Iets later dan u van ons gewend bent, ontvangt u hierbij de terugkoppeling van de raadsvergadering van 9 juni 2015 met:
Evaluatie Centrummanagement, De Kleine Aarde, aanleg glasvezel in het buitengebied voor 0 euro (!) per aansluiting, medestanders voor het ter discussie stellen van de hoogte van de reserves, maar dik 3 ton extra voor WMO-uitvoering helaas weggestemd; onbegrijpelijk!
 
Centrummanagement
In het vragenhalfuurtje hebben we bijgaande vragen over Centrummanagement gesteld (BALANS-vragen vragenhalfuurtje Centrummanagement).
Wethouder Van den Broek was als toehoorder aanwezig bij een evaluatievergadering van Centrummanagement en wij waren benieuwd naar zijn bevindingen. Hij gaf aan dat deze vergadering een onderdeel vormde van de totale evaluatie en dat er weinig aanwezigen waren. Het bestuur moet nog evalueren en ook dient er tussen de gemeente en Centrummanagement nog geëvalueerd te worden.
Hij bekende dat er vanuit de aanwezige ondernemers nog veel kritiek was op Centrummanagement (zowel inhoudelijk als onduidelijkheid over de financiën) en dat het gebied waarin Centrummanagement van toepassing is, mogelijk ter discussie komt nadat daar met ondernemers van de Stationsstraat over gesproken is.
 
De Kleine Aarde
De beantwoording door het college op onze schriftelijke vragen, waarin melding werd gemaakt dat er al 1 miljoen door het schrobputje weggespoeld is met De Kleine Aarde, was voor ons aanleiding om aanvullend mondeling vragen te stellen.
Wij waren benieuwd naar de concrete plannen van het consortium, of dat familie Tops wel een eerlijke kans krijgt van het college, of er nog actieve communicatie plaatsvindt richting de directe omgeving (bijvoorbeeld bewoners van het Klaverblad) en of er ook een marktconforme huur betaald wordt door de huidige gebruikers van de Van Coothhoeve.
Wethouder Van de Wiel vertelde dat het consortium nog niet concreet is met haar plannen (dat wordt pas duidelijk in het najaar), familie Tops heeft nog steeds een kans, extra communicatie voor de bewoners in de omgeving is volgens de wethouder niet nodig en er wordt geen marktconforme huur betaald, omdat de gebruikers ook onderhoud verrichten aan het gebouw.
Al met al dus nog geen concrete invulling in zicht in een uit de klauwen gelopen dossier door falend projecttoezicht van de wethouder!
 
Glasvezel in het buitengebied
Zoals u weet, ijveren wij al lang voor glasvezel in geheel Boxtel. Op tafel lag een voorstel om eerst het buitengebied te “verglazen” en vervolgens de bebouwde kom van Boxtel.
Onze bijdrage leest u in de bijlage (09062015 Glasvezel). Wij waren op voorhand bang dat het buitengebied veel meer per aansluiting zou moeten betalen dan de bebouwde kom en dat zou een verkeerd signaal zijn.
Opvallend was de beantwoording door wethouder Van Wanrooij die vertelde dat de kosten in deze nieuwe manier nul euro per aansluiting zouden zijn.
Op onze verbaasde blik op dit antwoord reageerde Burgemeester Buijs met de bevestiging dat dit echt het geval was. Een enorme meevaller dat de bewoners van het buitengebied zelf geen aansluitkosten dienen te betalen voor glasvezel. Uiteraard wel nog maandelijkse abonnementskosten. Hoe sneller hoe liever dus aan de gang ermee. Gelukkig staat het lokale bedrijf Glasvezelboxtel al in de startblokken.
 
Hoogte reserves gemeente Boxtel
Uit de behandeling van het programmajaarverslag 2014 bleek dat de gemeente Boxtel vele miljoenen bezit die niet bestemd zijn.
Wij hebben al eerder gepleit of het wel rechtvaardig is dat de gemeente vele miljoenen reserve heeft en onze burgers tegelijkertijd het soms financieel hard te halen hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
Daar hebben we bijgaande motie voor ingediend (BALANS Motie pjv reservemax kadernota). En gelukkig kregen we voldoende steun van CDA, VVD, PvdA/GL en D66, waarmee onze motie werd aangenomen en waardoor de discussie over de hoogte van de reserves gevoerd kan worden.
 
Dik 3 ton voor WMO-uitvoering weggestemd; onbegrijpelijk!
Bij de behandeling van het programmajaarverslag (voor onze totale bijdrage zie bijlage: BALANS pjv14) bleek ook dat er een overschot was van dik 3 ton. Voorgesteld werd om dit toe te voegen aan de algemene reserve van de gemeente.
Wij vinden dat dit geld beter direct bestemd kan worden voor WMO-gelden in 2015. Dit ook omdat er geld in 2014 over was en wij dit geld graag willen behouden voor de kwetsbare doelgroep.
Ons amendement vindt u in de bijlage (BALANS Amendement pjv extra voor WMO).
Onbegrijpelijk was het dat iedereen de mond vol heeft over schrijnende gevolgen bij de uitvoering van de WMO, maar in de stemming de vinger omlaag houdt en ons niet steunt om direct extra geld apart te zetten voor de WMO-uitvoering in 2015.
Alleen het CDA steunde ons sociale voorstel.
 
Onze conclusie aan het einde van de avond was dat we blij waren dat we steun kregen voor het ter discussie stellen van de hoogte van de reserves van de gemeente Boxtel, dat we verheugd waren dat zowel de wethouder als de burgemeester ons verzekerden dat de aansluitkosten voor glasvezel in het buitengebied echt nul (!) euro zijn en onbegrijpelijk dat onze burgers die aangewezen zijn op de WMO van deze “sociale coalitie” geen extra 3 ton krijgen om hun leed te verzachten. Ondanks de geringe steun blijven wij ons hiervoor wel hard maken.
 
Mochten er n.a.v. deze terugblik vragen en/of opmerkingen zijn, dan vernemen we dat uiteraard graag.
 
Vriendelijke groeten,
Fractie BALANS