In november hebben er 2 raadsvergaderingen plaatsgevonden. Op 19 november, met een vervolg op 20 november, over diverse bestemmingsplannen voor woningbouw, het regionaal beleidsplan Jeugdhulp, de visie Boxtel binnen de Bruggen en Stikstof.
Op 20 november eindigde de raadsvergadering met het afscheid van Fons Naterop als waarnemend burgemeester. Op 26 november was er de bijzondere openbare raadsvergadering met de beëdiging van onze nieuwe burgemeester Ronald van Meygaarden.
 
Stikstof
Heel Nederland is in de greep van de papieren discussie Stikstof en ook in Boxtel heeft dat gevolgen. We hebben aan het college vragen gesteld, die u kunt lezen in bijlage ‘
2019-11-19 BALANS Vragenhalfuurtje stikstof’.
Het college heeft geantwoord dat de verkregen stikstofdepositie als gevolg van het doorvoeren van een snelheidsverlaging op de A2, ingezet zal worden voor woningbouw en rijksinfraprojecten. Mogelijk biedt dat kansen voor bouwplannen.
De stikstofrechten die overblijven bij het plan “Heem van Selis” worden verdeeld tussen de gemeente en de ontwikkelaar en worden aldus het college allemaal ingezet voor Boxtelse projecten.

Bestemmingsplan Halderheiweg

Met dit bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden om 1 villa te bouwen. Daarvoor wordt er naar onze mening wel gehandeld in strijd met een kettingbeding
, dat de gemeente er als verkoper van de grond notarieel opgelegd heeft. Onze bijdrage leest u in bijlage ‘2019-11-19 BALANS Agendapunt 8 BP Haldereiweg’. 
We hebben met een stemverklaring tegen het bestemmingsplan gestemd, omdat geweld aangedaan wordt jegens het kettingbeding.

Bestemmingsplan Heem van Selis

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 466 woningen mogelijk en dat juichen we toe. Wel vinden we het een gemiste kans dat er in dit bestemmingsplan geen mogelijkheid opgenomen is voor voorzieningen
, zoals een school, een ontmoetingsplek en een café. “Hartjes in de wijken” ten behoeve van ontmoetingen in de wijken zijn niet mogelijk! Het lijkt op een herhaling van de wijk In Goede Aarde, waarin dergelijke belangrijke functies ook niet opgenomen waren.
Daarnaast vinden we het jammer dat het bestemmingsplan voor woningbouw op deze locatie nu pas aan de raad voorgelegd is. Reeds in juni 2011 (!) is deze locatie in de structuurvisie opgenomen als de uitbreidingslocatie van Boxtel, en met een beetje geluk arriveert de eerste bewoner eind 2020 in deze wijk. Dit getuigt niet van daadkracht.
En juist dat hebben we nodig om te voorzien in de wens van vele mensen; een dak boven het hoofd.
Uiteraard hebben we voor dit bestemmingsplan gestemd, aangezien Selissen al vanaf onze oprichting voor BALANS de plek is om woningen te bouwen.

Bestemmingsplan Schijndelseweg
Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om op de voormalige locatie van de Chinees woningen te bouwen. Onze bijdrage leest u in bijlage ‘2019-11-19 BALANS Agendapunt 10 Gewijzigde Vaststelling Bestemmingsplan Schijndelseweg 170′.
Jammer dat de fanatieke groep “Ouderen in Regie” geen faire kans gehad heeft op deze plek. Toch hebben we voor het voorstel gestemd.

Boxtel Binnen de Bruggen

De zeer ambitieuze visie is na veel inspraak tot stand gekomen. We weten echter ook dat er geen geld is om de visie te realiseren. We hebben diverse opmerkingen gemaakt over het weren van doorgaand fietsverkeer, de afsluiting van de Fellenoord en het onzalige idee om binnendommeltjes te laten terugkeren in het straatbeeld. Onze totale bijdrage leest u in bijlage ‘2019-11-19 BALANS Agendapunt 11 Boxtel Binnen de Bruggen’.
De projecten van de Stationsstraat en de Rechterstraat moeten zeker doorgaan. Voor de volgorde van uitvoering van de overige projecten hebben we middels een motie geprobeerd om daar grip op te krijgen, ook door na te denken over nut en noodzaak van deze projecten. Helaas was daar onvoldoende steun voor.
We hebben middels een stemverklaring voor het voorstel gestemd, behoudens het weren van het doorgaand fietsverkeer in de Rechterstraat, de aanleg van binnendommeltjes en de afsluiting van Fellenoord, waardoor ons Centrum minder bereikbaar wordt.
BALANS betreurt het dat een oplossing voor autoparkeren geen prominente plek heeft gekregen in deze visie.
 
Regionaal beleidsplan Jeugdhulp
De jeugdhulp is regionaal georganiseerd. De kosten voor de jeugdhulp lopen elk jaar verder op en er zijn wat ons betreft grenzen aan de bijdrage die Boxtel hier aan moet leveren. Daarom hebben we een motie ingediend met de strekking dat er geen extra geld meer naar de jeugdhulp moet gaan vanuit Boxtel. Deze BALANS motie is unaniem door de gehele raad aangenomen! De motie leest u in bijlage ‘Motie BALANS Geen extra middelen voor jeugdhulp vanuit Boxtel naar de regio’. 
 
Verbetering verkeerssituatie MEP
We hebben al meerdere keren aandacht gevraagd voor het verbeteren van de verkeerssituatie bij MEP. In de raadsvergadering is duidelijk geworden dat dit nu eindelijk aangepakt wordt en dat de werkzaamheden gedurende de winterstop plaats gaan vinden waardoor er geen hinder optreedt. Onze inzet heeft dus (eindelijk) tot resultaat geleid. 
 
Burgemeesterswissel
Aan het slot van de vergadering op de 20e november hebben we afscheid genomen van Fons Naterop als waarnemend burgemeester. Fons heeft veel zaken opgepakt en vele mensen wakker geschud en dat is nodig geweest. Bovendien was Fons een zeer prettig persoon, die ook bereid was om serieus in de spiegel te kijken of alles wel naar wens van onze burgers verloopt. Vanuit BALANS kijken we terug op een fijne samenwerking met Fons Naterop.
Op 26 november hebben we onze nieuwe burgemeester Ronald van Meygaarden officieel welkom geheten als nieuwe burgemeester. De zoektocht van de vertrouwenscommissie, welke onder leiding stond van onze fractievoorzitter Mariëlle van Alphen, heeft geleid tot een unanieme keuze van Ronald als onze noodzakelijke leider met lef. BALANS vertrouwt op een prettige samenwerking met Ronald en hoopt dat Ronald zichzelf blijft en zijn eigen kijk op de maatschappij vertaalt in het Boxtelse, waarbij hij wel het stuur vast moet blijven houden.

We kijken terug op een mooie raadsmaand, waarbij er eindelijk bestemmingsplannen voor woningbouw vastgesteld zijn en we hopelijk nieuw elan krijgen met onze nieuwe burgemeester om Boxtel verder te brengen in haar ontwikkeling. We blijven er onze uiterste best voor doen!