De eerste raadsvergadering na het zomerreces heeft weer plaatsgevonden en wel op 28 augustus jl..

De onderwerpen die aan bod zijn gekomen, hadden betrekking op de bereidheid van het college tot zelfreflectie en bijscholing, Stichting Jeugdbescherming Brabant, dementie, de Cultuurverbinder, Milieueffectrapportage PHS en het instellen van een 
Gemeentelijke Ombudscommissie. Al onze bijdragen staan in de bijlage. 

Bereidheid college tot zelfreflectie en bijscholing
Omdat we merken dat steeds meer organisaties en personen die in overleg zijn met het college er de brui aan geven, omdat ze het gevoel hebben dat ze niet serieus genomen worden, hebben we het college gevraagd of ze bereid zijn om via zelfreflectie hun eigen functioneren te beoordelen en te verbeteren. Om dit onderwerp luchtig te brengen, hebben we spiegeltjes voor alle collegeleden meegenomen. Het college stelde dat ze aan zelfreflectie doen, elkaar onderling bijscholen en geen behoefte heeft aan externe hulp.

Voor ons onbegrijpelijk als we constateren dat steeds meer personen en organisaties het college de rug toekeren. Dat afgegeven signaal lijkt niet door te dringen. Het college kon onze geste van de spiegeltjes niet waarderen en de 4 wethouders gaven het spiegeltje boos aan ons terug. Jammer dat onze ludieke actie met een serieuze ondertoon zo opgepakt werd. Onze vragen kunt u lezen in de bijlage.

Stichting Jeugdbescherming Brabant
Tijdens de 
raadsvergadering is er ingesproken over de slechte ervaringen met Stichting Jeugdbescherming Brabant. De stichting intimideert ouders, liegt en bedriegt en kinderlevens worden in gevaar gebracht, aldus de inspreker. Ook is de Nationale Ombudsman in combinatie met de Kinderombudsman een onderzoek gestart met vragen of de stichting zich 
houdt aan de bestaande wet- , en regelgeving, wordt het Haagse Kinderrechtenverdrag wel nageleefd door de stichting en wordt het handelen van de stichting tegen het licht gehouden? Wij vinden de ontvangen signalen zeer zorgwekkend en alarmerend aangezien de jeugd onze toekomst is.

Onze bijdrage leest u in de bijlage. 

De wethouder gaf aan in onze gemeente geen schrijnende gevallen te kennen en is niet 
bereid om alternatieven te onderzoeken voor de Stichting Jeugdbescherming Brabant.

Wij pleiten nogmaals voor meer lokaal (samen met de gemeente Haaren en Sint-Michielsgestel) en alternatieven in beeld brengen.

Dementie
Dementie wordt volksziekte nummer 1 en het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe. De verwachte aantallen voor Boxtel zijn ook bekend. We hopen dat dementie 
uit de taboesfeer komt en onze bijdrage leest u in de bijlage. 

Cultuurverbinder
Er is een rapport opgesteld over het culturele DNA van Boxtel met aanbevelingen voor de Cultuurverbinder. Wij vinden het jammer dat in dit rapport 
geen blijk van waardering is voor alle bestaande culturele activiteiten in Boxtel. Onze betrokken enthousiaste burgers steken veel energie in cultuur en laten de rest van Boxtel genieten, maar worden 
pijnlijk neergezet in dit rapport. Onze bijdrage leest u in de bijlage. 

Milieueffectrapportage PHS
De gevolgen van PHS worden steeds beter zichtbaar; 
meer overlast door met name meer trillingen en meer geluid. Den Haag erkent deze problematiek wel voor de inwoners van Den Bosch en Vught-Noord, maar niet voor onze burgers. Verder blijken er nogal wat ruimtelijke beperkingen te zitten aan PHS – in een zone van 30 mtr. van de spoorbanen. Onze bijdrage kunt u lezen in de bijlage.

Opvallend is dat de wethouder niet echt aanstalten maakt om voor onze burgers op te komen en de gevolgen binnen die 30 mtr. nog niet in beeld heeft gebracht. Dit laatste 
speelt een rol bij de herontwikkeling van de locatie De Leijer en de uitgifte van bedrijfsgrond in de Stationszone.

Gemeentelijke Ombudscommissie
Er is in onze gemeente een klachtenregeling en BALANS is van mening dat die tegen het licht gehouden moet worden. De huidige regeling voorziet in het feit dat er een beroep gedaan kan worden op de Nationale Ombudsman. We vinden dat een grote stap en 
wij pleiten voor een laagdrempeligere regeling. Gelukkig werd onze opmerking gedeeld en wordt eerst de huidige regeling tegen het licht gehouden en vervolgens worden mogelijke alternatieven, bijvoorbeeld een gemeentelijke Ombudscommissie onderzocht.

De betreffende motie en de daarbij behorende inleiding vindt u in de bijlage.

Al met al een boeiende vergadering met een positief slot en welke ludiek begon met het uitdelen van de spiegeltjes aan de collegeleden voor zelfreflectie, vervolgens 4 boze wethouders die deze geste niet konden waarderen, waardoor de afstand tussen college en raad weer groter werd. 
De 
Boxtelse bestuurscultuur is deze week onderwerp van een besloten bijeenkomst.

We zullen onze verantwoordelijkheid nemen en op een positieve, actieve manier bijdragen aan de bijeenkomst. Het moet toch mogelijk zijn dat raad en college meer samen optrekken in het belang van onze burgers en dat vereist stappen van beide bestuursorganen. Onze burgers verdienen dat en wij gaan daarvoor!