In de raadsvergadering van 30 juni 2015 is er gesproken over de uitgangspunten voor de begroting voor de komende jaren (kadernota en dekkingsplan), hebben we geprobeerd om voor voetbalclub RKSV Boxtel een tweede kunstgrasveld te realiseren in 2016, gepleit voor een positieve grondhouding richting hockeyclub HCL. Ook hebben we gevraagd om de gevolgen van de fietstunnel voor met name de Noord Zuid as in beeld te brengen en hiervoor gelden vrij te maken zodat deze as is aangepast voordat de dubbele overweg dichtgaat voor autoverkeer. Ook hebben we gesproken over een nieuwe woning aan de Nergena, de oprichting van een kunstschool in Boxtel en vragen gesteld over de openbare verlichting.

 

Openbare verlichting
We zijn van mening dat de gemeente Boxtel zuinig moet zijn met energie en daarom hebben we vragen gesteld over de in- en uitschakeling van de openbare verlichting.
Als moeder natuur zorgt voor voldoende licht (met name voor de sociale veiligheid) is het niet nodig dat onze lichtmasten aan zijn. Onze vragen treft u aan als bijlage bij dit bericht (BALANS-vragen vragenhalfuurtje openbare verlichting).
Gelukkig was wethouder Van Wanrooij het met ons eens dat we goed moeten kijken of er een betere afstelling mogelijk is, want energiebesparing is een taak van ons allen. 
Dit gaat hij doen op het moment dat de huidige masten aan vervanging toe zijn, omdat dat versneld veranderen ook kapitaalsvernietiging is.
Op die vervangingsmomenten wordt er gekeken naar LED-verlichting en naar de schakelmomenten.

 

Opvolging MIK door Kunstschool Boxtel
We hebben het initiatief van een aantal leraren van MIK, gebundeld onderKunstschool Boxtel, onder de aandacht van wethouder Lestrade gebracht. Onze inbreng kunt u lezen in de bijlage (BALANS oprichting kunstschool MIK). 
De wethouder was iets minder positief richting dit initiatief dan wij en zij vond dat met name basisonderwijs een belangrijke taak kan invullen.
Dit is geen vreemde stelling voor een wethouder die zelf aan de wieg heeft gestaan van het concept van “brede basisscholen” in Boxtel en dit ook laat doorklinken in haar idee over de toekomstige uitgebreide rollen voor brede scholen.
Bovendien verzekerde de wethouder ons dat ze overspoeld wordt met initiatieven die de leemte – ontstaan door het omvallen van MIK – op willen vullen en dat ze bezig is om dat in kaart te brengen.
Voor de gebruikers van ruimtes die MIK huurde van St. Joseph in het Ursula-gebouw en in gebruik waren bij bijvoorbeeld de KBO, zouden al naar volle tevredenheid oplossingen aangeboden zijn van bijvoorbeeld de KBO.
Wij weten op dit moment nog niet zeker of dat ook zo is, maar we houden hier een vinger aan de pols.

 

Nieuwe woning aan Nergena
In een apart bestemmingsplan werd de raad gevraagd om in te stemmen met het mogelijk maken van een nieuwe woning aan de Nergena, dus in het buitengebied van Boxtel.
Onze bijdrage vindt u in de bijlage (BALANS bestemmingsplan Nergena ongenummerd Ruimte voor Ruimte).
Wij vinden het jammer dat we als raad niet geraadpleegd zijn om – zoals eerder afgesproken – eerst een gebiedsvisie op te stellen en vervolgens op basis van die visie al dan niet mee te werken aan een nieuwe woning op die plek.
Opvallend bij dit onderwerp was dat slechts twee partijen inhoudelijk op dit agendapunt reageerden. Naast ons was dat het CDA.
Wij hebben gewezen op de risico’s voor dit bestemmingsplan bij de Raad van State.
Dus we zijn voor een meewerkend Boxtel, maar dan wel op de juiste afgesproken volgorde!
Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld met een tegenstem van het CDA en van ons.

 

Kadernota en Dekkingsplan
Middels dit voorstel zijn de contouren gesteld voor de komende begrotingen.
Dit voorstel bereikte de raad veel te laat om nog feitelijke wijzigingen mee te kunnen nemen in de begroting.
Alle partijen hebben afgedwongen dat dit stuk ons volgend jaar in maart/april bereikt.
Onze inhoudelijke bijdrage vindt u in de bijlage (BALANS kadernota en dekkingsplan 30062015).
Gelukkig antwoordde het college positief om de Greentech-ontwikkeling plaats te laten vinden op Vorst B, het bestemmingsplan Centrum dit jaar nog voor te leggen aan de raad en dat er een overzicht komt t.a.v. van SPPILL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde).
Deze positieve grondhouding van het college heeft er uiteindelijk toe geleid dat we ingestemd hebben met dit raadsvoorstel behoudens de ingebrachte punten en het wel jammer vinden dat voetbalclub RKSV Boxtel geen tweede kunstgrasveld gegund wordt.

