De raadsvergadering van afgelopen week stond in het teken van het Gemeentelijk beleid in het Sociaal Domein
 
Afgelopen dinsdagavond, met een uitloop naar woensdagavond hebben we als raadbelangrijke stappen gezet in het gewijzigde beleid na 1 januari 2015 voor de Wmo en de Jeugd.
We mogen ons als Boxtel gelukkig prijzen met een stevig fundament op beide beleidsterreinen, opgebouwd in het verleden.
Ook de inbreng van de Seniorenraad en de WMO-adviesraad is een welkome aanvulling geweest in het uiteindelijke besluit.
We hebben als fractie geprobeerd om het beleid nog wat beter te maken voor onze burgers, en daarom hadden we 2 concrete verbetervoorstellen voorbereid en 3 oproepen voor het college.
Onze inbreng en de verbetervoorstellen treft u bijgaand aan (zie bijlagen onder dit artikel).
De wijzigingsvoorstellen op het beleid hadden betrekking op het principe bij de cliënt thuis het eerste intakegesprek te voeren in aanwezigheid van de mantelzorger/vertegenwoordiger,
omdat met name de burgers het beste op hun gemak zijn in hun vertrouwde woonomgeving en daar dus ook makkelijker over hun situatie praten dan ergens op locatie.
Ook kan thuis al meteen door de professional ingeschat worden hoe de huidige woonsituatie is en meteen naar mogelijke toepasbare noodzakelijk verbeteringen kijken.
De gewenste aanwezigheid van de mantelzorger/vertegenwoordiger is voor ons logisch,
want wij beschouwen de professional -de cliënt- en zijn/haar mantelzorger/vertegenwoordiger als DE GOUDEN DRIEHOEK in dit gesprek, maar tevens in de toekomst van de cliënt.
Bij het beoordelen van het verslag van dit gesprek willen wij tevens dat de mantelzorger/vertegenwoordiger laat blijken op de hoogte te zijn van het verslag.
Daarom wilden wij dat zij ook tekenen voor het gezien hebben van het bepalende verslag.
Onze wijzigingsvoorstellen werden gesteund door het CDA en derhalve niet overgenomen in het vastgestelde beleid. Helaas een gemis voor onze burgers.
De waardering voor de mantelzorgers hebben we gelukkig wel samen met het CDA af kunnen dwingen. Het CDA had daar 2 moties voor die unaniem aangenomen zijn.
Zelf hebben we bij Wethouder Van den Broek afgedwongen dat er concreet € 98.000,= de komende jaren ingezet wordt voor mantelzorgwaardering en mantelzorgondersteuning.
Door wollig taalgebruik van de wethouder zonder concreet te worden, was interventie onzerzijds keihard nodig om de volmondige toezegging hiervoor af te dwingen.
Jammer dat het zo moest, maar wel blij dat we het zo gedaan hebben. Dit omdat mantelzorgers de smeerolie van onze verzorgingsstaat zijn en nog meer worden.
Het vele werk dat steunpunt Mantelzorg van Contour De Twern verricht is enorm waardevol en kan op veel waardering vanuit de raad rekenen.
Ons verzoek aan het college om over de gevolgen van de raadsbesluiten op een makkelijke begrijpbare manier richting onze burgers te communiceren
en daarbij deze communicatie samen met de WMO-adviesraad en de Seniorenraad op te stellen werd unaniem gesteund door de raad.
Anders verging het met ons voorstel om sneller in te kunnen spelen op de noodzaak van mantelzorgwoningen. Hiervoor hadden we alleen steun van het CDA.
Dit was opvallend omdat de fractie van Combinatie95 vertelde inhoudelijk akkoord te zijn met de inhoud van ons voorstel, maar toch net als de rest van de raad tegenstemde. Dit gebeurde om politieke redenen.
Dat is treurig, want de raad zit daar voor het belang van haar burgers en niet om politieke spelletjes te spelen.
Onze oproep in het jeugdbeleid voor hulp bij het invullen van te moeilijke formulieren werd door Wethouder Lestrade ondersteund.
Zij zegde toe dat de formulieren simpel gemaakt worden, zodat geen hulp van Buro Sociale Raadslieden nodig is bij de invulling.
Met de bestuurlijke herkenning en bevestiging van onze opstelling, inclusief de toegezegde vereenvoudiging van de invulformulieren maakte dat we dit voorstel niet in stemming gebracht hebben.
 
Bij de behandeling van de begroting van de veiligheidsregio hebben wij onze zorgen kenbaar gemaakt over de toegenomen aanrijtijden en het behoud van de Liempdse brandweer.
We moeten helaas accepteren dat de aanrijtijden toenemen door bezuinigingen!
 
Tot zover deze terugblik.