1. Een daadkrachtige cultuuromslag in het Gemeentehuis, kennis van burgers serieus benutten.

Burgerbetrokkenheid bij uitvoering en beleid! BALANS wil toe naar een toegankelijke gemeente, die open en transparant is. Een gemeente die misstappen durft toe te geven, maar daar dan wel lering uit trekt.Een behulpzame, voorwaardenscheppende gemeente.Een gemeente waar de burger nummer één is en zich ook nummer één voelt! Dus minder bemoei- en regelzucht van de overheid en meer burgerinitiatieven stimuleren en meedenken, bijvoorbeeld met het bestuur van De Rots, De Serenade en bij het integrale ingediende plan voor Selissen. De kennis en kunde van onze burgers moet beter benut worden! Daarbij moet de gemeente durven los te laten en vertrouwen hebben in onze burgers. De bestaande burgerbetrokkenheid van onze inwoners moet dus serieus genomen worden. Onze burgers zijn namelijk al heel betrokken met elkaar (mantelzorg, vrijwilligers) en ook begaan met hun directe leefomgeving. Ze willen de handen uit de mouwen steken bij uitvoering van zaken, maar ook bij het opstellen van beleid. Deze burgerbetrokkenheid moeten we koesteren en inzetten. Invoering van een burgerpanel is een makkelijke stap om de onafhankelijke mening van onze burgers snel te verzamelen.

2. De Hobbendonken snel naar De Kleine Aarde!

Na de keuze in april 2013 om De Hobbendonken te vestigen op De Kleine Aarde is er nog steeds geen start gemaakt met de bestemmingsplanprocedure. BALANS heeft erom gevraagd in april en september 2013. Aanpakken en doorpakken is dus nodig, waarbij een veilige omgeving van de school en de weg ernaartoe cruciaal zijn. Samen met het schoolbestuur dient het “Programma van Eisen” bepaald te worden voor een brede school. De Hobbendonken mag niet de dupe worden van een duurzaamheidsgoeroe!

3. Afschaffen betaald parkeren en invoeren blauwe zone!

BALANS wil van Boxtel een plezierige winkelstad /dorp maken. Daar hoort betaald parkeren niet bij. Door de invoering van blauwe zones in het centrumgebied, wordt winkelen voor mensen, die met de auto willen komen, laagdrempeliger. In 2012 heeft de raad het idee van BALANS grotendeels omarmd en nu wachten de woonwijken in het centrum en in Breukelen alweer lange tijd op de uitvoering van dat beleid. We blijven ons inzetten om ook het betaald parkeren op en rondom de Markt snel af te schaffen en in te ruilen voor een gastvrije blauwe zone, want het is vijf voor twaalf voor ons centrum!

4. Voldoende parkeerplaatsen!

In Boxtel praten we al jaren over een autoluwe Markt, waarbij er wel een goed alternatief dient te zijn als compensatie voor het verdwijnen van de parkeerplaatsen op de Markt. Na veel te lang praten is er in 2012 bij raadsbesluit voor gekozen om deze vervanging te realiseren in (en in de omgeving van) de Pastorietuin. BALANS steunt die gedachte nog steeds maar mocht het alternatief onverhoopt niet lukken, blijven de auto’s gewoon op de Markt staan, zodat de winkels en de horeca kunnen blijven bestaan. De Markt wordt dus pas autoluw als het alternatief gerealiseerd is!

5. Centrum te gerekt!

We hebben in Boxtel te veel vierkante meters winkeloppervlak en daardoor neemt de leegstand in het centrum toe, wat nog versterkt wordt door internetverkoop. Het kernwinkelgebied zal kleiner moeten worden, met tevens sfeer verbeterende maatregelen in het openbaar gebied, o.a. sfeerverlichting, maar ook gratis WIFI voor de moderne consument. De panden verder van het kernwinkelgebied dienen gemakkelijk een andere bestemming te kunnen krijgen voor behoud of stijging van de waarden van panden, waardoor het verhuizen van winkels richting het kernwinkelgebied op gang komt. Voorwaarde is wel dat er dan voldoende parkeerplaatsen zijn bij het kernwinkelgebied en uiteraard gratis!

