Op 3 juli jl. werd de laatste raadsavond voor de zomervakantie gehouden.

Onderwerpen die o.a. aan bod kwamen, waren de  uitvoering van het fietstunneltje Tongersestraat (geschiktheid voor de ambulance en de aansluiting Tongeren), de herinrichting van de Markt, het eetpunt bij Elisabethsdael en de inkoop van de specialistische Jeugdhulp Zorg in Natura.

Herinrichting Markt
Tijdens het vragenhalfuurtje hebben we vragen gesteld aan het college over de herinrichting van de markt. Wethouder van de Broek uitte op diverse plaatsen dat alle betrokkenen akkoord waren met het vastgestelde ontwerp van de herinrichting. Ons bereikten signalen dat dit helemaal niet het geval was. De laatste week kwamen er ook steeds meer signalen in de media dat met name de plaats (Oostzijde markt) en het aantal fietsenstallingen (150), alsmede de plek van de parkeerplaatsen voor de auto’s niet volledig gedragen werd. Het plaatsen van een nieuwe lantaarnpaal op een terras was ook niet goed doordacht. Onze vragen kunt u lezen in bijlage ‘BALANS Vragenhalfuurtje ontevredenheid herinrichting Markt’.  De wethouder stelde dat volgens zijn beleving er op de informatie-avond instemming over de herinrichting in zijn algemeenheid was.

Gelukkig heeft de extra aandacht ertoe geleid dat de plannen iets bijgesteld worden, waarbij het aantal fietsenplaatsen verlaagd wordt naar 110, waardoor de terrassen aan de oostzijde van de markt een prettiger uitzicht krijgen en in overleg met de ondernemer van Dok 12 gekeken wordt naar een praktische oplossing. De situering van de parkeervakken voor de auto’s lijkt niet aangepast te worden.

Enig smetje op de discussie in de raad over dit onderwerp was het verwijt dat de wethouder maakte richting de ondernemers; hij vond dat ze beter direct naar hem hadden kunnen komen in plaats van eerst naar de media te stappen. Wij snappen heel goed dat de ondernemers, die eerst nul op rekest kregen bij de wethouder omdat de wethouder de plannen niet wilde bijstellen, hun zorgen en onvrede kenbaar maakten bij media en raadsleden. Daar zijn wij tenslotte volksvertegenwoordiger voor!

We vertrouwen erop dat de nog resterende plooien glad gestreken worden, zodat er wel breed draagvlak is voor de herinrichting van de Markt. Dit najaar moet de uitvoering starten.

Jaarverslag 2017 en Kadernota 2019
De accountant heeft het jaarverslag van de gemeente Boxtel beoordeeld en geeft aan dat alles netjes onder elkaar gezet is, maar dat er wel sprake is van een rechtmatigheidsfout ten aanzien van het naleven van de aanbestedingsrichtlijnen.

In het jaarverslag werd wederom duidelijk dat woningbouw geen prioriteit heeft bij dit college. Het aantal woningen is namelijk sinds 2015 gezakt. En de woningnood neemt toe. We willen graag in een samenwerking tussen raad en college tot stenen stapelen komen, echter het college wil dat niet met de raad doen. Wij denken dat we samen wel de snelle en juiste stappen zetten, zodat de bouwvakkers echt aan het werk kunnen.

Ook bleek uit het jaarverslag dat een exploitatiebudget van totaal 6 ton in 2017 niet aangewend is. De niet uitgevoerde investeringen, met maar liefste een totaal bedrag van 3,4 miljoen,  laten zien dat dit college niet geleverd heeft waar onze burgers voor betaald hebben.

In de kadernota 2019  stond de financiële vertaling van het nieuwe beleidsakkoord voor deze bestuursperiode (2018-2022). Onze opmerkingen daarop kunt u lezen in bijlage ‘BALANS Kadernota Begroting 2019 1eburap incl begr 2019 MGD’.

We hebben wel ingestemd met het jaarverslag, maar niet met de kadernota.

Onze stemverklaring was daarbij: BALANS stemt niet in met dit voorstel, omdat er veel verkeerde beleidsaccenten in gezet worden (o.a. uitwerking PHS en specialistische Jeugdhulp)  die de toekomstige woon-, werk- en leefomgeving van onze burgers nadelig beïnvloeden en onze burgers daar toch flink extra voor moeten betalen. Dit terwijl naar de mening van BALANS de raad altijd moet streven naar de beste woon-, werk- en leefomgeving van al haar burgers, nu en in de toekomst.
Eetpunt Elisabethsdael
Nadat vorig jaar duidelijk werd dat het gebouw Elisabethsdael van eigenaar ging veranderen, hebben wij meteen aandacht gevraagd bij de betrokken partijen (Zorggroep Elde, Woonstichting St. Joseph en de gemeente Boxtel) om het eetpunt in al haar facetten overeind te houden.

Destijds werd gesteld dat het niet zou verdwijnen en de 3 partners in overleg zouden gaan voor een oplossing.

Richting 1 juli jl. werd steeds duidelijker dat  het overleg tussen de 3 partners onvoldoende resultaat had, want sluiting van het eetpunt per 1 juli leek de realiteit te worden.

Hierom hebben we op 19 juni jl. reeds een brandbrief aan het college gestuurd. Zie bijlage ‘Brief BALANS behoud eetpunt Elisabethsdael’. Helaas hebben we nog steeds geen antwoord op deze brief gehad.

