In juni hebben we 2 raadsvergaderingen gehad. We hebben het daarbij o.a. gehad over de herindeling van Haaren, de verkeerssituatie bij MEP, de verstoorde verhouding tussen de HAFA’s en Brede Scholen Boxtel bij het Muziekonderwijs, woningbouw Liempde en tot slot hebben we ook gesproken over het serveren van meer vegetarische gerechten bij een lunch of borrel in het gemeentehuis.

Herindeling Haaren

Na het doorlopen van een intensief traject hebben de raden van de betrokken gemeenten ingestemd met de herindeling van Haaren per 1 januari 2021.

We ontvangen Esch met open handen.

Onze bijdrage leest u in bijlage ‘2019-06-06 BALANS 5 Preventief financieel toezicht gemeente Haaren en 6 Herindelingsadvies Haaren’.

 Verkeerssituatie MEP

Onze fractie heeft al herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de onveilige verkeerssituatie bij MEP, waardoor de jongste sporters gevaar lopen en ook hulpdiensten belemmerd worden door de geparkeerde auto’s. Dit terwijl er al jaren een braakliggend stuk ligt wat de oplossing voor dit probleem op korte termijn mogelijk maakt.

Ondanks een unaniem aangenomen motie van BALANS merken we dat er niets gebeurt en dat is een slechte zaak.

Onze vragen met een korte inleiding leest u in bijlage ‘2019-06-06 BALANS Agendapunt 8c Verbetering verkeerssituatie bij MEP’.

Muziekonderwijs

Het botert al een tijdje niet tussen de Brede Scholen Boxtel en de HAFA’s inzake het Muziekonderwijs. We hebben daar eerder vragen over gesteld en de antwoorden stelden ons niet gerust. Vandaar dat we tijdens de raadsvergadering aanvullende vragen gesteld hebben.

De wethouder schoot uit haar slof en liet blijken helemaal niets op te hebben met de HAFA’s door ze in een beeldspraak te vergelijken met zeehondjes en de strijd van Lenie ‘t Hart.

We betreuren het dat er door deze opstelling kinderen niet op een betaalbare laagdrempelige manier in aanraking kunnen komen met muziek (o.a. bezoek van HAFA’s aan basisscholen).

Onze vragen met een korte inleiding vindt u in bijlage ‘2019-06-06 BALANS Agendapunt 8d Muziekonderwijs HAFA’s en BSB Boxtel’.

Woningbouw Liempde

Voor de leefbaarheid van de kern Liempde is het cruciaal dat er op korte termijn voldoende woningen gebouwd worden. Gepraat wordt er al heel lang over, maar tot daden is dit college nog niet gekomen. Over de locatie Roderweg-Hamsestraat is het al heel lang stil, sinds bekend werd dat de geplande 100 woningen niet op goedkeuring van de provincie konden rekenen. Nu worden we blij gemaakt met slechts 65 nieuwe woningen in een dergelijk groot gebied, terwijl daar ook nog eens veel te weinig betaalbare woningen bij zitten. Daardoor moeten we ook nog nieuwe gebieden in Liempde vinden om de beoogde 130 woningen voor 2025 op te leveren. En voor de periode na 2025 moeten we naar de mening van BALANS ook nu al bij de provincie lobbyen om ruimte te krijgen om ze te mogen zetten. Het plan Kerkheiseweg is nagenoeg gereed om in de inspraak te gaan.

Onze vragen leest u in bijlage ‘2019-06-11 BALANS Vragenhalfuurtje Woningbouw Liempde’.

Serveren vegetarische gerechten

De 4 coalitiepartijen aangevuld met PvdA/GL vinden het belangrijk in de gemeente Boxtel bij een lunch of borrel in het gemeentehuis meer vegetarische gerechten aan te bieden.

We waren met stomheid geslagen over deze motie. Want als je op hetzelfde moment geconfronteerd wordt met een verschil tussen de stand van de algemene reserve van 7 miljoen euro t.o.v. wat je een jaar geleden begroot hebt voor 2023, dan heb je toch echt de focus verkeerd liggen als je over een dergelijk onderwerp een motie indient. Elk woord dat we hier aan vuil maken, is er 1 te veel. Wij leggen de focus op belangrijkere onderwerpen!

De motie werd ondersteund door het college en is dus wel aangenomen.