Afgelopen dinsdagavond heeft de raadsvergadering plaatsgevonden. Deze stond in het teken van Jeugdzorg en er was aandacht voor de start van de Onteigeningsprocedure i.h.k.v. de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg.Tijdens het vragenhalfuurtje heeft onze fractie aandacht gevraagd voor carnaval voor 14-17 jarigen en gepleit voor meer controle op de gemeenschappelijke regelingen.Daarnaast hebben we samen met de fracties VVD en CDA een gezamenlijke motie ingebracht over de nieuwe locatie van De Maremak in Boxtel.

Onteigening VLK
We zijn groot voorstander van de aanleg van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg en daarom is het van groot belang dat de gemeente eigenaar wordt van de grond. Het fijnste is als dit in goed onderling overleg gaat – minnelijke verwerving – maar als dat niet lukt kan de gemeente gaan onteigenen. Onze bijdrage lees je in de bijlage ‘BALANS Starten onteigeningsprocedure ihkv VLK’.

Jeugdzorg
Tijdens de raadsavond heeft een 23 jarige vrouw ingesproken over haar zeer slechte ervaringen met Jeugdbescherming Brabant (JBB). JBBDit was een erg emotioneel verhaal en de gehele raad werd er stil van. Ongelooflijke bewondering hebben we voor deze jonge vrouw die ons als raad en college wil waarschuwen voor de kwaliteit van JBB en hoopt dat we daar iets aan gaan doen. Maar bovenal wil ze dat andere clienten van JBB niet dezelfde vervelende traumatische gevolgen krijgen van het handelen van JBB.

Het raadsvoorstel wat op tafel lag was een verlenging van het bestaande beleid met een jaar, omdat we hopelijk na 2019 zelf lokaal de aanbesteding en het beleid mogen maken.
Ook hebben we een motie ingediend om extra de vinger aan de pols te houden bij JBB.
De tekst van de motie én onze bijdrage lees je in de bijlage ‘BALANS Motie Kwaliteit dienstverlening Jeugdbescherming Brabant Inbreng’.
We waren met stomheid geslagen dat wethouder Van den Broek namens het college de motie ontraadde, dit omdat hij niet precies wist wat periodieke terugkoppeling aan de raad betekent, maar ook niet wist wat actief betekent.
Heel teleurstellend was het ook dat de 4 collegepartijen onze motie niet steunde. Hierdoor kwam er geen meerderheid voor onze motie.
Een unaniem signaal dat JBB beter in de gaten gehouden moet worden werd daarmee onmogelijk.
We hebben gesteld dat er uit onze gemeente 2 schrijnende gevallen in het Zwartboek over JBB staan, en dat het dus in Boxtel onder onze ogen gebeurt en we dus niet op onze handen kunnen blijven zitten.
Jammer genoeg gaat dat dus wel gebeuren en worden er mogelijk nog meer slachtoffers gemaakt, doordat Boxtel niet actief met dit verhaal aan de slag wil. Deze “sociale opstelling” van de meerderheid van de raad en van het college geeft te denken.
Wij zullen ons blijven inzetten voor onze jeugd en de kwaliteit van dienstverlening aan onze jeugd!

Carnaval
We waren ervan op de  hoogte dat jongeren zelf aan het proberen zijn om met carnaval in Boxtel iets te doen voor de leeftijdscategorie 14-17 jarigen. carnaval
 En we vinden dat de gemeente dan ook haar beste beentje voor kan zetten. Onze vragen leest u in de bijlage ‘BALANS vragenhalfuurtje   carnaval voor jongeren’.

 We zijn verheugd dat er in ieder geval op vrijdagavond 1 maart 2019 bij Denziz, met financiële steun van de gemeente
en inzet van Boa’s, een carnavalsactiviteit voor deze leeftijdscategorie georganiseerd wordt.
Hopelijk krijgt dat in de toekomst een vervolg naar meerdere dagen.

Gemeenschappelijke regelingen
De gemeente Boxtel neemt aan tal van gemeenschappelijke regelingen deel en wij vinden dat we onvoldoende onze controlerende taak op die regelingen kunnen uitvoeren. Dit terwijl er wel giga veel geld mee gemoeid is. Onze motie vindt u in de bijlage ‘BALANS motie vreemd aan de orde van de dag meer democratische controle op gemeenschappelijke regelingen’.

We kregen in de raad geen steun voor extra controle hierop en ook de burgemeester was geen voorstander van extra controle door de raad.

De Maremak
In het verleden is bekend gemaakt dat De Maremak naar Lennisheuvel gaat verhuizen. We vinden dat daar de nodige haken en ogen aan zitten.
Daarom hebben we samen met de fracties VVD en CDA een motie ingediend om in het kader van het IHP (Integraal Huisvestingsplan) deze keuze te heroverwegen.
De wethouder zegde dit toe, vandaar dat we onze motie ingetrokken hebben.
Met een beetje een rotgevoel gingen we naar huis, omdat we als raad niet de maximale steun hebben geboden om gevolgen, als die de dappere inspreekster opgelopen heeft door JBB, voor anderen te voorkomen.
Dit terwijl de jeugd onze toekomst is.

Afscheid burgemeester Mark Buijs
Afgelopen dinsdag was tevens de laatste raadsvergadering onder voorzitterschap van Mark Buijs, aangezien we aanstaande dinsdag 27 november tijdens een buitengewone raadsvergadering afscheid van hem nemen.

Tot zover de terugkoppeling van de raadsvergadering.

Schriftelijke vragen Cultuurverbinder
Onlangs heeft fractie BALANS schriftelijke vragen gesteld over de Cultuurverbinder. We zijn erg benieuwd naar de resultaten, want die zijn ons tot op heden onbekend. Net als vele burgers in Boxtel vragen we ons af wat de Cultuurverbinder doet en of dit geen verspilling van overheidsgelden is. Zeker nu hij al 8 maanden aan het werk is, lijkt het ons volstrekt logisch om, ook in het kader van een eventuele verlenging van zijn contract, te weten wat de resultaten zijn.

Onze vragen vindt u de bijlage ‘BALANS Schriftelijke vragen Cultuurverbinder’.