In januari en februari hebben we twee raadsvergaderingen gehad met een beperkt aantal onderwerpen.

We hebben vragen gesteld over de vertraging van Woningbouw Liempde, een motie ingediend over het woningbouwplan Zonneweide Oost en West in Liempde. Daarnaast hebben diverse insprekers terecht hun zorgen geuit over de door de raad opgelegde 10% korting op de gemeenschapshuizen De Walnoot, De Rots en de Kinderboerderij. Tijdens de vaststelling van de begroting hebben wij die korting al aangekaart en ook gewaarschuwd voor de gevolgen. Helaas stemde de rest van de raad toen toch in met die korting. Middels een motie hebben we onze collega’s gevraagd om het omvallen van gemeenschapshuizen en de kinderboerderij te voorkomen. Ook hebben we vragen gesteld over de bestrijding van de eikenprocessierups en gesproken over de herinrichting van De Rechterstraat.

 

Vertraging Woningbouw Liempde

Tijdens het vragenhalfuurtje hebben we vragen gesteld over dit onderwerp. Er bestaat onduidelijkheid over de actuele woningbouwontwikkeling. Inwoners van Liempde vinden het vreemd dat er sinds het bouwplan “de witte school” (2013!) projectmatig geen stenen meer gestapeld zijn in Liempde. Wel wordt er veel over gepraat door het college, maar in plannen en visies kunnen burgers niet wonen.

Onze vragen vindt u in bijlage ‘2020-01-21 BALANS Vragenhalfuurtje Vertraging woningbouw Liempde’.

Voor ons is het duidelijk dat het college te afwachtend is richting de provincie/regio, maar ook dat burgers zich niet serieus genomen voelen rondom een bouwplan.

 

Zonneweide Oost en West

Er wordt al een tijdje gesproken over deze beide bouwplannen in Liempde; een inbreidingslocatie. De omgeving voelt zich niet serieus genomen, niet door de projectontwikkelaars en niet door de gemeente. Door het indienen van een motie samen met CDA en VVD hebben we ervoor gepleit om de omgeving te betrekken bij de verdere planvorming, teneinde met elkaar te komen tot een gezamenlijk plan, waarbij woningbouw in de kern van Liempde op deze plek in harmonie met de omgeving plaatsvindt.

De ingediende motie vindt u in bijlage ‘2020-01-21 Motie vadovdd VVD CDA BALANS Zonneweide Liempde’.

Tijdens de gevoerde discussie in de raad bleek dat de indieners van de motie geen steun kregen voor een meerderheid. We vinden dat onbegrijpelijk, want samen kom je verder. We begrijpen dat niet alles kan, maar negeren van de omgeving vinden wij ongepast!

 

Walnoot-Rots-Kinderboerderij

Tijdens de begrotingsbehandeling hebben wij onze zorgen al geuit over de voorgenomen bezuiniging van 10% op de financiële bijdragen vanuit de gemeente.

Wij waren voorstander om NIET op de bezuinigingen in te zetten, maar andere geldverslindende projecten te stoppen. De inspraakreacties vanuit de 3 genoemde organisaties maakten pijnlijk duidelijk dat de financiële korting van 10% “een beetje dom” is en besturen in crisissituaties verkeren en er het bijltje bij neer lijken te leggen. Om toch te voorkomen dat ze omvallen hebben we een motie ingediend.

Deze motie vindt u in bijlage ‘2020-02-11 BALANS MOTIE vadovdd Omvallen gemeenschapshuizen en kinderboerderij voorkomen’.

Met de motie roepen we het college op om zich maximaal in te spannen om genoemde partijen financieel bij te staan op het moment dat ze dreigen om te vallen. Helaas was het college dit niet van plan (ze willen wel in gesprek, maar zonder iets te kunnen betekenen) en dus ook een groot deel van de raad niet. Zij zijn bij hun standpunt gebleven dat die 10% korting een goede keuze was. Dat deden ze overigens ook al bij de begrotingsbehandeling.

Het CDA is nu wel van mening veranderd en steunde onze motie wel.

Hopelijk komen nog meer partijen, voortschrijdend inzicht, tot inkeer. Dat is beter dan stug achter een verkeerd besluit blijven staan; daar heeft onze gemeenschap niets aan.

Bestrijding Eikenprocessierups

Vorig jaar is er veel overlast geweest door de eikenprocessierups en we waren benieuwd wat het college dit jaar voor extra maatregelen gaat nemen om die overlast (jeuk) te voorkomen.

Onze vragen leest u in bijlage ‘2020-02-11 BALANS Vragenhalfuurtje eikenprocessierups’. 

Het college verwacht 20% meer rupsen dan vorig jaar en gaat 3000 bomen eenmalig en 2000 bomen tweemalig behandelen. Totaal is er € 30.000,- voor preventieve maatregelen beschikbaar.

 

Herinrichting Rechterstraat

De werkgroep Sfeer en Beleving van de Ondernemers Centrum Boxtel heeft het burgerinitiatief opgepakt om een ontwerp te maken voor herinrichting van de Rechterstraat. Dit initiatief is omarmd in de Visie Boxtel Binnen de Bruggen en met overheidsparticipatie verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp stond ter richtinggevende vaststelling op de agenda. We hebben waardering voor dit burgerinitiatief, maar ook onze bedenkingen bij enkele inhoudelijke zaken van dit ontwerp.

Onze bijdrage leest u in bijlage ‘2020-02-11 BALANS Agendapunt 8 Ontwerp herinrichting Rechterstraat’. 

De fractie heeft uiteindelijk ingestemd met het voorstel, behoudens het weren van het doorgaand fietsverkeer in de Rechterstraat, de aanleg van binnendommeltjes en de beoogde afsluiting van Fellenoord, waardoor ons Centrum minder bereikbaar wordt. De fractie betreurt het dat een oplossing voor auto- en fietsparkeren geen prominente plek heeft gekregen in dit raadsvoorstel en wenst de werkgroep succes met de uitvoering.

Tot zover deze terugkoppeling van de raadsvergaderingen in januari en februari 2020.