6. Sport als vliegwiel!

Naast het vele plezier dat mensen in sport beleven is sport een vliegwiel voor veiligere buurten, betere prestaties op school en minder overgewicht. Daarom kiezen we voor een integrale benadering, waarbij sport wordt verbonden met onderwijs, cultuur, eerstelijnsgezondheidszorg en welzijn. We blijven dus investeren in sport. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een prima instrument om jongeren met overgewicht te helpen en via het Jeugdsportfonds dient iedereen te kunnen sporten. Wij kiezen hierbij voor doelmatige, multifunctionele accommodaties. Openbare sportevenementen (bijvoorbeeld ijsbaan) stimuleren en indien mogelijk openbaar groen ook zo inrichten dat het sportmogelijkheden zijn voor de jeugd.

7. Waardering voor senioren!

Onze senioren moeten beter gewaardeerd worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de waarde van het vrijwilligerswerk door ouderenbonden enorm is. Een prachtig voorbeeld is het project “ouderenadviseurs”. Ouderen willen en kunnen na hun arbeidzaam leven namelijk hun krachten geven aan de leefbaarheid van onze gemeente en dienen gestimuleerd te worden om mee te blijven doen in de maatschappij. BALANS stelt alles in het werk voor voldoende en betaalbare woningen voor ouderen en biedt faciliteiten en advisering voor een zo lang mogelijk verblijf in eigen woning (aanpassingen). We zorgen voor adequate scholing voor onze oudere vrijwilligers en mantelzorgers. Kortom we zorgen goed voor “grijs” en we benutten graag de kracht van “grijs”!

8. Fijn wonen, vooral voor starters en senioren!

BALANS wil levensloopbestendige woningen bouwen op plaatsen die goed bereikbaar zijn met goede voorzieningen in de directe nabijheid, voldoende speelvoorzieningen en geen zoek- en sluipverkeer in de straten; kortom WOONGENOT! Voor BALANS zijn dit Selissen, Lennisheuvel Zuid, Smaldersestraat en de hoek Roderweg-Hamsestraat als uitbreidingsgebieden. Het pad bij de provincie is geëffend voor Liempde en Lennisheuvel, en eigenaren van gronden moeten met een positieve insteek verwelkomd worden. Daarom dient het integrale plan voor Selissen een kans te krijgen. Voor Liempde is de hoek Roderweg-Hamsestraat de meest ideale plek, waarbij er aan de Hamsestraat een overgangsgebied komt voor bedrijven met een lage milieucategorie waardoor de nieuwe woningen, ook huursector, gebouwd kunnen worden op voldoende afstand van de bestaande bedrijven op Daasdonk. Een nieuwe weg dient onderdeel te zijn van het integrale plan zodat het sluipverkeer door Liempde aangepakt wordt. Ook de Smaldersestraat is geschikt voor invulling van de woonwensen van onze burgers. In Lennisheuvel Zuid dient meegewerkt te worden aan plannen voor in totaal een 50-tal woningen in een periode van 15 jaar. Vooral cruciaal voor de leefbaarheid en om voldoende aanwas voor de basisschool te behouden. Aandachtspunt is de ontsluiting van de nieuwe woningen. Het verplaatsen van overlast veroorzakende bedrijven uit de kernen en wijken biedt inbreidingsmogelijkheden voor vooral starters en senioren. Extra kansen moeten worden geboden aan SIR-woningen en (gezamenlijke) zelfbouw moet een impuls krijgen. Het keurmerk Woonkeur is daarbij vanzelfsprekend, met voldoende aandacht voor de energieprestatie. Voor ouderen dienen er meer woningen met zorg gebouwd te worden waarbij de gemeente samen met betrokkenen werkt aan vernieuwende concepten, o.a. voor de steeds groter wordende groep mensen met dementie: kleinschalige groepswoningen in een levendige omgeving voor 6 tot 8 personen met dementie hebben de toekomst gezien de snel toenemende groep van dementerende ouderen. Een prachtig particulier voorbeeld, weliswaar voor een andere doelgroep, is het Noster Domus project aan de Leenhoflaan. De bestaande starterslening dient minimaal overeind te blijven.