Reden genoeg voor onze fractie om het onderwerp deze raadsavond aan de orde te stellen. Tijdens de raadsavond kwam een gebruikster van het eetpunt van 94 jaar (!) de raad en het college emotioneel en betrokken toespreken. We hebben plaatsvervangende schaamte voor de 3 partners dat ze het zo ver hebben laten komen.

Voor ons reden om een voorstel te doen dat het college in overleg met de beide partners ervoor zorgt dat de situatie teruggebracht wordt naar de wijze waarop het eetpunt functioneerde voor 1 juli. Onze beweegredenen en de motie leest u bijlage ‘BALANS Tweede termijn incl motie structurele oplossing eetpunt Elisabethsdael’.

Helaas kon onze motie alleen op steun van het CDA rekenen. We kunnen nu alleen maar hopen dat de 3 partners de ontstane situatie op hun fatsoen trekken en er een structurele oplossing komt, waarbij het eetpunt in al haar facetten nog een mooie lange toekomst heeft.

Fietstunneltje Tongersestraat
Onlangs zijn de afmetingen en uitgangspunten van het beoogde fietstunneltje duidelijk geworden. Zoals bekend, zijn wij geen voorstander van dit tunneltje, maar als de plannen voorlopig toch verder uitgewerkt worden, dan willen we ook dat Boxtel er iets aan heeft.

In 2013 hebben we er al voor gepleit dat de aansluiting van Tongeren op het tunneltje niet via een fietstrap moet gaan, maar via een hellingbaan. Toen vond de gehele raad dat en werd onze motie unaniem aangenomen.

Nu 5 jaar later blijkt het college, ondanks de motie en het advies van de werkgroep die zich bezig gehouden heeft met het fietstunneltje, toch te kiezen voor de fietstrap.

Middels een gezamenlijke motie met CDA en VVD (zie bijlage ‘Motie BALANS CDA VVD Hellingbaan’) hebben we dat nu wederom af willen dwingen. Helaas vinden de andere fracties in de raad de goede bereikbaarheid van Tongeren voor mindervaliden, scootmobielen, kinderwagens en veel schoolgaande jeugd minder van belang en vinden de fietstrap een prima keuze.

Ook werd onlangs duidelijk wat de doorrijhoogte van het fietstunneltje wordt, waarbij de indruk gewekt werd dat de doorrijhoogte gelijk zou zijn aan de doorrijhoogte van de Ossenpadtunnel. Ook heeft het college aan de raad laten weten dat de Ossenpadtunnel 2,60 mtr doorrijhoogte heeft. Dit geloofden wij niet en in het kader van “meten is weten”  hebben we zelf de doorrijhoogte van de Ossenpadtunnel opgemeten en die bleek iets meer dan 3 mtr te zijn. Dit verschil van 40 cm is cruciaal want door een tunneltje van 2,60 mtr kan geen ambulance zonder zijn dak te verliezen.

Voor ons is het cruciaal dat de mensen en bedrijven “aan de andere kant van het spoor” ook op tijd geholpen kunnen worden door de hulpdiensten.

Samen met het CDA en de VVD hebben we daarom een motie ingediend om de doorrijhoogte van het beoogde fietstunneltje Tongersestraat vast te stellen op 3 mtr. (zie bijlage ‘Motie BALANS CDA VVD Doorrijhoogte 3 meter’).

Helaas vinden de andere partijen in de raad het geen probleem dat de ambulance niet door het nieuwe fietstunneltje kan. We zullen voor deze beide onderwerpen aandacht blijven vragen.

Specialistiche Jeugdzorg
16 gemeenten in de Regio Noord Oost Brabant kopen de specialistische jeugdhulp (Zorg in Natura: ZIN) gezamenlijk in. De gemeente Den Bosch is kartrekker, echter de laatste jaren blijkt steeds meer dat vraag en aanbod niet goed op elkaar afgestemd zijn, waardoor er wachtlijsten ontstaan en niet de  juiste zorg voor het kind ingekocht kan worden.

Ook bij ons komen de klachten binnen dat kinderen met autisme nu te horen hebben gekregen dat ze pas volgend jaar geholpen worden; een trieste ontwikkeling!  Er zijn 3 scenario’s uitgewerkt en aan ons werd de keuze voorgelegd welk scenario het moet worden. In bijlage ‘Agendapunt 14 (ZIN) Jeugd’. leest u onze bijdrage, waarin we de keuze maken die het beste voor het kind is, ook al kost dat mogelijk nu iets meer. Ook kiezen we voor het scenario waarmee de wachtlijst het kortste wordt. Het college koos voor een andere variant, en werd gesteund door de meerderheid van de raad.

Wij hebben tegen dat andere scenario gestemd met de volgende stemverklaring: BALANS stemt tegen het voorstel, omdat dit voorstel niet de beste oplossing is voor onze jeugd en de wachtlijsten niet doet verkorten. BALANS kiest voor de beste oplossing voor onze jeugd met zo kort mogelijke wachtlijsten en is bereid om daar extra de portemonnee voor te trekken.

Tot zover de terugblik. Dit is tevens onze laatste raadsterugkoppeling voor de vakantieperiode.

In het bijgevoegde vergaderoverzicht kunt u alvast zien hoe de agenda er na het zomerreces uitziet (‘BALANS vergaderingen en bijeenkomsten 2e half jaar 2018’).

Wij wensen iedereen, of je nu in de buurt blijft of ergens ver weg bent, een hele fijne vakantieperiode met daarbij het gewenste klimaat.