Donderdag 9 januari 2020 is onze Nieuwjaarsborrel. Vanaf 20.00 uur ben je welkom bij Cafe d’n Boer in Boxtel.

Hieronder onze terugblik van de laatste raadsvergadering van 2019

Op 10 december jl. vond de laatste raadsvergadering van 2019 plaats. We hebben vragen gesteld over de “beruchte” kruising Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat, de belastingtarieven voor komend jaar en de regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daarnaast hebben we 2 brieven gestuurd aan het College, deze zijn bijgevoegd. In de ene brief stellen we vragen over voldoende revalidatieplaatsen en het veilig stellen van dagbesteding. In de andere brief stellen we vragen over het feit dat op verzoek van de gemeente Boxtel de gemeente Haaren een miljoen euro bestemd voor de aanpak van de Sint-Willibrordusschool in Esch, van de begroting heeft afgehaald.   

 

Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat
De recente ongelukken, helaas ook met letselschade, maakten dat we wederom vragen gesteld hebben over deze kruising. Dat deden we in 2017 ook al. Onze inleiding en vragen leest u in bijlage ‘
2019-12-10 BALANS Vragenhalfuurtje kruising Ladonkseweg Kruisbroeksestraat’. 

Sinds de wijziging van de voorrangsregeling en de andere inrichting van de kruising hebben er zowel in 2017 als 2018 4 ongelukken plaatsgevonden die geregistreerd zijn bij de politie. Uiteraard zijn er nog veel meer ongelukken op die kruising gepasseerd. Toegezegd is om het rode asfalt op te ruwen. Daarnaast speelt volgens het college mogelijk de lichtinval op het verhoogde kruispunt een rol. Ook wordt de verkeerssituatie op Ladonk in zijn geheel bekeken.
We hopen dat het opruwen nubinnenkort plaatsvindt en dat de ondernemers van Ladonk betrokken worden als er gekeken wordtnaar de verkeerssituatie op geheel Ladonk.

Belastingtarieven

Nadat de begroting vastgesteld is door de gemeenteraad (BALANS heeft tegen de begroting gestemdomdat er naar onze mening te weinig aan de echte problemen gewerkt wordt en prestige projectennog steeds doorgezet worden, ondanks dat de bodem van onze schatkist bereikt is) moet de raad elkjaar de tarieven vaststellen. We zijn blij dat de OZB deze keer niet klakkeloos met meer dantrendmatig verhoogdwordt. Echter het vaststellen van parkeertarieven (betaald parkeren) kanprincipieel niet op onze steun rekenen.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Met dit voorstel hopen we goede afspraken te maken samenwerking en ambities binnen de regio. Debeschikbare gelden moeten zoveel mogelijk ten goede komen aan de zorg voor onze inwoners. Onzebijdrage leest u in bijlage ‘2019-12-10 BALANS Agendapunt 8 Regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020’.
Uiteraard hebben we ingestemd met de regionale afspraken envertrouwen op solidariteit vanuit de regio, en dat onze Boxtelse euro’s op de juiste plek tijdig ingezetworden.
Aan de vooravond van kerstmis kijken we als fractie terug op een rustig politiek jaar, waarin helaasweinig concrete stappen voorwaarts gezet zijn voor onze burgers. Onze gemeentelijke portemonneemaakt dat we elke euro 2 keer om moeten draaien, alvorens we geld uitgeven. We merken dat onzeprioriteiten op andere terreinen liggen dandie van het college.
Onze fractie hoopt dat onder de kerstboom voor iedereen in Boxtel het licht schijnt en dat Kerstmis een gevoel van warmte en verbondenheid met zich meebrengt. Rondom oud en nieuwe vertrouwen we erop dat iedereen zich aan devuurwerkregels houdt, er geen ongevallen en ongeregeldheden zijn, zodat het een zalig uiteinde eneen feestelijk begin mag zijn.We wensen iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2020. Ook in2020 zullen wij hard werken voor het woon-, leef- en werkgenot van onze burgers.