De raadsvergaderingen in februari stonden in het teken van Inkoop Jeugdzorg, openbare orde en veiligheid op en rondom de Markt, het afschaffen van blauwe zone na de proefperiode, Princenlant 4 en een pas op de plaats met ons Centrum.

Inkoop Jeugdzorg

In de raadsvergadering van 5 februari hebben we vragen gesteld over het niet nakomen van een unaniem raadsbesluit. Eind vorig jaar heeft de raad unaniem ingestemd met lokale inkoop van jeugdzorg, iets waar BALANS al heel lang voorstander van is. En onze wethouder heeft dit niet af kunnen dwingen in de regio; we zijn en blijven in de houtgreep van de regio, wat zeer teleurstellend is. Onze vragen in de raad van 5 februari vind je in bijlage Vragenhalfuur inkoop Jeugdzorg, een zorg van ons allemaal.

Onze inhoudelijke reactie op het raadsvoorstel om met hangende pootjes regionaal in te kopen leest u in bijlage Ceentrumregeling Jeugdhulp Noord-Oost Brabant 2020

Uiteindelijk hebben we tegen het voorstel gestemd met een stemverklaring;

BALANS stemt tegen het voorstel, omdat het solidariteitsbeginsel te zwak en vaag is verwoord, de Open House systematiek en de besluitvorming m.b.t. de pilots nog niet zijn ingevuld en dit alles grote financiële risico’s met zich meebrengt voor de gemeente Boxtel. Bovendien is de fractie er niet van overtuigd dat de wachtlijsten korter worden en vindt het jammer dat er in onvoldoende mate voor de eerder unaniem door de raad omarmde PxQ-systematiek is gekozen.

Openbare orde en veiligheid op en romdom de Markt

Op 26 januari vond er volgens BALANS een onacceptabel incident op de Markt plaats, waar door politie, gemeente en medewerkers van de markthoreca adequaat is gehandeld. Voor ons een reden om het college, in dit geval met name onze burgemeester Fons Naterop, volledige steun te geven en tevens bestuurlijke ruimte om samen met partners al het noodzakelijke te doen teneinde ons horecacentrum weer veilig te krijgen en gezellig te houden.

Onze motie vindt u in bijlage: Gezamenlijke motie vadovdd Steun voor doorpakken in openbare orde en veiligheid op en rondom de Markt.

De motie werd uiteindelijk met alle partijen gezamenlijk ingediend en unaniem aangenomen.

Afschaffen blauwe zone

We hebben al sinds onze oprichting gepleit voor het verwijderen van alle parkeerautomaten in Boxtel en op ons initiatief is er een proef gekomen op de Zwaansebrug en in de Rechterstraat met een blauwe zone.

Na een grondige evaluatie zou bezien worden met welk parkeerregime gewerkt zou gaan worden. Helaas is de raad niet betrokken bij die evaluatie, en werden we overvallen door het collegebesluit om maar weer geld te gaan vragen voor het parkeren. Onze vragen vindt u in bijlage: BALANS Vragenhalfuurtje Eenzijdig besluit afschaffen blauwe zone.

Helaas blijken er geen parameters te zijn, heeft met name een interne evaluatie plaatsgevonden en was het een feitelijke mededeling aan Centrummanagement en Ondernemers Centrum Boxtel. Helaas een gemiste kans om Boxtel gratis en gastvrij te maken!

Princenlant 4

Er is een bestemmingsplan in de inspraak geweest om op de plek van de voormalige sporthal ‘De Haagakker’ 32 appartementen te kunnen bouwen. De woningbouwplannen rondom de voormalige sporthal en het voormalige zwembad zijn allemaal bekend gemaakt onder de naam Princenlant. De eerste 3 fases zijn bewoond en voor de 4e fase lag er nu een bestemmingsplan voor.

We zijn blij dat er woningbouw komt, maar waarom er zo veel afgeweken wordt van de oorspronkelijke plannen van Natalini en de ontwikkelaar zo bevoordeeld wordt, blijft een groot raadsel. En is nog niet nagedacht waar de auto’s – die nu nog geparkeerd staan op de bouwlocatie – straks moeten blijven. Zonder een goed alternatief (we denken aan de hoek Schijndelseweg-Brederodeweg) krijgen Hoogheem, Oost en het oostelijk deel van ons Centrum die auto’s voor de deur.

Onze bijdrage leest u in bijlage: BALANS Rv Bestemmingsplan Princenlant 4.

We hebben uiteindelijk wel ingestemd met het voorstel, omdat de woningnood in Boxtel schrijnend is, echter wel met 3 randvoorwaarden, namelijk dat communicatie naar burgers actiever en eerder gaat plaatsvinden bij ontwikkelingen in een gebied, dat de raad eerder betrokken wordt bij nieuwe bouwplannen en voordat er gestart wordt met bouwactiviteiten dient er een duurzame oplossing te zijn voor de auto’s die daar geparkeerd worden, waarbij er geen overlast door de bouwactiviteiten van Princenlant 4 mag ontstaan in de wijk Oost en het oostelijk deel van het Centrum.

Pas op de plaats met ons Centrum

Sinds de oplevering van de Markt en de daarbij gewijzigde rijrichting is het een chaos in ons Centrum, waarbij veiligheid en bereikbaarheid in het gedrang is. Ook kondigde het college nog een handvol stappen aan, terwijl nut en noodzaak van deze nieuwe stappen niet aangetoond is. Ook het draagvlak voor de huidige veranderingen is onder onze inwoners broos en door weer nieuwe stappen aan te kondigen verdwijnt het draagvlak. We willen graag nut en noodzaak in beeld hebben om mogelijk ons en onze burgers te overtuigen van de noodzaak van deze stappen.

Daarom hebben we een pas op de plaats voorgesteld. Onze motie leest u in bijlage: BALANS Motie vadovdd Pas op de plaats met ons Centrum.

Helaas wil het college geen pas op de plaats, negeert men dus de maatschappelijke onrust en vaart men gewoon de eigen koers. Hierdoor verdwijnt ons inziens het draagvlak en ook de betrokkenheid van onze burgers met ons Centrum. Gelukkig werd onze motie wel gesteund door CDA en VVD.

Tot zover deze terugkoppeling van de raadsvergaderingen in februari, waar we met een goed gevoel op terugkijken. We zijn er van overtuigd dat het college zich nog in de spiegel zal kijken en achteraf niet gelukkig zal zijn met het doorduwen van ontwikkelingen in het Centrum. De kennis en kunde van onze burgers dient meer op waarde geschat te worden; bij ons staat de burger op 1.