Terugkoppeling raadsvergaderingen mei 2019

In mei hebben we 3 raadsavonden gehad. Onderwerpen die o.a. aan bod zijn geweest zijn de overeenkomst met Stapelen, de stalbezetting aan de Brede Heide door dierenextremisten, Jeugdzorg en het rapport van de Rekenkamer over Centrumontwikkeling Boxtel.

Stapelen

We hebben in Boxtel een prachtig Kasteel Stapelen, met zijn prachtige tuin, gelegen vlakbij het centrum van Boxtel. Het Kasteel en haar tuin zijn in december 2018 gekocht door een ontwikkelaar voor een bedrag van 2,6 miljoen euro. De tuin van Stapelen is onderdeel van een ingediend project in het kader van Landschap van Allure om subsidie te verkrijgen, met name voor de openbare toegankelijkheid. Voor het veiligstellen van deze subsidiestroom was er het college veel aan gelegen om de openstelling van het park van Stapelen te realiseren. Het college heeft een deal gesloten met de ontwikkelaar waarbij er voor 10 jaar een contract getekend is met een jaarlijkse betaling van € 60.000,-.

Wij vinden het fijn dat het park openbaar toegankelijk blijft, maar vinden het afgesproken bedrag veel te hoog en de termijn van slechts 10 jaar veel te kort, ondanks dat het college stelt dat dit een goede deal was, welke goedkoop is voor Boxtel.

BALANS vindt dat de openstelling van het park niet goedkoop is en dat de afgesproken termijn te kort is. Daarnaast zijn de financiële consequenties die voortvloeien uit een gewijzigd plan van Landschap van Allure ongewis Onze gehele bijdrage kunt u lezen in bijlage ‘2019-05-07 BALANS Agendapunt 11 Huur Park Stapelen’.

Stalbezetting Brede Heide

Een varkenshouder aan de Brede Heide werd op 13 mei jl. in zijn stal overvallen door dierenextremisten die de staldeur opengebroken hebben. Ook op het erf was een grote groep extremisten aanwezig. Omdat ons burgemeester op vakantie was, was onze loco-burgemeester bestuurlijk verantwoordelijk. Wat begon als een simpele inbraak werd – naar onze mening door besluiteloosheid – ook een zaak van openbare orde en veiligheid, aangezien er een “tegendemonstratie” op gang kwam, waarbij de spanning ter plekke merkbaar was.

Uiteindelijk werd na 10 uur besloten tot het uit de stal halen van de “bezetters”, waarbij de bezetting eindigde.

We hebben over dit onderwerp daags na het incident vragen gesteld aan het college, mede omdat er geen duiding en geen communicatie was tijdens de dag zelf. Onze vragen leest u in bijlage ‘2019-05-14 Schriftelijke vragen BALANS Besluiteloosheid oorzaak bijna escalatie Brede Heide’

En het teleurstellende antwoord vindt  u in bijlage ‘Antwoord college vragen ex art 37 RvO BALANS Besluiteloosheid oorzaak bijna escalatie Brede Heide’.

We vinden dat er wel heel gemakkelijk gebruik gemaakt wordt van het feit dat er een gerechtelijke procedure loopt om een deel van de extremisten te veroordelen voor een strafbaar feit en er daarom niet alles met ons gedeeld kan en mag worden.

De stalbezetting is in de raad aan bod geweest, waarbij we geen debat konden voeren met de verantwoordelijk bestuurder, maar ook niet met andere fracties.

We mochten slechts vragen stellen en antwoorden werden gegeven met “meel in de mond”.

Onze bijdrage leest u in bijlage ‘2019-05-28 BALANS Agendapunt 8 Bezetting Brede Heide’.

We vinden het getuigen van naïviteit dat zowel de loco-burgemeester als de burgemeester van mening zijn dat deze stalbezetting een “spontane actie” was. Dat vinden we tevens zorgwekkend.

Wel geven we een compliment dat de veiligheid en openbare orde rondom de raadsvergadering wel goed geregeld was.

