Op 14 maart jl. vond de laatste raadsvergadering plaats. Het hoofdonderwerp was de herindeling van de gemeente Haaren. Daarnaast is ook onze Veiligheidsregio aan bod gekomen en de toekomstige WSD.
Op basis van door ons geagendeerde stukken hebben we tevens enkele andere actuele onderwerpen kort kunnen belichten:
 
Provinciale Verordening Stikstof
Gedeputeerde Van Hout (SP) heeft het onzalige idee om de gemaakte afspraak met de agrarische sector, om in 2028 te voldoen aan extra stikstofeisen, naar voren te halen. Wij vinden dit onbehoorlijk bestuur. Maar mocht het provinciaal toch besloten worden, hebben wij aan wethouder Van de Wiel gevraagd of de gemeente nog tijdig voor de noodzakelijke vergunningen kan zorgen, zodat onze burgers niet in overtreding zijn doordat de gemeente te traag is met vergunningverlening.
Het antwoord van de wethouder krijgen we nog.
 
Lokaal aanbesteden; ook de Markt!
We hebben nogmaals gepleit voor lokale ondernemers.
Volgens wethouder Van den Broek kan De Keistamperscombinatie de start van de aanbestedingsprocedure voor de Markt einde voorjaar verwachten.
Ze worden samen met andere partijen (totaal maximaal 5) bij een meervoudige onderhandse aanbesteding uitgenodigd om een offerte te maken.
Onze eerder gestelde vragen hierover en het onlangs ontvangen positieve antwoord daarop vanuit het college vindt u als aanvulling bij dit bericht.
 
Woningbouw versus woonvisie
Op basis van de gepresenteerde woningbouwplannen lijkt het er sterk op dat er met het soort huizen (de doelgroep) geen rekening wordt gehouden met de vastgestelde woonvisie. Dat vinden wij een slechte zaak. Ouderen in Regie, SIR 55 en Dorpsberaad Liempde hebben hier ook al over aan de bel getrokken.
Wethouder Van de Wiel heeft naar eigen zeggen gelukkig ontwikkelaars al de gegevens van beide eerstgenoemden initiatieven gegeven, zodat in de toekomstige plannen mogelijk een plek is voor deze doelgroep.
 
Opsplitsing Haaren
Op aandringen van de provincie Noord Brabant heeft de heer Augusteijn een rapport gemaakt over de toekomst van Haaren. Hij adviseert om Haaren per 1 januari 2020 op te splitsen, waarbij de kern Esch dan aan onze gemeente toegevoegd wordt.
De provincie heeft daarop aan de omliggende gemeenten gevraagd om te reageren op zijn rapport en zijn conclusie. Op de agenda stond een conceptbrief waarin de gemeente Boxtel het advies van de heer Augusteijn onderschrijft, waarbij er zelfs een voorkeur is om het 1 jaar te vervroegen. Daarbij wil men de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 verzetten naar november 2019.
Onze fractie is het daar helemaal niet mee eens en we hebben zelf een gemotiveerde beantwoordingsbrief opgesteld, zie bijlage brief aan provincie voor splitsingsdatum Haaren per 1 januari), waarbij we bewust de keuze maken voor 1 januari 2022. Uiteraard onder de voorwaarde dat Haaren en de kern Esch bij Boxtel willen horen.
Opvallend in de discussie was dat de fractievoorzitter van Combinatie95 in de raad namens al de andere fracties sprak en zich schaarde achter de conceptbrief en zelfs weigerde op onze motivatie te reageren. Hij noemde het zelfs een strijd met Haaren.
Wij zien dat duidelijk anders en vinden het wel opvallend dat de gemeente meer over Haaren praat dan met Haaren. Met de volgende stemverklaring hebben wij tegen de conceptbrief gestemd:
BALANS stemt niet in met de voorliggende brief, omdat we principieel de normale bestuursperiode van 4 jaar geen geweld aan willen doen, de voorwaarden van instemming van Haaren en de kern Esch ontbreken, we als gemeente Boxtel niet willen treden in bevoegdheden van Vught en Oisterwijk en we vinden het bovendien onwenselijk dat de onduidelijkheid blijft bestaan over het tijdstip van de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dus de kern Esch is voor BALANS hartelijk welkom, maar wel op een respectvolle realistische datum; 1 januari 2022“.
Er blijft voorlopig nog onzekerheid over de datum van de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen, aangezien gedeputeerd mevrouw Spierings (D66) nog moet gaan besluiten of ze bestuursdwang toe gaat passen om de gemeente Haaren te dwingen om eerder dan hun eigen wens (2022) op te splitsen.
 
Veiligheidsregio
Bij de behandeling van het beleidskader voor de Veiligheidsregio hebben we met name aandacht gevraagd voor de uitgestrektheid van het gebied, met alle daarbij horende nadelen, de samenvoeging en inrichting van de centrale meldkamers van Eindhoven en Den Bosch en de ICT-problemen.
Ons grootste zorgpunt blijft het feit dat steeds meer vrijwilligers van de brandweer afhaken en de pijp aan Maarten geven, omdat ze de verantwoording niet meer kunnen en willen nemen, aangezien ze veel materieel in hebben moeten leveren. In Boxtel zelfs 2 voertuigen, waardoor 7 vrijwilligers stoppen of gaan stoppen.
 
Koers WSD
Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is nieuwe instroom in de Wsw niet meer mogelijk en komt die regeling in een sterfhuisconstructie terecht. De Commissie Participatie naar Vermogen heeft de opdracht gekregen om een nieuwe rol voor WSD in de uitvoering van het Sociaal Domein te ontwikkelen. Dat heeft geleid tot een rapportage waarin aan gemeenten 5 prototypes worden voorgelegd, ieder met een eigen rol voor WSD. Gemeenten mogen zelf kiezen met welk prototype ze de komende 2 jaar willen experimenteren. WSD stelt daarvoor middelen beschikbaar, € 300.000,- per gemeente.
In deze discussie willen wij het prototype dat het beste is voor onze burgers, zij verdienen dat! Uit de rapportage blijkt dat de keuze voor het cafetariamodel het beste is voor onze burgers. Het voorgestelde prototype in het raadsvoorstel was 3D-Ketensamenwerking.
De andere fracties volgden die keuze, waarbij wij vastgehouden hebben aan ons principe; de beste keuze voor onze burgers! Vandaar dat wij tegen het voorstel gestemd hebben met als motivatie dat BALANS gaat voor het beste voor haar burgers en kiest voor Prototype 3: het cafetariamodel.
 
Stopzetten Huishoudelijke Hulp Toelage
Op 7 maart jl. heeft onze fractie het antwoord van het college ontvangen op de vragen die 23 oktober 2016 (!) gesteld zijn. Ter informatie vindt u als bijlagen de betreffende vragen en uiteindelijke reactie.
 
Tot zover deze terugkoppeling.
 
Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, dan vernemen we dat uiteraard graag.
Als er andere politieke onderwerpen zijn waar u graag over spreekt, neem gerust contact met ons op.
 
Vriendelijke groeten,
Mariëlle van Alphen,
Namens fractie BALANS
@balansboxtel