“Het gaat erom of de patient geneest….”

De avond werd beheerst door twee belangrijke besluiten voor Boxtel: de detailhandel- en horecavisie en de toekomstige inrichting van de Markt en omgeving.

 

Detailhandel-en horecavisie

Tijdens onze inbreng hebben we vermeld dat we het een goede visie vinden die samen met het ondernemersveld opgesteld is.

Over twee onderwerpen die met deze visie te maken hebben waren we het niet eens.

Het eerste betreffen de instemming van het college met de plannen voor detailhandel bij de Liempdse Barrier.

Daar heeft het college zelf richting de initiatiefnemer Bibitor aangedrongen op detailhandel van streekproducten met een oppervlak van 400 m2.

Ons voorstel (zie bijlage: Geen detailhandel bij Liempdse Barrier) beschrijft het proces dat doorlopen is sinds het positieve besluit van het vorige college om mee te werken aan de komst van Mc Donalds.

De komst van een Mc Donalds juichen wij toe, maar de detailhandel aldaar druist in tegen het beleid dat we detailhandel willen centreren in het centrum en de wijkcentra.

Wethouder Van den Broek gaf na stevig doorvragen toe dat dat collegebesluit van 400 m2  zelfstandige detailhandel niet past bij de visie van de de gemeente op detailhandel.

Onze motie over de Liempdse Barrier hebben we ingetrokken, omdat de wethouder na aandringen toezegde dat er maximaal 100 m2 ondergeschikte detailhandel komt in de hoofdbestemming Horeca.

In het collegebesluit stond nog 400m2 zelfstandige horeca dat indruiste tegen de vastgestelde visie.

De wethouder gaat dit snel kenbaar maken bij Bibitor.

Het tweede onderwerp waar we het niet mee eens waren was de onvoldoende ruimte voor Oosterhof in de visie.

Met die geboden ruimte was een noodzakelijke uitbreiding financieel en praktisch niet uitvoerbaar.

Uit de door ons gevoerde gesprekken met Oosterhof bleek er een concreet plan te zijn voor renovatie en uitbreiding met 1414 m2.

Ons wijzigingsvoorstel (zie bijlage: Uitbreidingsplan Oosterhof past in Detailhandel- en horecavisie) had als doel om dat plan meteen passend te verklaren in de vast te stellen visie.

De andere fracties vonden ook dat Oosterhof meer uitbreidingsruimte diende te krijgen, alleen wilden die minder uitbreidingsruimte toestaan dan wij.

Nadat ons amendement voor het concrete uitbreidingsplan Oosterhof slechts door het CDA gesteund werd, hebben we ingestemd met het gewijzigde voorstel (Jumbo niet beperken op 1400 m2 maar ook 15% uitbreiding).

Waarbij we de volgende stemverklaring hebben afgelegd:

“We stemmen in met het gewijzigde voorstel, omdat er helaas onvoldoende steun was voor het overnemen van det concrete uitbreidingsplan en we dan vervolgens met the best next oplossing voor Oosterhof tevreden zijn”.

Andere goede zaken die we benoemd hebben zijn het inperken van het kernwinkelgebied tot en met de Zwaanse Brug, het idee aan het college meegegeven om bloembakken permanent te plaatsen in de aanloopstraten (Stationsstraat), het  begin van het kernwinkelgebied duidelijk visueel te markeren zodat consumenten weten dat ze dat gebied betreden, meer sfeer en beleving middels inrichting te creëren in het kernwinkelgebied.

Om de visie te realiseren zal het college actief moeten worden om bestaande bestemmingen buiten het kernwinkelgebied de mogelijkheid te bieden tot herbestemming richting eventueel wonen, atelier, kantoor.

Het verplaatsen van een supermarkt naar het centrum is volgens ons uitgesloten.

En een publiekstrekker in het centrum is prima, maar dan moet het college wel uitstralen dat ze er alles voor over hebben om die naar Boxtel te halen; dus ook aanpassen van het parkeerbeleid naar voldoende plekken en gratis!

 

Markt en omgeving

Dit onderwerp vloeit voort uit een raadsbesluit van 2012 waar destijds twee partijen volledig tegengestemd hebben (SP en D66).

Het voorliggende voorstel zorgt voor wantrouwen van centrumondernemers en hun besturen richting de overheid en dat is een zeer slechte zaak.

We hebben in onze bijdrage uitgesproken dat het centrum een flinke oppepper nodig heeft om beter te worden.

Het huidige voorstel is echt onvoldoende; een noodverbandje als dit voorliggende voorstel helpt echt niet.

Wethouder Van den Broek besteedt dit met het aanhalen van het “miljoen voor economie” (waar slechts 2 ton concreet van uitgegeven is), maar geld bepaalt niet de genezing maar de bijdrage van de maatregel aan de genezing.

Ook hebben wij aangegeven dat het van geen of zeer weinig respect getuigt om als wethouder en ambtelijke organisatie eerst een jaar te werken aan seizoensparkeren en daar draagvlak voor gecreëerd te hebben, 180 graden om te draaien richting slechts 15 parkeerplaatsen op de markt en geen seizoensparkeren.

Het afgesproken aantal van 80 vervangende parkeerplaatsen wordt bij lange na niet gehaald.

