Tijdens de laatste raadsvergadering van 29 maart jl. is de toekomst van de Brandweer, de toekomst van de Heilig Hart Kerk en uiteraard de actualiteit ten aanzien van parkeervergunningen aan de orde geweest. Ook De Kleine Aarde kwam nog even aan bod.
 
Heilig Hart Kerk
Tijdens het vragenhalfuurtje hebben we vragen gesteld over de toekomst van de Heilig Hart Kerk (zie bijlage ‘BALANS Vragenhalfuurtje Behoud markant gebouw Heilig Hart Kerk’). Dit ingegeven door de fantastische voorstelling van de Rockopera Jesus Christ in Concert, waarbij de kerk een prachtige entourage vormde met dito sfeer. Onze fractie wilde van het college weten of het college op voorhand bereid is aan mogelijke geïnteresseerden kenbaar te maken dat ze bereid zijn om de noodzakelijke vergunningen af te geven. Een tweede vraag van ons was of het college bereid is om mee te denken over een positieve business case zonder daarbij (te) veel risico te nemen. Fractie BALANS wil duidelijk niet dat de gemeente het gebouw koopt.
Gelukkig antwoordde de burgemeester dat hij net als wij trots is op de voorstelling Jesus Christ in Concert.
En de burgemeester gaf aan dat hij bereid is om positief mee te denken en aan te jagen met als doel om dit prachtige kerkgebouw in Breukelen te behouden. Medewerking aan vergunningverlening werd ook toegezegd, waarbij Veiligheid van de mensen het belangrijkste aandachtspunt zal blijven!
Gelukkig zit het college dus op onze lijn.
Later op de avond schaarde zelfs de voltallige raad zich achter het idee om samen met alle mogelijke partners actief de mogelijkheden voor behoud van het gebouw te onderzoeken. We hopen voor de zomervakantie de resultaten van de verdiepingsslag te vernemen.
We blijven dus hoeder van de prachtige kerk van Breukelen!
 
Brandweer
Zoals u weet, hebben wij eind december onze zorgen geuit over de situatie bij de brandweer. Als gevolg van regionalisering dreigde er noodzakelijk materieel te vertrekken uit onze gemeente. Als gevolg daarvan staat ook de motivatie onder vrijwilligers onder druk. Dat is ook bij andere posten het geval. Het college deelde onze zorgen niet.
Intussen heeft de post Boxtel al materieel in moeten leveren, hetgeen een slechte zaak is voor de veiligheid van onze burgers. De burgemeester beoordeelt de gevolgen van de bezuinigingsplannen op basis van een computermodel, terwijl wij toch liever vertrouwen op de praktijkkennis van onze brandweermannen en –vrouwen.
Onze inbreng leest u in bijlage ‘BALANS Beleidskader Veiligheidsregio Brabant-Noord’.
Tijdens de discussie over de veiligheidsregio, waar de brandweer onderdeel van is, bleek dat onze fractie zich als enige zorg maakt over de toekomst van de brandweer. Voor ons is het onverteerbaar dat we als gemeente Boxtel meer moeten gaan betalen aan de Regio terwijl we daar minder brandweer (minder materieel) voor terug krijgen. Onze stemverklaring luidde derhalve: “BALANS legt een stemverklaring af waarmee men geacht wil worden tegen het voorstel te hebben gestemd, omdat voor de brandweer meer moet worden betaald voor minder kwaliteit, en als gevolg daarvan worden risico’s voor onze burgers te groot”.
We houden de vinger aan de pols, want uw veiligheid is voor ons cruciaal. 
 
