Dinsdag 30 oktober stond in het teken van de begrotingsvergadering. Aan de raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de plannen, projecten en investeringen van het college en wordt geld toebedeeld voor de komende 4 jaar (zowel inkomsten als uitgaven).

In het vragenhalfuurtje hebben we aandacht gevraagd voor Legionella bij waterzuiveringsinstallaties.

Legionella

Nederland is opgeschrikt door de gevolgen van legionellabesmettingen, ontstaan vanuit biologische waterzuiveringen. Ook het bedrijf Hydrobusiness in Boxtel is daarbij genoemd. We hebben hierover vragen gesteld met aandacht voor contacten met de GGD en ook over de handhaving (ODBN). Daarnaast hebben we vragen gesteld over de waterzuivering van het waterschap op Heult. Zowel voor de omgeving nu, maar ook in het kader van de uitbreidingswijk Heem van Selis waar 475 woningen moeten gaan komen. De waterzuivering op Heult blijkt een andere techniek te gebruiken waarbij enerzijds de zuivering plaatsvindt bij een lagere temperatuur, waardoor de legionellabacterie zich niet kan vermenigvuldigen, en anderzijds de beluchting ook anders is. Hierdoor is de kans op legionellaverspreiding bij deze zuivering uitermate klein. De vragen vindt u als bijlage bij dit bericht (BALANS Vragenhalfuur legionellabacterie in waterzuivering).

Begroting 2019-2022

Tijdens de begrotingsbehandeling mag iedere partij haar algemene beschouwingen geven en daarbij kunnen oproepen gedaan worden aan het college. Onze algemene beschouwingen kunt u vinden in de bijlage (BALANS Begrotingsvergadering 2018 Algemene Beschouwingen).

Onze fractie heeft 5 moties ingediend:

DKA

Een motie ging over het innen van de achterstallige huur bij het Collectief op De Kleine aarde (zie bijlage BALANS Motie Innen achterstallige huuropbrengst De Kleine Aarde) Voor ons blijft het onbegrijpelijk dat deze club 2 jaar niet hoeft te betalen, terwijl elke burger van Boxtel meteen moet betalen. Het zou een mooie boel worden als onze burgers ook allemaal 2 jaar wachten met het betalen aan de gemeente. Helaas stonden de 4 coalitiepartijen en PvdA/GL niet achter onze motie. Hiermee blijft willekeur richting het Collectief bestaan en dat vinden wij niet terecht!

Verkeerssituatie MEP

Ook onze motie van vorig jaar, welke toen niet gesteund werd en er dus ook niets aan de onveilige verkeerssituatie aldaar iets gedaan is, hebben we wederom ongewijzigd ingediend (zie bijlage BALANS Motie Aanpakken verkeerssituatie MEP). We zijn blij dat de ernst van de verkeerssituatie en verkeersonveiligheid nu wel herkend is en onze motie werd dit jaar unaniem aangenomen. We rekenen erop dat er ook snel iets gebeurd aan de verkeersonveiligheid aldaar.

Sporthal De Braken

In 2013 heeft de gemeente sporthal De Braken verkocht met daarbij de verplichting dat de hal 10 jaar beschikbaar moest blijven voor de sporters. We willen dat de gemeente nu al in gesprek gaat met de eigenaar om daarmee voldoende binnensportaccommodaties veilig te stellen (zie bijlage BALANS Motie Voldoende binnensportaccommodaties veiligstellen).

Het college ontraadde deze motie, wat tot veel consternatie in de raadszaal leidde.

Gelukkig grepen onze raadscollega’s in en toonden hun sporthart, waardoor onze motie unaniem aangenomen is.

Esch betrekken bij MOVE’31

We hebben gepleit om de gemeenschap Esch een volwaardige rol te geven in de totstandkoming van MOVE’31 (zie bijlage BALANS Motie Volwaardige rol voor Esch in totstandkoming MOVE’31). Dit omdat er een integrale ruimtelijke visie op Noord West opgesteld moet worden en ook Esch daar belang bij heeft. Esch komt in 2021 bij Boxtel en ze verdienen het dan ook om nu reeds beleid op dit belangrijke dossier vorm te geven.

Helaas kregen we alleen steun van het CDA en de VVD, waarmee de motie is verworpen. Het college ontraadde de motie ook.

Volgens ons een gemiste kans om Esch echt te betrekken bij Boxtel en te laten voelen dat ze er echt ook toe doen.

Burgerparticipatie MOVE’31

Zoals bekend is, wil het college pas burgerparticipatie en inspraak nadat de raad een besluit genomen heeft. Dit vinden wij, en met ons CDA, VVD en PvdA/GL een verkeerde volgorde en we hebben in een gezamenlijke motie gepleit om de burgerparticipatie en inspraak te laten plaatsvinden voordat de raad een besluit neemt (zie bijlage Motie BALANS CDA PvdAGl VVD Planning MOVE’31).

Gelukkig ziet het college in dat de burgerparticipatie tot nu toe mislukt is en steunde ze de motie, welke vervolgens unaniem aangenomen is.

Vanuit andere fracties werd er onder andere gepleit voor meer snelheid in de energietransitie en de duurzaamheidsagenda, welke wij uiteraard niet toejuichen; 2030 is al onrealistisch en onbetaalbaar.

Ook is er gepleit voor een rookverbod bij speeltuinen, sportvelden en scholen. We vinden gezondheid heel belangrijk maar volgen in deze de landelijke wetgeving.

Er is ook gepleit voor meer biodiversiteit en natuurontwikkeling met ruimte voor de bij. Hierdoor komt de veiligheid van de weggebruikers nog meer in gevaar, doordat het lange onkruid het overzicht nog slechter maakt dan het nu al op veel plaatsen is.

De meeste aandacht van de andere moties ging naar Winkelcentrum Oosterhof. Daar waar de motie oorspronkelijk uitging van slechts renovatie, en dus geen uitbreiding in vierkante meters, kreeg deze toch al de meerderheid. Gelukkig hebben we onze collega’s ervan kunnen overtuigen dat er ook een uitbreiding nodig is om bestaansrecht te houden voor de toekomst.

Dus werd de motie gelukkig aangepast, waardoor er nu maximale inzet gevraagd wordt voor zowel renovatie als uitbreiding.

Een belangrijk verschil!

We hebben uiteindelijk tegen de begroting en tegen de bestuursrapportage gestemd met de volgende stemverklaringen:

Fractie BALANS stemt tegen de begroting, omdat onze doelen en kernpunten ontbreken en de accenten verkeerd gezet worden. En we maken ons zorgen over de meest kwetsbare burgers, omdat de reserve sociaal domein op 0 staat.

Fractie BALANS stemt tegen de Tweede Bestuursrapportage 2018 gezien de grote overschrijdingen bij aanbestedingen, het onder andere niet innen van het geld bij DKA en het vooruitschuiven van 70% van de investeringen.


Tot zover de terugkoppeling.