van de evaluatie in lijn is met het genomen raadsbesluit van 21 februari 2017 en passend vinden als leidraad voor de toekomst van die locatie.  

  1. Kunt u ons de evaluatie van de werkgroep doen toekomen als mede het vaststellingsdocument door bestuurders van ondertekende partijen, inclusief datum?  

 

In uw beantwoording geeft u ook aan dat u als college slechts bevoegd bent voor het verstrekken van een omgevingsvergunning bouwen en dat de door u afgegeven tijdelijke omgevingsvergunning inmiddels van rechtswege is beëindigd. 

  1. Bent u het met ons eens dat er dus de facto sprake is van een niet legale situatie aangezien hetgeen tijdelijke vergund is, al lang weg had moeten zijn?  

 

U geeft vervolgens aan dat er tijdens een controle overtredingen zijn geconstateerd en dat er momenteel een onderzoek plaats vindt naar de mogelijkheid tot legalisatie. Dit onderzoek vindt dus plaats ruim na de einddatum van de Green Deal en de tijdelijke vergunning. En het onderzoek loopt dus al een heel jaar.  

  1. Waarom is er niet eerder onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot legaliseren?  
  1. Op basis waarvan trekt u nu de conclusie dat er ‘concreet zicht is op legalisatie’ terwijl het onderzoek daarnaar volgens uw antwoord blijkbaar nog loopt? Zoals eerder aangegeven betreft de vergunningsaanvraag die zeer recent en pas na uw gegeven antwoord is gedaan, iets anders dan wat er nu staat of wat bedoeld was in de Greendeal. 

 

BALANS is zich er van bewust dat er een verdere transformatie van het landelijk gebied aan de orde is. Het concept van de Herenboeren kan er daar één van zijn. De schoen wringt voor BALANS dat “gelijken monniken, gelijke kappen” hier niet aan de orde lijkt te zijn. Ook in het kader van een betrouwbare overheid, en dus bij andere handhavingszaken kan door betrokkenen het gevoel van onrechtvaardigheid ontstaan, en met een schuin oog naar de casus Herenboeren gekeken worden. In deze casus geldt blijkbaar een  “hersteltermijn” van ruim 6 jaar en in de media lezen we soms artikelen over rechtszaken inzake handhaving waar minder clementie getoond lijkt te worden. Concrete heldere eensluidende antwoorden op onze aanvullende vragen kunnen ons helpen bij het uitleggen van deze casus.