Tijdens de raadsvergadering van deze week zijn er een aantal agendapunten behandeld waar wij u graag over informeren:

 

Woningbouw voor senioren Lennisheuvel

In deze vergadering hebben we wederom een lans gebroken voor woningbouw voor senioren op het gemeentelijk eigendom rondom De Orion. Onze vragen treft u hierbij aan (zie bijlage).
De Heerenbeekloop is dé uitbreidingslocatie voor Lennisheuvel en staat niet ter discussie voor BALANS.

Maar waarom niet tegelijkertijd een kleine inbreidingslocatie voor senioren op gemeentelijk eigendom vlakbij De Orion, waarbij de financiële revenuen ingezet kunnen worden voor het toekomstbestendig maken van De Orion, en er bovendien ook een kleiner gebied bebouwd hoeft te worden aan de Heerenbeekloop?

Daarnaast denken wij dat alleen woningen voor starters en senioren in het plangebied Heerenbeekloop niet tot woningbouw zal leiden. Alleen betaalbare woningen voor starters en senioren in het plangebied betekent doorgaans te weinig grondopbrengst voor de eigenaren en dus geen doorgang van woningbouw. En woningbouw is noodzaak in Lennisheuvel.

Met starterswoningen en een aantal grotere (zelfbouw) kavels zal wel een financieel interessant en haalbaar plan mogelijk zijn in het gebied Heerenbeekloop.

Het college bij monde van wethouder Van de Wiel geeft geen inhoudelijke antwoorden op onze vragen, maar volhardt bij alleen uitbreiding en zeker geen inbreiding. De antwoorden treft u hierbij aan (zie bijlage).

Waarom in Boxtel en Liempde wel inbreiding en uitbreiden tegelijkertijd, en in Lennisheuvel niet?

Een raadsuitspraak over “uitbreiding en inbreiding” en niet alleen “uitbreidingslocatie Heerenbeekloop” is volgens ons noodzakelijk. Combinatie95 is slechts voor uitbreiding zonder inbreiding, maar de overige partijen hielden hun kaken op elkaar en lieten hun voorkeur niet blijken. Wij zouden graag een gebiedsvisie willen met woningbouw voor senioren op gemeentelijk eigendom rondom De Orion, waarbij dus niet het gehele binnengebied Beyersland bebouwd zal worden voor senioren, maar slechts het gemeentelijk eigendom.

Opvallend was dat ook diverse insprekers spreken over het feit dat de inwoners van Lennisheuvel het liefste voor inbreiding EN uitbreiding kiezen.

We komen de komende tijd nog op dit onderwerp terug, zodat alle raadsfracties ook kleur zullen moeten bekennen.

Bovendien zijn we benieuwd naar de resultaten van de Klankbordgroep uit Lennisheuvel, in het besef dat deze klankbordgroep, naar opdracht van het college, alleen maar iets mocht zeggen over de invulling van het studiegebied Heerenbeekloop en dus niet over de combinatie van ‘inbreiden rondom De Orion en uitbreiding aan de Heerenbeekloop’.

 

Cameratoezicht ter vergroting van het veiligheidsgevoel

Ook de wens van ons om meer cameratoezicht in te zetten in onze gemeente is uitvoerig besproken. Onze vragen en de antwoorden vindt u bij dit bericht (zie bijlagen).

BALANS wil met meer cameratoezicht het veiligheidsgevoel van onze burgers vergroten. De burgemeester gaf aan dat de beelden van de beschikbare camera’s duidelijk genoeg zijn, zodat gezichten en kleuren goed zichtbaar zijn, waardoor de pakkans vergroot. Meer preventief inzetten ziet onze burgemeester echter niet zitten: “zolang de politiecapaciteit nog groot genoeg is, worden ze niet ingezet”. Ook het kenbaar maken aan de komgrens dat er camerabeelden gemaakt worden, kon niet op steun van de burgemeester rekenen.

Wij blijven van mening dat iemand die niets te verbergen heeft en niets kwaads in de zin heeft, geen probleem heeft met camerabeelden, en dat camerabeelden bovendien bijdragen aan het vergroten van het veiligheidsgevoel van onze burgers!

 

Diverse andere agendapunten

Voor de door ons gewenste woningbouw in Liempde in het gebied Hamsestraat-Roderweg was het college het gelukkig met ons eens dat de beste invulling waarschijnlijk zal zijn om aan de Hamsestraat, en wel binnen de hindercirkels van de bedrijven van Daasdonk, woon-werklocaties te ontwikkelen en verder in het gebied reguliere woningbouw. Dit kwam aan bod bij de behandeling van de uitspraak van de Raad van State over de Ruimte voor Ruimte Kavels aan de Hamsestraat in Liempde.

De financiële verordening is gisteren ook op ons verzoek gewijzigd vastgesteld. Het voorstel van het college was om bij het verstrekken van gemeentelijke leningen of garanties boven 1 miljoen euro de raad de mogelijkheid te geven om wensen en bedenkingen te geven.

Echter wij waren van mening dat vooraf instemming van de raad nodig was. Wethouder Van Wanrooij kon zich daar namens het college in vinden, en daarna schaarde de raad zich achter ons voorstel.

Verwarrend was de discussie over de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Dit kwam omdat wethouder Van de Wiel in zijn beantwoording regelmatig de pet op zette van vicevoorzitter van deze ODBN en daarmee dus de kritiek van het college én van de raadsleden op het functioneren en de begroting voor de komende jaren van dit nieuwe logge orgaan, wilde goedpraten. Er blijken nog diverse zaken niet goed geregeld en de raadsbrede kritiek op de ODBN was terecht en flink en lag in lijn met de pittige brief van het college (dus inclusief Wethouder Van de Wiel) aan de ODBN. Er is nog werk aan de winkel voor wethouder Van de Wiel! Zeker als je ook in ogenschouw neemt dat dit nieuwe orgaan de komende jaren nog een extra jaarlijkse bijdrage van € 108.000,= van onze Boxtelse burgers verlangt.

Verder is het bestemmingsplan voor een extra woning aan de Baandervrouwenlaan 249 vastgesteld en is de geluidzone rondom het bedrijventerrein Ladonk opgeheven.

 

Tot zover de terugblik op de raadsvergadering van 23 september 2014.