In juni en juli zijn de raadsvergaderingen weer opgepakt. Zonder publiek en in een aangepaste zaalopstelling hebben we raadsbesluiten genomen en vragen gesteld over onderwerpen die Boxtelaren en ons bezig hielden.

De raadsvergaderingen zijn via livestream te volgen en via YouTube op de gemeentelijke website terug te bekijken. Een mooie service aan onze burgers, zodat zij op de hoogte blijven van wat er gebeurt in de raadszaal. Tevens brengt deze service de politiek dichter bij de burger. Wat BALANS betreft mogen de raadsvergaderingen voortaan altijd via livestream uitgezonden worden.

We hebben vragen gesteld over de rattenoverlast in Boxtel, over de regeling Tozo2 en over de woonvisie versus de realiteit.

Verder is er de afgelopen maanden gesproken over het Concept-bod Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant, de Kerntakendiscussie, de Jaarrekening 2019 en de 1e Bestuursrapportage 2020.

 

Rattenplaag

Boxtel wordt geteisterd door een rattenplaag. Dat geeft een onfris beeld en is slecht voor de volksgezondheid. Onze vragen leest u in bijlage ‘2020-06-09 BALANS Vragenhalfuurtje Rattenplaag in Boxtel’.

Volgens de wethouder is de bestrijding moeilijk, omdat er geen vergif ingezet wordt, maar erger was het nog dat de rattenplaag tijdens de raadsvergadering door het college ontkend werd. Aangezien op social media vele burgers met feiten kwamen dat de ontkenning van het college een leugen was, moest het college na een paar weken bekennen dat er wel degelijk een rattenplaag in Boxtel is. De vuiloverstorten worden als grote boosdoener gezien, waardoor de ratten via het waterriool bij de burgers in de tuin komen. Belangrijk is dat burgers de overlast blijven melden, zodat acties uitgezet kunnen worden. Hierbij moeten overheid en burgers samen het probleem aanpakken.

 

Tozo-2

Veel zelfstandige ondernemers hebben sinds de uitbreiding van de coronacrisis een beroep moeten doen op  de Tozo-1-uitkering. Jammer genoeg heeft in Boxtel de beoordeling en uitbetaling te lang geduurd, zeker als je bedenkt dat het water je al aan de lippen staat, wanneer je de aanvraag indient. Gemeenten om ons heen zorgden voor snellere uitbetaling van financiële steun. Omdat we bang zijn dat het bij Tozo-2 weer zo lang gaat duren hebben we hier aandacht voor gevraagd.

Onze vragen lees je in bijlage ‘2020-06-16 BALANS Vragenhalfuurtje Tozo 2’.

Voor Tozo-1 heeft onze gemeente 1,7 mln euro  uitgekeerd binnen 8 weken. We hopen dat de uitkering van Tozo-2 sneller gaat en de wethouder beloofde beterschap en stelde te streven naar een uitbetaling binnen 4 weken na het indienen van de aanvraag.

 

Woonvisie versus realiteit

We bouwen in Boxtel al jaren veel te weinig en als we dan al bezig zijn met plannenmakerij, bouwen we ook niet conform onze vastgestelde woonvisie. Bovendien vindt BALANS huizenprijzen van 240.000 euro, niet vallen onder de term “sociale woningbouw”. De gemeente communiceert wel heel makkelijk dat in de visie Roderweg-Hamsestraat 70% van de woningen valt in de categorie “goedkoop en betaalbaar”, maar vergeet te vertellen dat het hier woningen betreft tot 350.000 euro en volgens BALANS valt dat niet onder “goedkoop en betaalbaar”. Daarnaast is in de aangehaalde visie slechts 11% bedoeld voor sociale huur.

Onze vragen leest u in bijlage ‘2020-07-07 BALANS Vragenhalfuurtje woonvisie versus realiteit’.

De wethouder ging helemaal los op een krantenartikel, waarin de vloer aangeveegd werd met het Boxtelse woningbouwbeleid en kwam niet tot inhoudelijke duidelijke antwoorden op onze vragen. Wel weer een hele opsomming van plannen en visies die op de plank liggen; echter in plannen en visies kun je niet wonen!

 

Concept-bod Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant

Op 10 april 2019 heeft de gemeenteraad het bestuurlijk startdocument RES Regio Noordoost Brabant vastgesteld. Hierin is het proces voor de komende jaren geschetst. Met de vaststelling van het startdocument heeft de raad kaders meegegeven voor het vaststellen van de RES Noordoost Brabant. Binnen deze kaders is de Regionale Stuurgroep RES Noordoost Brabant van start gegaan. In de regionale stuurgroep zijn alle gemeenten, de provincie, netbeheerders

en waterschappen vertegenwoordigd. Beoogd resultaat is om op regionaal niveau invulling geven aan de in het Klimaatakkoord gemaakte afspraken over de RES, om zo bij te dragen aan het behalen van de landelijke CO2 doelstellingen voor 2030 en 2050. BALANS heeft eerder tegen het besluit van 10 april 2019 gestemd en is ook faliekant tegenstander van het gemeentelijk beleid om Boxtel energieneutraal te laten zijn in 2030. Wat ons ook stoort is dat onze burgers niet betrokken zijn – er heeft geen burgerparticipatie plaatsgevonden – en hun mening niet bekend is.

Onze bijdrage leest u in bijlage ‘2020-06-09 BALANS Agendapunt 13 Concept bod Regionale Energie Strategie’.