9. Centrum autotunnel voor één Boxtel!

Op de plek van de dubbele overweg dient een autotunnel gerealiseerd te worden omdat Lennisheuvel, Kalksheuvel en Ladonk ook bij Boxtel horen. Daarnaast leidt het alternatief, een fietstunnel, tot het verschuiven van het verkeersprobleem naar woonstraten. Bovendien neemt de drukte op de Noord-Zuid as gigantisch toe bij het realiseren van de fietstunnel. En de reistijd voor de bewoners van Oost om de wijk te verlaten met de auto neemt alleen maar toe! De verkeersbelasting in de Baroniestraat blijkt, uit onderzoek, voor beide varianten gelijk! Daarom een centrumtunnel voor alle verkeer, exclusief vrachtverkeer, en geen fietstunnel! De autotunnel verkleinen kan altijd nog, de fietstunnel vergroten nooit meer!

10. Aanleg van verkeersring om Boxtel en Liempde ter bevordering van de leefbaarheid in de wijken!

Minder vrachtverkeer, minder doorgaand verkeer: veiliger, schoner, gezonder. Dus in Boxtel een oostelijke parallelweg A2, een capaciteitsuitbreiding van de Keulsebaan, waarbij eerst het stoplicht verwijderd dient te worden en de Oirschotseweg aangesloten wordt op rotonde Everbos. Daarna veranderingen aan rotonde Het Goor. Landbouwverkeer mag gebruik maken van de Keulsebaan. De afgelopen periode is heel structureel en intensief gewerkt aan de verbindingsweg Ladonk- Kapelweg en deze moet met volle kracht ook snel aangelegd worden en daar is een passievol bestuur voor nodig. Deze verbindingsweg is de start van een op termijn noodzakelijk volledige rondweg- Noord tot de A2 afrit Boxtel-Noord/Esch. In Liempde zal een verbindingsweg tussen de Dazingstraat en de Roderweg de overlast van te veel doorgaand (vracht-)verkeer wegnemen en dus dient deze verbindingsweg integraal onderdeel te zijn van de woningbouwplannen Roderweg-Hamsestraat.

11. Veilige fietsverbinding tussen Lennisheuvel en Boxtel!

Lennisheuvel hoort bij Boxtel en daarom is een veilige fietsverbinding noodzakelijk. Daarom een autotunnel bij de dubbele overweg, zodat de verkeersintensiteit daalt bij rotonde Boseind en de veilige oversteekbaarheid makkelijker te realiseren is. Ook het doortrekken van de Hole Eik als fietsverbinding naar het Staartsepad zal de fietsintensiteit bij rotonde Boseind verlagen en de veiligheid verbeteren.

12. Ombuiging van “natuurgeld” naar “economisch en sociaal geld”!

BALANS vindt dat er door het huidige gemeentebestuur te veel kostbare aandacht en geld wordt besteed aan allerlei natuur- & milieuzaken. Wij nemen de zorg voor natuur en milieu buitengewoon serieus. Maar net zo belangrijk vinden wij leefbaarheid, economische impulsen of sociale maatregelen voor de mensen in onze gemeente die daar zo’n behoefte aan hebben. Tussen al die elementen moet weer BALANS komen, en daarom moet de focus meer komen liggen op projecten voor economie en voor het welzijn van mensen, waarbij ontmoetingen in bestaande gemeenschapsvoorzieningen cruciaal zijn. Het blind achter de term “duurzaamheid” aanlopen heeft het Boxtels imago al voldoende schade toegebracht en kostbare financiële middelen worden daardoor verbrast.

Samen vérder Werken aan Kwaliteit 2014-2018
BALANS zegt JA! – U toch ook!