Vorige week dinsdagavond heeft de raadsvergadering plaatsgevonden. Aangezien de agenda behoorlijk gevuld was, werden we verzocht de woensdagavond in te plannen voor de uitloop. Die hebben we ook nodig gehad.
De dinsdagavond werd beheerst door het nieuwe beleidsakkoord en het vragenhalfuurtje. Dat was een prima bijeenkomst in een goede sfeer, die net na middernacht eindigde met de beëdiging van 2 nieuwe raadsleden.
De woensdagavond stond in het teken van diverse benoemingen, de ambtelijke samenwerking met Sint-Michielsgestel via MijnGemeenteDichtbij,  de zelfoverschatting van daadkracht bij woningbouw, de bekoelde verhouding met SPIN en de verplaatsing van het beeld ‘In Gesprek’. Deze avond zakte de sfeer naar een bedenkelijk niveau; de kick-off dag die 23 juni  gepland staat, met ook de aanwezigheid van de Burgemeester en de wethouders, blijkt keihard nodig!

Stikstof in relatie tot Verkeersmaatregelen/Bestemmingsplan Tongeren en Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg

In het vragenhalfuurtje hebben we onze zorgen geuit over de gevolgen van de juridische houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). We hebben hier al eerder onze zorgen over geuit. Begin mei is er een zitting in Luxemburg geweest, waardoor de zorgen alleen maar toegenomen zijn. Daarom hebben we vragen aan het college gesteld over de gevolgen voor de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg indien de PAS sneuvelt.
Verder vinden wij het niet verstandig om het bestemmingsplan voor de verkeersmaatregelen Tongeren nu in procedure te brengen. Dit gezien vanuit die onzekerheid, maar ook omdat het college in haar beleidsprogramma spreekt over woningbouw in ‘De Oksel’. Wij zetten liever de plannen voor Tongeren even stil, zodat we zekerheid hebben en in 1 keer een goede duurzame toekomstbestendige verkeersstructuur kunnen bepalen voor het gebied.
Het college gaat echter gewoon door, doet geen uitspraken over de juridische houdbaarheid en gaf aan dat er deze bestuursperiode hooguit een onderzoek komt naar de mogelijkheden van woningbouw in ‘De Oksel’.
Onze vragen en motivering kunt u lezen in de bijlage (BALANS Vragenhalfuurtje PAS irt VLK en Tongeren). 
Tijdens het vragenhalfuurtje heeft het CDA gepleit voor het inrichten van een scheidingsloket en D66 heeft vragen gesteld over het onderzoek dat gehouden is naar de hinder van PHS. In onze gemeente wonen 3000 mensen binnen 250 meter van het spoor en de staatsecretaris stelt zich op het standpunt dat PHS past binnen de wettelijke normen. Dus als Boxtel extra “bovenwettelijke maatregelen” wil, zal Boxtel zelf ook met geld over de brug moeten komen.
Wij hebben de wethouder aangespoord om hier niet zomaar mee akkoord te gaan; het woongenot van onze burgers is niet alleen een taak van onze gemeente, maar ook van het rijk!


Beleidsprogramma 2018-2022
De 4 coalitiepartijen hebben in de raad hun beleidsprogramma ingediend en dat hebben we besproken. We hebben zelden een dergelijk vaag stuk gezien, met zoveel wollig taalgebruik en zo weinig concrete actiepunten. Een dergelijk vaag stuk is geen goed sturingsinstrument. Verder zat ons grootste pijnpunt in het onvoldoende concreet zijn van een plan van aanpak voor woningbouw en het ontbreken van een financiële onderbouwing. Onze speerpunten voor Boxtel konden we ook niet terugvinden.

Onze volledige bijdragen leest u in de bijlage (2018-06-05 BALANS Beleidsprogramma 2018 2022).

Na de inbreng van de diverse fracties kwamen de antwoorden vanuit de 4 partijen, waaruit bleek dat woningbouw vooral met de mond gepredikt wordt en gigantische stijging van de onroerendzaakbelasting niet uitgesloten wordt. Verder bleek dat de afmeting van de geplande fietstunnel bij de Tongersestraat 30 cm smaller is geworden tussen het concept-beleidsprogramma en het vast te stellen beleidsprogramma (van 6.30 meter naar 6.00 meter). Daar kon geen goede motivatie voor gegeven worden en het college stelde zelfs dat die afmeting ook van toepasssing is op de afmeting van de Ossenpadtunnel. Volgens ons is die echter aanzienlijk breder.
Onze bijdrage in 2e termijn leest u in de bijlage (2018-06-05 BALANS tweede termijn Beleidsprogramma 2018 2022). 
Uiteindelijk hebben we tegen het beleidsprogramma gestemd met de volgende motivatie:
BALANS is tegen dit beleidsprogramma, omdat de inhoud onvoldoende recht doet aan de wens van de burger, te vaag is, onze speerpunten ontbreken, de financiële onderbouwing ontbreekt en een gigantische OZB-stijging zelfs niet wordt uitgesloten.  Het beleidsprogramma is wel aangenomen met tegenstemmen van het CDA, de VVD en van BALANS.
Normaal volgt dan de beëdiging van de wethouders, maar dat kon nu geen doorgang vinden, omdat hun Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nog niet binnen was!