Uiteindelijk bleken alle andere fracties voorstander van het voorstel. BALANS heeft een stemverklaring afgelegd en stemde tegen dit voorstel, omdat er enerzijds geen breed gedragen burgerparticipatie heeft plaatsgevonden, terwijl deze tijd ons wel landelijk gegeven wordt en anderzijds is de fractie het er niet mee eens dat wij nu een resultaatverplichting aangaan, zonder dat wij nu weten wat het ons gaat kosten en dat wij überhaupt niet weten of wij het kunnen betalen. BALANS vindt dat ons kostbare geld dicht bij de burgers ingezet moet worden.

 

Kerntakendiscussie

Boxtel zit op zwart zaad en staat financieel aan de rand van de afgrond door het gevoerde collegebeleid in de laatste 2 bestuursperiodes. Tijdens de begrotingsvergadering op 29 oktober 2019 besloot de gemeenteraad tot een kerntakendiscussie i.v.m. de snel verslechterde financiële situatie in Boxtel. Om een goed beeld te krijgen van de bedoeling van de gemeenteraad is met alle fracties een gesprek gevoerd. Ook de huidige coronacrisis heeft grote impact op de financiële situatie van de gemeenten. De noodzaak om de taken van de gemeente te heroverwegen is er alleen maar groter op geworden. Met dit voorstel stelt de raad de afspraken vast over het proces en de tijdlijn, de opzet van een bouwsteen voor de discussie, het burgerparticipatieproces en het besluitvormingsproces. Het is dus vooral een procesplan.

Onze inbreng leest u in bijlage ‘2020-06-16 BALANS Agendapunt 14 Kerntakendiscussie’.

Het voorstel is unaniem aangenomen.

 

Jaarrekening 2019

In de jaarrekening  wordt verantwoording afgelegd, zowel beleidsmatig als financieel, over wat in 2019 is gerealiseerd ten opzichte van de begroting 2019 na alle wijzigingen. Een onafhankelijk accountant heeft een accountantsverslag opgesteld en een controleverklaring verstrekt. Het gemak waarmee goed gepraat wordt dat 1/3 van het vermogen in 2019 verloren is stuit ons tegen de borst. Ook vonden we het stuitend dat het college wel trots is op de jaarrekening.

Onze volledige bijdrage leest u in bijlage ‘2020-07-07 BALANS Agendapunt 8 Jaarrekening 2019’.

Feitelijk is de jaarrekening het onder elkaar zetten van getallen en zou je er niet tegen kunnen zijn;  het is het vaststellen van de  (financiële) geschiedenis. BALANS vindt het dermate zorgwekkend en we hebben om een signaal af te geven met een stemverklaring tegen de jaarrekening 2019 gestemd, omdat het dichten van de gaten door middel van aanvullingen uit de reserves te veel risico’s met zich meebrengt en moet stoppen.

 

1e Bestuursrapportage 2020

In deze bestuursrapportage zijn de autonome ontwikkelingen verwerkt en zijn er ook aanpassingen voor 2021 en volgende jaren gedaan. Het gemak waarmee extra krediet gevraagd wordt, stuit ons tegen de borst, zeker aangaande het onderwerp PHS. Het afgesproken maatregelenpakket biedt voor Boxtel niet de gewenste integrale verbetering van de infrastructuur en het geld dat hiervoor in de begroting zit hebben we de komende jaren keihard nodig voor ons sociale gezicht. Ook het alsmaar niet bouwen van woningen speelt ons financieel parten; zowel ten aanzien van het mislopen van onroerend zaakbelasting maar ook het mislopen van leges voor omgevingsvergunningen/bestemmingsplannen.

Onze bijdrage leest u in bijlage ‘2020-07-07 BALANS Agendapunt 9 Inbreng 1e Burap’.

Ook hebben we onze zorgen geuit over de onduidelijke situatie in Esch. Esch komt in 2021 bij Boxtel en er heerst nog steeds onduidelijkheid over de herinrichting van de Leunisdijk en over Basisschool Willibrordus.

Aan het eind van het debat hebben we ingestemd met het voorstel, met uitzondering van het extra krediet voor PHS.

 

We zijn als fractie verheugd dat we na een besluiteloze periode weer raadsbesluiten hebben kunnen nemen, maar we constateren ook dat de verhoudingen tussen partijen weer aan het verharden zijn en de sfeer geladen was; dit zal de voorloper wel zijn van de aankomende campagnetijd ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 18 november dit jaar.

Zoals u van ons gewend bent, blijven wij op inhoud onze standpunten bepalen en is een kritische bijdrage gebaseerd op het in onze ogen falende beleid van een wethouder/het college en nooit gericht op de persoon.

Het zomerreces breekt nu aan en onze eerstvolgende raadsvergadering is op 1 september.

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne en ontspannen zomerperiode! Geniet ervan.

2020-06-09 BALANS Vragenhalfuurtje Rattenplaag in Boxtel

2020-06-16 BALANS Vragenhalfuurtje Tozo 2

2020-07-07 BALANS Vragenhalfuurtje woonvisie versus realiteit

2020-06-09 BALANS Agendapunt 13 Concept bod Regionale Energie Strategie

2020-07-07 BALANS Agendapunt 9 Inbreng 1e Burap

2020-06-16 BALANS Agendapunt 14 Kerntakendiscussie

2020-07-07 BALANS Agendapunt 8 Jaarrekening 2019