Op dinsdag 8 september vond de eerste raadsvergadering na het zomerreces plaats. De publieke tribune was die avond goed gevuld. Op de agenda stonden als beslispunten de plannen voor het stadslandgoed Stapelen, het nieuwe rioleringsplan en de toekomst van de bibliotheekfuncties. Daarnaast is er nog gesproken over de huisvesting van statushouders en asielzoekers, de toekomstige woningbouwplannen, het nieuw op te richting hobbycentrum voor senioren en de situatie met de herberekening van de PGB’s.
 
Rioleringsplan
In het nieuwe rioleringsplan worden de beleidswensen voor de komende jaren vastgesteld.
Belangrijkste aandachtspunten waren de na te streven afvoercapaciteit van de rioolstelsels in relatie met het veranderde klimaat en de manier hoe we alle beleidswensen gaan betalen.
Onze inbreng vindt u in de bijlage (BALANS vGRP-5).
Wij vinden dat de toekomstige afvoercapaciteit gebaseerd dient te zijn op 30 mm/uur. Hier waren alle partijen het met ons eens.
Over de manier van financieren van alle kosten hadden wij als enige een afwijkend standpunt.
De andere partijen kiezen ervoor om nu het rioolrecht beperkt te laten stijgen en straks op de langere termijn onze kinderen met de (toren)hoge lasten op te zadelen.
Wij vinden het beter als we nu zelf een extra stap zetten en op termijn het rioolrecht constant te houden.
Daarbij komt nog dat de keuze die wij voorstaan niet afhankelijk is van de toekomstige rente.
Bij de gemaakte keuze door de overige partijen is een extra stijging van het rioolrecht nog reëel, aangezien we nu rekenen met een (lage) rente van 3,5% en de kans op een rentestijging voor de toekomst reëel is.
Helaas weigerden de overige partijen inhoudelijk de discussie met ons aan te gaan over de principiële financieringskeuze en het risico van de stijgende rente.
Wij gaan voor de meest duurzame financiering om onze kinderen niet met (toren)hoge rioolrechten te belasten en kiezen ervoor om nu onze verantwoordelijkheid te nemen!
 
Stadslandgoed Stapelen
Een groot aantal partijen hebben een integrale visie gemaakt over de toekomst van het prachtige Stapelen en zijn omgeving.
Net als alle partijen hadden wij ook veel lof voor die integrale prachtige plannen.
Doordat er kritiek is over de woningbouw in deze integrale visie heeft het college voorgesteld om de woningbouw (=rode ontwikkelingen) uit de integrale visie te halen en dus nu geen integrale visie vast te stellen.
Over de woningbouw wordt dan later nog separaat besloten in het kader van het nieuwe op te stellen bestemmingsplan.
Wij vinden dat je daarmee de integraliteit verliest, iedereen langer in onzekerheid laat (zowel de paters, de omgeving en de gemeente) en feitelijk de te maken keuzes vooruitschuift op het moment dat duidelijkheid noodzakelijk is.
Deze duidelijkheid is noodzakelijk voor het op te stellen bestemmingsplan en ook om geen valse verwachtingen te wekken naar de toekomst toe.
Onze inbreng vindt u als bijlage (Stapelen BALANS raad 08092015).
De andere partijen gaven aan straks nog wijzigingen aan te brengen bij het vast te stellen bestemmingsplan, maar wij hebben een hard hoofd in die toezegging.
We hebben nog samen met het CDA geprobeerd om eerst duidelijkheid te verschaffen over de rode ontwikkeling met het indienen van de motie, zie bijlage (BALANS+CDA Motie duidelijkheid rode ontwikkeling Visie Stadslandgoed Stapelen).
Helaas hebben de andere partijen iedereen in onzekerheid gelaten en blijven zij verder gaan met het scheppen van onduidelijkheid en valse verwachtingen voor de toekomst.
Over alle deelplannen is duidelijkheid behalve over de noodzakelijke rode ontwikkelingen ter financiering van de mooie plannen; jammer!
 
Bibliotheekfuncties
Deze discussie ging over de rol van de bibliotheek, waarbij we heel gelukkig zijn dat het college ons idee van juni 2015 intussen omarmd heeft (het verplaatsen van de huidige bibliotheek naar de Stationsstraat, zie bijlage BALANS art 37 RvO 23-06-2015 bibliotheek).
Volgens wethouder Lestrade volgt hieromtrent deze maand nog duidelijkheid.
Onze bijdrage over de toekomstige bibliotheekfuncties vindt u als bijlage (2015-09-08 Kadernota bibliotheekfuncties BALANS).
De toekomstige maatvoering is exclusief de ruimte die de bieb gebruikt in basisscholen. De toekomstige functies worden grotendeels bepaald door veranderend rijksbeleid.
Tijdens de discussie in de raad in tweede termijn bleek dat het voorstel nog dermate vaag was dat iedereen het op zijn/haar manier kon uitleggen en er dus unaniem steun was voor de zeer vage kadernota.
Wij zijn zeer benieuwd waar de nieuwe bieb in de Stationsstraat komt te zitten en omdat het precies ons idee was van juni juichen we die verplaatsing toe.
De invulling van het leegkomende pand in de Burgakker biedt mogelijk weer kansen voor de toekomstige huisvesting van mensen.
 