Uit de 180 graden draai van de wethouder blijkt ook dat wethouder Van den Broek zich in het college heeft af laten troeven en niets te zeggen heeft of echt het afgelopen jaar een toneelstuk opgevoerd heeft om de centrumondernemers stil te houden.

Beide zijn kwalijk!Ook de massale roep om afschaffing van betaald parkeren (waar wij sinds onze oprichting in 2005 al voor wedijveren) wordt genegeerd door dit college.

In de bijlage (Seizoensparkeren Markt en invoeren gastvrij blauw parkeren) vindt u onsconcrete verbetervoorstel met seizoensparkeren voor de Markt  en voor het afschaffen van betaald parkeren in geheel Boxtel.

Het niet serieus nemen van de opmerking van door de gemeente ingeschakelde retaildeskundige (parkeren op de markt behouden en gratis parkeren in geheel Boxtel) is onvoorstelbaar.

Nadat ons amendement voor gastvrij blauw en seizoensparkeren het niet haalde, hebben we met de volgendestemverklaring ingestemd met delen van het voorstel, omdat het voorstel ook goede zaken bevat en we toch vooruit moeten met ons centrum:
“BALANS stemt in met het voorliggende voorstel met uitzondering van twee punten, namelijk ten eerste het ontbreken van het overeengekomen seizoensparkeren voor de markt en ten tweede het niet doorvoeren van het afschaffen van betaald parkeren voor geheel Boxtel. Het negatieve gevoel bij deelnemers aan de burgerparticipatie en het negeren van het gecreëerde draagvlak voor seizoensparkeren zijn een zwarte bladzijde voor Boxtel”.

Tegen stemmen ging ons te ver, omdat we eerst in 2012 aan de wieg gestaan hebben om in grote delen van Boxtel het betaald parkeren af te schaffen (dat nog steeds wacht op uitvoering daarvan) en met dit voorstel het aantal betaalde parkeerplaatsen wederom met 40 parkeerplaatsen afneemt.

 

Veiligheidsregie, GGD en Omgevingsdienst

Deze drie onderwerpen waren duidelijk minder beladen dan de eerdere twee genoemde agendapunten.

Bij de Veiligheidsregio hebben we gepleit voor behoud van de beide kazerne’s in Boxtel; voor Boxtel lijkt er geen gevaar maar Liempde zit in de gevarenzone.

Bij de GGD (zie bijlage: 2015-03-31 GGD Voorjaarsnota 2016) hebben we onder andere gesproken over de afbouw van de logopedie en de toezegging gekregen dat we vooraf voortaan de concept-reactie van het college voortaan.

Bij de Omgevingsdienst (zie bijlage: ODBN kadernota 2016) is het een grote puinzooi en niemand  neemt regie om dat op te lossen.

Dit was vorig jaar ook al en een jaar later lijkt het niets beter.

Het college wil toch instemmen met de kadernota en wij hebben dat gemotiveerd afgeraden.

Meerdere fracties hebben dat met ons gedaan en dat betekent dat Wethouder Van Wanrooy ons nog terugrapporteert hoe het college gaat reageren op de kadernota en de problematiek bij de Omgevingsdienst gaat aanpakken.

Wethouder Van de Wiel die vorig jaar beterschap beloofde als bestuurslid van de Omgevingsdienst heeft intussen dit zinkende schip verlaten en bij Van Wanrooy in zijn maag gesplitst.

 

Vragenhalfuurtje

Tijdens het vragenhalfuurtje hebben we aandacht gevraagd voor de gewijzigde voorrangssituatie op de kruising Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat (zie bijlage: vragenhalfuurtje verkeerssituatie Ladonkseweg).

Gelukkig was de wethouder het met ons eens dat extra attenderen op zo’n grote kruising een goede zaak is en hij gaat met de afdeling en politie bekijken hoe dat snel op de meest opvallende manier uitgevoerd kan worden.

Op ons aandringen wordt het WeB hierover ook ingelicht door de gemeente.

Andere onderwerpen van het vragenhalfuurtje waren de extra beveiliging met carnaval (SP) en de overlast bij de oude boomgaard en de gemeentevijver (CDA).

 

Al met al een enerverende avond met twee belangrijke onderwerpen voor Boxtel.

Wij hopen dat met name de centrumondernemers, na het doorlopen proces over het seizoensparkeren, waarbij ze een lichaamsdeel aangehecht hebben gekregen door Wethouder Van den Broek, blijven ondernemen in Boxtel.

BALANS heeft veel respect voor alle ondernemers van Boxtel en vindt dat zij datzelfde respect ook vanuit de gehele raad verdienen.

Door de gehele gang van zaken is het wantrouwen richting college gegroeid en toch zullen het college en ondernemers elkaar nog nodig hebben om de ondergang van het centrum te voorkomen.

Cor Molenaar, de ingehuurde retaildeskundige noemt de besluitvorming een historische misser.

Hij vraagt zich intussen af wie de verantwoordelijkheid neemt voor de teloorgang van Boxtel door de besluitvorming van deze raadsvergadering (geen seizoensparkeren op de Markt en geheel Boxtel wordt niet verlost van de gewraakte parkeermeters).

Wij vrezen dat iedereen straks zijn handen in onschuld zal wassen.

 Wij wensen u allen fijne Paasdagen!

 Vriendelijke groeten,

Mariëlle van Alphen,

Namens fractie BALANS

www.balansboxtel.nl

 

twitter: @balansboxtel