 

Ook tweede kunstgrasveld RKSV Boxtel
Aangezien er extra geld overblijft van het krediet dat er voor voetbalvereniging ODC was gereserveerd, was het voorstel om van dat overgebleven geld onder andere RKSV Boxtel en DVG Liempde beide 1 kunstgrasveld te geven.
Wij zijn van mening datop basis van ledenaantallen RKSV Boxtel een tweede kunstgrasveld verdient en hebben daarvoor gepleit (bijlage: BALANS Amendement ook 2e kunstgrasveld RKSV Boxtel).
Mede ook omdat we weten dat bij onderhandelingen over de aanleg van 3 i.p.v. 2 kunstgrasvelden de prijs per stuk omlaag gaat.
Helaas vond de rest van de gemeenteraad dat RKSV Boxtel geen tweede kunstgrasveld mocht krijgen.
Jammer voor de voetballers van RKSV Boxtel!

 

Positieve grondhouding richting HCL
HCL heeft in het verleden een weinig meedenkende en betalende gemeente tegenover zich gehad, toen zij vroegen om een extra half kunstgrasveld waarop ze recht hadden volgens vastgesteld beleid van o.a. de hockeybond.
Het bleef bij een bijdrage van € 60.000,= via de dorpsontwikkelingsgelden. Het restant hebben ze zelf moeten regelen.
Destijds wilde de gemeente niet meer betalen, omdat er zeker geen geld over zou zijn van het krediet voor de sportparken van ODC.
Wij vinden dat dit argument achteraf dus niet blijkt te kloppen en we wilden van wethouder Van Wanrooij een positieve grondhouding richting HCL om hier bij de huidige privatiseringsgesprekken rekening te houden.
Helaas deed de wethouder daar geen positieve uitspraak over, waarop we bijgaande motie (BALANS Motie Positieve grondhouding HCL) ingediend hebben.
Helaas konden wij en de Liempdse hockeyclub niet op meer sympathie rekenen.
Toch hopen we dat de gesprekken tussen gemeente en HCL op een positieve constructieve voortgang mogen rekenen, want hockey is net zo belangrijk als voetbal bij de gedachte “Sport als Vliegwiel”!

 

Gevolgen Noord-Zuid-as agv Fietstunnel Tongersestraat
In de contouren voor de toekomstige begroting werd pijnlijk duidelijk dat er nog geen plannen zijn en dus ook de komende vier jaren nog geen geld gereserveerd is om de Noord Zuid as aan te pakken.
Dit moet gebeuren voordat de dubbele overweg gesloten wordt voor autoverkeer.
Om dit wel in beeld te brengen, hebben wij voorgesteld om dit proces voor februari 2016 met de omgeving uit te werken, zodat we volgend jaar wel weten hoeveel geld ermee gemoeid is (bijlage: BALANS Motie Gevolgen fietstunnel in beeld).
Een aantal partijen steunde in hun betoog wel ons verhaal (D66, INbox, SP, CDA en Combinatie95), maar bij de stemming lieten ze het afweten. Alleen het CDA steunde ons.
Overigens zaten de kosten voor de aanpak van de Noord Zuid As destijds wel bij een realisatie van een Autotunnel en deelden we toen de kosten met rijk en provincie.
Nu staan we door de raadskeuze van een fietstunneltje voor de opdracht om de kosten hiervoor zelf op te hoesten.
Nu blijkt ook – wat BALANS toen al wist en vertelde – dat de extra jaarkosten voor de verkeersmaatregelen voor PHS – middels het uitsmeren over 30 jaar – enorm meevallen!

 

Deregulering voor meewerkend Boxtel
De gemeente Boxtel heeft feitelijk onze slogans voor een positieve grondhouding richting plannen van burgers (BALANS zegt JA en KANSEN ZIEN, GRIJPEN EN UITVOEREN) overgenomen en dit verwoord middels “meewerkendboxtel”.
Een prima zaak die wij van harte ondersteunen.
Om dat in de  praktijk ook meer waar te kunnen maken als gemeente Boxtel, dienen er volgens ons veel vastgestelde regels afgeschaft te worden.
Hier hebben wij een voorstel voor gedaan (bijlage: BALANS Motie Deregulering voor meewerkendboxtel.
De burgemeester (h)erkende gelukkig de noodzaak van het afschaffen van de regels, maar gaf helaas toch een negatief stemadvies, omdat hij er geen concreet tijdpad aan wilde koppelen.
Wij willen dat wel, omdat we vinden dat dit op korte termijn moet gebeuren; meewerkendboxtel moet immers snel werkelijkheid worden en niet bij een reclameslogan blijven.
We stonden helaas alleen bij de stemming over dit voorstel.

 Tot zover de terugblik op de raadsvergadering van 30 juni 2015.

Zijn er vragen/opmerkingen, dan vernemen we dat uiteraard graag.

Vriendelijke groeten,
Mariëlle van Alphen,
Namens fractie BALANS
www.balansboxtel.nl
twitter: @balansboxtel