Op 29 september jl. hebben we in de Boxtelse gemeenteraad gesproken over ons Centrum, de situatie met ons grondbedrijf, de omgevingsdienst en het regionaal beleidsplan van de veiligheidsregio. Daarnaast hebben we het bestemmingsplan Boxtel Noord Oost gerepareerd en nog lang gesproken over een motie over TIPP welke op ons advies is ingetrokken.
 
Centrum
Er wordt al lang gesproken over een mogelijke verhuissubsidie voor winkels die vanuit de aanloopstraten verhuizen naar het kernwinkelgebied.
Concreet is het helaas nog nooit geworden. Wethouder Van den Broek gaf aan dat er op 13 oktober in het college over een concreet ambtelijk voorstel gesproken gaat worden.
Wat ons ook zorgen baart, is het tempo waarmee het bestemmingsplan Centrum aangepakt wordt.
Eerst zou het in 2015 gereed zijn en nu werd door dezelfde wethouder al gerept over medio 2016.
Zoals u weet, pleiten wij al langer voor een regeling in de aanloopstraten, zodat in het nieuwe bestemmingsplan een snelle en goedkope regeling moet zitten waardoor de huidige winkelfunctie veranderd kan worden in een andere functie, zoals bijvoorbeeld wonen of kantoor.
Deze tip hebben we nogmaals aan de wethouder meegegeven.
Helaas kregen we geen concreet antwoord op onze andere vraag over het meewerken van het college aan het toestaan van een werkruimte in een winkel en werd helaas verteld dat er nog geen duidelijkheid is over de verplaatsing van de Bibliotheek naar de Stationsstraat. Onze volledige bijdrage leest u in de bijlage (BALANS Brief stimuleren ontwikkelingen Centrum).
 
Grondbedrijf
De rekenkamer heeft een gedegen rapport geschreven over ons gemeentelijk grondbedrijf.
Dit gaat over de gronden die in gemeentelijk eigendom zijn en waar plannen voor woningbouw of bedrijventerrein zijn.
Er zijn in Boxtel 3 projecten met een totaal verwachtverlies van 11 miljoen euro en dat zijn de gemeentelijke gronden in de Spoorzone, Bedrijventerrein Vorst (A en B) en In Goede Aarde.
Wat ons opvalt, is dat er onvoldoende sturing vanuit het college is om de verliezen te beperken (een snellere verkoop van gronden, een passend bestemmingsplan).
Ook de rekenkamer heeft dat nu geconstateerd en pleitte tevens voor een meer prominente rol van de gemeenteraad.
Hoewel het college er geen voorstander van is, komt er toch meer zeggenschap van de raad.
Bovendien komt er in januari 2016 een workshop met de raad over de 3 genoemde projecten.
Als het college miljoenenverlies van burgergeld accepteert en geen actie onderneemt, zal de raad het moeten doen.
BALANS heeft nadrukkelijk ook aangedrongen om snel een keuze te maken over de ontsluiting van Vorst B en over een passend bestemmingsplan voor dit gebied.
Zonder deze 2 zaken kan er nog geen grond verkocht worden.
Wethouder Van de Wiel had helaas geen kennis over de actuele stand van zaken aangaande Vorst B.
 
Omgevingsdienst
De gemeente heeft een aantal handhavings- en milieutaken gestationeerd bij de omgevingsdienst.
De start van deze omgevingsdienst is geen succes, zowel financieel als organisatorisch.
Het lijkt nu wat beter te gaan, alhoewel Boxtel wel meer geld kwijt zal zijn dan in het begin verwacht werd en actieve alertheid vanuit het college noodzakelijk blijft.
Aanvankelijk was wethouder Van de Wiel verantwoordelijk, maar deze verantwoordelijkheid ligt nu bij wethouder Van Wanrooij.
We wilden vanuit de fractie middels een vraag aan het college weten of deze bestuurlijke wisseling toch niet uitgelegd kon worden als een vorm van capitulatie en zwakte.
Hierover kregen we woorden met onze burgemeester die onze vraag aan het college betitelde als een politiek statement.
Wij vinden dat het niet zo kan zijn dat in een raadsvergadering de voorzitter en burgemeester ons politieke statements verbiedt.
Bovendien klopte zijn veronderstelling niet dat onze vraag een politiek statement was, aangezien het een vraag onzerzijds was.
 
Veiligheidsregio
Voor onze fractie is bij dit onderwerp het operationeel blijven van de brandweerpost Liempde het item waar we al lang voor pleiten.
Onze burgemeester heeft ons pleidooi overgenomen en gelukkig is er tot op heden ook nog niet gesproken over sluiting van de Liempdse brandweerpost.
 
Bestemmingsplan Noord Oost
Doordat het eerder genomen raadsbesluit over dit bestemmingsplan niet goed verwerkt was, is er beroep aangetekend bij de Raad van State en dat beroep is gewonnen.
Gelukkig heeft de Raad van State met de gemeente meegedacht en extra tijd gegeven voor het herstellen van de gemaakte fout.
Met wat meer alertheid hadden we veel tijd, geld en energie kunnen besparen.
Onze bijdrage leest u in de bijlage (BALANS Bp Boxtel Noord Oost, reparatie perceel Selissen).
 
TTIP
Combinatie95 kwam met een motie over TTIP. TIPP gaat over handelsafspraken tussen de USA en Europa en hier vinden al geruime tijd overleggen over plaats.
Combinatie95  wilde, zonder dat we nu de inhoud van het nieuwe handelsverdrag weten, dat de gemeente zich uitspreekt tegen TIPP.
Bij de vaststelling van de agenda heeft onze fractie meteen ingebracht dat deze motie veel te voorbarig is.
Wil je namelijk invloed uitoefenen, dan moet je bij overleggen hierover aanwezig zijn, en niet bij voorbaat je al uitspreken tegen.
Natuurlijk bevat een handelsverdrag altijd goede en minder goede zaken en de mening over het verdrag kun je pas gefundamenteerd maken als de afspraken bekend zijn.
Wij hebben de tip meegegeven dat indien we iets kenbaar willen maken aangaande Schaliegas (er is de vrees dat een Nederlands verbod op schaliegasboringen overruled kan worden), we als gemeente Boxtel de onderhandelaars hierop moeten wijzen en op dat onderdeel een standpunt in kunnen nemen.
Maar zeker nu niet al een Boxtels veto tegen het verdrag.
Na een lange discussie koos Combinatie95 eieren voor haar geld en trok de motie in.
 
Na afloop van de raad hadden we geen fijn gevoel over het verloop van de vergadering.
Het verbod van de burgemeester op politieke statements tijdens een raadsvergadering en het herhaaldelijk niet beantwoorden van onze vragen door het college waren de voornaamste oorzaken daarvan.
Wij vinden dat er onderling respect dient te zijn voor elkaars politieke inbreng tijdens een raadsvergadering.
Gelukkig is de ergste nasmaak bij een glaasje na afloop van de raadsvergadering weggespoeld.
We gaan vol goede moed enthousiast weer verder in het belang van onze burgers!
 
Tot zover deze terugblik.
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen, neemt u dan gerust contact met ons op.