MijnGemeenteDichtbij

De amtelijke samenwerking met Sint-Michielsgestel heeft de naam MijnGemeenteDichtbij. De uitganspunten van deze organisatie stonden ter bespreking op de agenda. Helaas zijn er al besluiten genomen zonder dat onze raad een mening heeft kunnen geven. Meest storend daarbij is dat een derde directeur met jaarlasten van dik € 130.000,= structureel toegevoegd is aan de directie en een afgesproken bezuiniging op personele kosten van 6 ton niet uitgevoerd wordt. Dat gaat er bij ons niet in.
Verder wilde wij een brief aan het bestuur van MijnGemeenteDichtbij sturen, om het signaal af te geven dat we niet meer voor voldongen feiten gesteld willen worden, echter daarvoor kregen we geen enkele steun.
Ook de accountant had nog wat opmerkingen over het jaarverslag van 2017. Hij is van mening dat Boxtel geen rekening houdt met de wet Normering Topinkomens, de aanbestedingen niet correct uitvoer en ook bleek dat de stukken die de accountant aangereikt krijgt en de manier waarop, maken dat de gemaakte uren voor zijn accountantsverslag fors hoger waren dan geraamd.
Onze bijdragen over MijnGemeenteDichtbij leest u in de bijlagen (BALANS Inbreng Kadernota MGD + 2018-06-05 BALANS Beantwoording MGD).


Beantwoordingsbrief zelfoverschatting Woningbouw

Wij maken ons zorgen over de zelfoverschatting bij woningbouw van dit college. Er wordt steeds veel over woningbouw gepredikt, maar de feiten laten een ander beeld zien, zoals blijkt in de provinciale stukken. Boxtel heeft maar een harde plancapacitiet van slechts 13% van de noodzakelijke 1450 woningen. Het college blijft echter steeds zeggen dat ze op koers liggen, maar wij laten dit dossier niet los, omdat het bepalend is voor de leefbaarheid. We hebben de wethouder de helpende hand gereikt om samen met het college op te trekken om de woningen wel te realiseren. Helaas wil de wethouder onze helpende hand niet. We zullen constant aandacht houden voor dit dossier.
Onze bijdrage, inclusief de ontluisterende tabel, vindt u in de bijlage (BALANS Beantwoordingsbrief Zelfoverschatting Daadkracht Woningbouw, inclusief Provinciale tabel).


Beantwoordingsbrief slechte verstandhouding met SPIN

Na een mail van de voorzitter van SPIN aan de ambtelijk medewerker verlaagde het college zich tot het stopzetten van de ambtelijke ondersteuning. Dit deed men niet middels het pakken van de telefoon, maar de burgemeester stuurde namens het gehele college een mail aan alle SPIN-leden; een weinig chique actie.
Onze bijdrage leest u in de bijlage (2018-06-05 BALANS Beantwoording SPIN).


Beantwoordingsbrief verplaatsing kunstwerk In Gesprek

Het kunstwerk In Gesprek staat op een prima plek en dat vinden ook bijna 1200 personen, die daarvoor een petitie getekend hebben. Dat signaal kan en mag je niet negeren. Laat het kunstwerk daar gewoon staan en kies op de andere plaats voor een ander kunstwerk, zo vinden wij. Gelukkig lijkt er beweging in de tot nu toe starre houding van het college. Het Wijkorgaan Oost lijkt ook vrede te hebben met die oplossing, maar zij willen eerst zekerheid over de verleende vergunning.
Onze bijdrage vindt u in bijlage (BALANS kunstwerk In Gesprek).


Benoemingen

Tot slot deze avond zijn diverse van onze fractieleden middels een raadsbesluit benoemd tot een bepaalde functie. Wim van der Zanden is unaniem benoemd tot waarnemend voorzitter van de gemeenteraad, Rianne van Esch is unaniem benoemd tot lid van de agendacommissie en Kim van de Sande is unaniem benoemd tot lid van de werkgeverscommissie. Uiteraard zijn er nog vele functies meer waar onze raadsleden zich actief voor inzetten, echter die worden niet via een raadsbesluit benoemd maar via een besluit van alle fractievoorzitters.