Huisvesting Statushouders en asielzoekers
Tijdens het vragenhalfuurtje hebben we vragen gesteld over de actuele situatie met betrekking tot de humanitaire huisvesting van statushouders en asielzoekers, zie bijlage (BALANS.vragenhalfuurtje.huisvesting asielzoekers).
Dit dient zeker ook gezien te worden in relatie met onze inwoners die al lang op de lijst staan voor een sociale woning.
Kunnen we iedereen nog wel snel op een humanitaire manier huisvesten? Uit het antwoord van de wethouder bleek dat 6% van de sociale woningen bestemd is voor statushouders en dat Boxtel voor die huisvesting goed op schema ligt in goed overleg met de bouwvereniging; nog 27 statushouders te gaan tot januari 2016.
Op 28 september vindt er een openbare discussie plaats over de actuele situatie met betrekking tot asielzoekers.
Tijdens de raad hebben alle fracties het college opgeroepen om zich actief aan te melden bij het COA om hulp te bieden vanuit Boxtel aan mensen die het echt nodig hebben en die op basis van goede motieven hun land verlaten hebben.
 
Woningbouw
In april hebben wij reeds vragen gesteld over de stagnerende woningbouwplannen.
Op dit moment wordt er volop gebouwd in onze gemeente, maar dat zijn bouwplannen waar in de vorige bestuursperiode besluiten over zijn genomen.
Om woningbouw naar de toekomst toe veilig te stellen zullen er nu ook besluiten genomen moeten worden.
Op dat beleidsterrein missen wij concrete daadkracht.
Eerder zijn we als raad bijgepraat over bouwplannen in Lennisheuvel-Zuid, en daar is het al lang stil over.
De plannen in Liempde (zowel uitbreiding in hoek Roderweg-Hamsestraat, inclusief een ontsluitingsweg om de kom te ontlasten, als inbreidingsplannen) lijken geen vooruitgang te boeken.
We hebben aangedrongen op openheid van zaken, met name over de plannen in Lennisheuvel, en ook de woningbouw in Boxtel niet te vergeten (o.a. Selissen en op De Kleine Aarde).
Wethouder Van de Wiel gaf aan dat er voorlopig nog geen duidelijkheid is over de plannen van De Kleine Aarde. Dat lijkt een gebed zonder eind te worden.
Naar onze mening heeft het college te weinig aandacht voor het beleidsterrein woningbouw om op termijn te kunnen blijven bouwen in Boxtel en om daarmee zeker ook de leefbaarheid in Liempde en Lennisheuvel veilig te stellen.
 
Herberekening PGB
Tijdens het vragenhalfuurtje zijn er door de SP vragen gesteld over de het feit of onze gemeente in staat is om te voldoen aan de nieuwe datum die door de staatsecretaris gesteld is; herbeoordeling PGB vervroegen van 1 december naar 1 oktober.
Boxtel lijkt goed op koers te liggen; voor de jeugd zullen alle gesprekken gevoerd zijn voor 1 oktober, zodat er voldaan wordt aan de nieuwe datum.
Echter, voor de ouderen lukt het niet voor die datum en is het streven om voor 1 december een beschikking afgegeven te hebben.
Wel moeten er ook nog een groot aantal huiskamergesprekken gevoerd worden.
 
Hobbycentrum KBO
Onze fractie is door de KBO op de hoogte gebracht over hun plannen om in de panden van de voormalige wasserij aan de Baroniestraat een hobbycentrum voor senioren op te richten.
De KBO vindt dat de besluitvorming tot medewerking te traag loopt om hier snel mee te kunnen starten.
Wethouder Van den Broek gaf tijdens de raad op vragen van D66 aan dat er nog problemen zijn over de gevraagde garantiestelling door de gemeente, de infrastructuur en het parkeren.
Wij hopen dat het college de Boxtelse slogan “Meewerkend Boxtel” snel in de praktijk gaat brengen om dit hobbycentrum van de grond te krijgen. De doelgroep is enorm groot!
 
Tot zover deze terugblik.
 
Zijn er vragen en/of opmerkingen n.a.v. hetgeen u zojuist gelezen heeft, of over andere politieke onderwerpen, neemt u dan gerust contact met ons op.
 
Vriendelijke groeten,
Mariëlle van Alphen,
Namens fractie BALANS
twitter: @balansboxtel