Parkeervergunningen
Dit onderwerp stond niet op de agenda, maar we hadden vooraf al aangekondigd dat we dit onderwerp wel wilden bespreken, gezien de grote onrust die ontstaan is doordat het college met haar besluiten afwijkt van de oorspronkelijke plannen.
Bovendien creëert het college met haar keuze om parkeervergunningen in een (veel) te groot gebied in te voeren een probleem, terwijl de bewoners op dit moment geen probleem ervaren.
Wij wilden dat het college bij de beoordeling en de uitvoering terugkeert naar de oorspronkelijke plannen, waardoor het grote plan deels in de ijskast gaat en burgers zich weer welkom voelen in ons centrum.
Onze motie ‘BALANS MOTIE Parkeervergunningen deels in ijskast’ is bijgevoegd.
Rond 2008 heeft het toenmalige college ingestemd met het feit dat QPark op haar terrein betaald parkeren in mocht voeren. Het gevolg was dat de treinreizigers hun auto in de wijk gingen zetten, omdat ze vies waren van betaald parkeren (wie niet?). Daardoor ontstond er dus een parkeerprobleem in de stationsbuurt. Bovendien ontving QPark geen inkomsten uit het parkeerterrein, terwijl dat wel de bedoeling was.
In 2012 heeft de raad besloten om het parkeervergunningensysteem gefaseerd in te voeren en te beginnen in de stationsbuurt. En dit gebied zou op basis van monitoring, klachten en draagvlak eventueel uitgebreid kunnen worden. Daarnaast zou er extra parkeerruimte gerealiseerd moeten worden alvorens de auto’s uit de wijken geweerd worden. Die extra parkeerplaatsen zijn nooit gerealiseerd en toch gaat het college ineens voor het gehele centrum en Breukelen parkeervergunningen invoeren.
Onbegrijpelijk en dom!
Bovendien zit in de plannen van het college ook nog steeds betaald parkeren en zoals u allen weet, ijvert BALANS al sinds haar oprichting voor het afschaffen van betaald parkeren en overal blauwe zone.
Tijdens de discussie hebben we ook de mogelijkheid benoemd om het Jan van Esplein in te richten als blauwe zone, waardoor de gevolgen voor de bewoners minimaal zijn en de beoogde doelstelling (geen auto’s van treinreizigers in de stationswijk en die auto’s betaald laten parkeren op het terrein van QPark) behaald worden. Maar het college en de meerderheid van de raad (Combinatie95, SP, INbox, D66, VVD en PvdA/Gl) kiezen bewust voor een gevecht met onze centrumbewoners, –ondernemers en –bezoekers. Terwijl je alle partijen nodig hebt om ons centrum vooruit te helpen. Een zeer slechte zaak. Deze opstelling is voor ons onbegrijpelijk. Zij pleitten voor een onderzoek naar gefaseerde invoering van parkeervergunningen (Een wassen neus; dit kan, want dat is in 2012 al besloten), zorgvuldigheid in de beoordeling van de zienswijzen (zou standaard het geval moeten zijn) en de zienswijzen te evalueren. Dat zijn veel woorden om feitelijk te zeggen dat het gehele parkeervergunningenverhaal voor heel centrum en Breukelen door moet gaan; koste wat het kost. Hoe ver kun je zinken als het gaat over MeewerkendBoxtel en burgerparticipatie met draagvlak! Onze burgers worden door het college en de genoemde partijen dus met een kluitje in het riet gestuurd.
Het resultaat zal zijn dat het college nog nooit een besluit genomen heeft, waarop zoveel zienswijzen door onze burgers ingediend zijn als ten aanzien van dit besluit om parkeervergunningen er ineens in een te groot gebied door te duwen.
Wij doen daar niet aan mee en blijven ons inzetten voor gratis parkeren! Wordt ongetwijfeld vervolgd!
 
De Kleine Aarde
De buren van de kleine Aarde hebben een enquête gehouden en daar kwam uit dat er sprake is van maximaal draagvlak onder de buurtbewoners voor de plannen van initiatiefnemers Van der Vorst/Peijnenburg en wij wilden weten of draagvlak onder de buurtbewoners ook voor het college een belangrijk beoordelingspunt is. Je zou denken van wel als we het hebben over burgerpaticipatie!
Als reactie op onze vraag gaf wethouder Van de Wiel aan dat draagvlak niet meetelt en ook verkeersveiligheid speelt geen rol bij de keuze voor een plan. Verkeersveiligheid noemden we, omdat er met de keuze voor een biomassavergister op het terrein veel vrachtverkeer in de wijk In Goede Aarde komt.
Voor ons onbegrijpelijk, want draagvlak en verkeersveiligheid dienen standaard als belangrijk criterium voor plannen te gelden.
 
Tot zover deze terugblik.
 
Mochten er vragen/opmerkingen zijn, dan zijn wij uiteraard graag bereid om een nadere toelichting te geven.