Die daadkracht hebben we de 13e mei gemist en met ons velen.

Jeugdzorg

Zoals u weet, hebben we al een aantal keren aandacht gevraagd voor de problematiek rondom Jeugdzorg. Zowel over de diverse organisaties en vormen van inkoop, als ook over de veel hogere kosten van inkoop van Jeugdzorg.

We hebben in mei vragen gesteld aan het college, zie bijlage ‘2019-05-07 BALANS vragenhalfuur Jeugdzorg oorzaak meerkosten, regionale solidariteitsafspraken en breed maatschappelijk signaal oppakken’. 

Tevens hebben we een motie ingediend. De motie beoogde te komen tot instelling van een tijdelijke raadsbrede werkgroep Jeugdzorg. De raadswerkgroep zou als klankbord van de portefeuillehouder functioneren en adviezen verstrekken aan de raad inzake Jeugdzorg. We wilden dat raad en college samen op zouden trekken in dit lastige dossier, want samen komen we volgens BALANS verder. Helaas hadden de overige fracties geen behoefte aan deze raadswerkgroep.

Ook hebben we in de raad gesproken over het budgettair kader voor 2019/2020 en uitstel van nieuwe inkoop van specialistische zorg. Onze bijdrage leest u in bijlage ‘2019-05-28 BALANS Agendapunt 10 Budgettair kader jeugdhulp’.

We hebben ingestemd met dit voorstel, omdat er feitelijk geen andere keuze is, maar we betreuren de gang van zaken.

Ook lijkt het nog steeds dat we als Boxtel, net als veel andere gemeenten geen grip hebben op de situatie. Landelijk komt er intussen wel meer geld naar de gemeenten toe. Volgens ons is extra geld nodig, maar is extra geld niet de enige oplossing om stappen te zetten naar een betere toegankelijkere Jeugdzorg.

We blijven dit intensief volgen in het belang van onze jeugd!

Rapportage Rekenkamer “Centrumontwikkeling Boxtel”

De gemeente Boxtel heeft sinds 2012 veel visies en beleid gemaakt voor ons centrum. Ook zijn er vele miljoenen in ons centrum gepompt, namelijk 4,8 miljoen euro tussen 2012 en 2018. Het onderzoek van de Rekenkamer beoogt inzicht te geven in de totstandkoming van de ontwikkeling van het centrum en aanbevelingen mee te geven voor het verdere proces.

Feitelijk kreeg het college een dikke onvoldoende. De Rekenkamer kwam tot dezelfde conclusie die wij al vaker geuit hebben. Gelukkig erkende en herkende het college dit keer wel de fouten en stond ze nu open voor verbeterpunten. Onze bijdrage leest u in bijlage ‘2019-05-28 BALANS Agendapunt 9 Onderzoek Rekenkamercommissie Centrumontwikkeling Boxtel’. 

We hebben uiteraard ingestemd met het rapport en hopen dat het college serieus werk gaat maken van de aanbevelingen.

We kijken terug op een bewogen maand mei, waarbij we de inhoudelijke raadsbehandeling van Stapelen en Brede Heide teleurstellend vinden.

We zijn van mening dat Boxtel meer visie en daadkracht in dergelijke dossiers moet uitstralen in het belang van onze inwoners.

De sfeer in de raad was wisselend, waarbij mogelijk door onze directe betrokkenheid bij sommige onderwerpen ons beeld anders was dan bij de meeste collega-raadsleden.

pdf

20200809 Kandidatenlijst Balans 2020

Date added: 08 september 2020
Date modified: 08 september 2020
pdf

2020-09-08 Kandidatenlijst Balans 2020

Date added: 09 september 2020
Date modified: 09 september 2020
pdf

2020-09-08 Kandidatenlijst Balans 2020

Date added: 06 oktober 2020
Date modified: 06 oktober 2020
pdf

2020-10-27 BALANS Algemene Beschouwingen 2021 en Tweede Burap 2020

Date added: 04 november 2020
Date modified: 04 november 2020