In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag is er o.a. gesproken over de Heilig Hartkerk, De Kleine Aarde en het faillissement van Pantein Vivent
 
Heilig Hartkerk

In de bijlage treft u  onze vragen van september jl. aan, als ook de teleurstellende passieve beantwoordingsbrief van het college (zie bijlagen: “BALANS vragen HeiligHartkerk” en “Antwoord college 26-11-14 Balans herbestemming Heilig Hartkerk”).

Gelukkig begreep het college dinsdagavond wel dat ze actief mee moet denken en niet slechts passief achterover hangen.

Het college heeft toegezegd om zich in te spannen voor het binnenhalen van subsidiegelden en ook actief mee te werken aan het verlenen van eventuele noodzakelijke vergunningen, zowel van gemeente als van het rijk.

We hebben tevens het signaal dat in Breukelen leeft, en dus ook bij veel parochianen, overgebracht dat de burgemeester de grote afwezige was bij de laatste eredienst.

De burgemeester reageerde geïrriteerd dat hij zich niet in tweeën kon splitsen en dat het college toch vertegenwoordigd was door wethouder Van Wanrooij.

Wij hebben de burgemeester attent willen maken op het gevoel dat er is over zijn afwezigheid en uiteraard mag de burgemeester zelf bepalen waar hij naar toe gaat.

In dit geval koos de burgemeester ervoor om samen met wethouder Van de Wiel deel te nemen aan een ochtendwandeling in Lennisheuvel.

Hij koos er dus niet voor om samen met wethouder Van Wanrooij de laatste eredienst van het icoon de Heilig Hartkerk in Breukelen bij te wonen.

Het kan een leermoment zijn voor de burgemeester bij het bepalen van prioriteiten van aanwezigheid.

  

Pantein Vivent

In de loop van de middag werd bekend dat het college besloten had om niet in te stemmen met het voorstel van de curator van de huishoudelijke hulp van Pantein Vivent, maar te kiezen voor de huidige twee zorgaanbieders die al in Boxtel aan de gang zijn.

Jammer genoeg bleek uit de antwoorden van wethouder Van den Broek op onze vragen dat het personeel niet dezelfde arbeidsvoorwaarden houden en ook niet de garantie hebben dat ze hun huidige loon behouden.

De tijd zal leren of de keuze van het college de beste is voor zowel onze cliënten als de medewerkers van Pantein Vivent.

Alle aandacht dient nu gericht te zijn op een zorgvuldige communicatie richting betrokkenen, zodat de ontstane onrust spoedig weggenomen wordt.

Wel zorgwekkend dat in relatief korte tijd twee contractpartijen van de gemeente failliet zijn gegaan, te weten Triple E en Pantein Vivent, dat vraagt om een zorgvuldigere screening voor het aangaan van een contract.

Er werd door de SP en PvdAGroenLinks nog een motie ingediend om geen zaken te doen met zorgpartijen waar bestuurders meer verdienen dan de Balkenende norm.

Op onze vraag of die er wel zijn, bleef het antwoord uit en ook wethouder Van den Broek ontraadde de motie omdat de motie onuitvoerbaar is als gevolg van recente uitspraken van de Raad van State.

Na interventie van onze onafhankelijke (!) voorzitter van de raad, draaide de wethouder en kwam er een positief advies.

D66 en wij stemden uiteindelijk tegen deze motie omdat ze niet uit te voeren is.

Zo’n motie is sympathiek voor het publiek, maar als ze onuitvoerbaar is, maak je onze burgers ook blij met een dode mus. Daar doen wij niet aan mee! 

 

De Kleine Aarde

De meeste tijd van de avond ging naar de verantwoording over het doorlopen proces met Triple E en het bepalen van de nieuwe randvoorwaarden voor de toekomstige invulling van De Kleine Aarde.

We hebben onze waardering uitgesproken voor de eerlijkheid van de ambtelijke organisatie en we hadden diezelfde eerlijkheid ook graag bij wethouder  Van de Wiel gezien.

We hebben diverse ambtelijke vragen gesteld over het doorlopen proces en die werden dan waarheidsgetrouw onderbouwd met documenten.

Hieruit bleek dat diverse door de wethouder uitgesproken data niet klopten, de kredietwaardigheid van Triple E in februari slecht was terwijl de wethouder toen vertelde dat er geen probleem was met kredietwaardigheid, wel of geen korting op de te betalen huur, pas 8 september is de eerste factuur verzonden voor de huur van het terrein.

Voor verdere onderbouwing van het gebrek aan regie in dit dossier, verwijzen we graag naar de bijlage met onze motie van afkeur (zie bijlage: “BALANS Motie van afkeuring DKA”)

De meeste partijen vonden echter dat de wethouder het dossier adequaat aangepakt heeft en ja, dat dit ons als gemeente veel geld gekost heeft is volgens de meeste partijen niet zo erg.

Wij hebben dus duidelijk een ander beeld bij daadkrachtig optreden door een wethouder, dan het nu soms naïeve handelen van de wethouder.

Onze motie van afkeuring kreeg slechts steun van het CDA.

Naar de toekomst toe moesten randvoorwaarden voor de nieuwe initiatiefnemers worden vastgesteld. Als overheid ben je volgens ons ook verplicht om te leren van gemaakte fouten.

En de belangrijkste misser is geweest dat er geen financiële economische onderbouwing gevraagd is bij de start van het project.

Die extra voorwaarde hebben we voorgesteld in bijgaand amendent (zie bijlage: ”BALANS Amendement extra randvoorwaarden DKA financieel bedrijfseconomisch”).

Het besluit hebben we letterlijk overgenomen uit een brief van de gemeente aan Triple E, waarin ze deze aanvullende voorwaarde eisten voor eventuele voortgang van de samenwerking met Triple E.

Opvallend was dat de wethouder onze extra eis nu ontraadde en de meerderheid van de raad stemde vervolgens tegen deze extra eis. Het CDA steunde ons wel.

Door deze opmerkelijke reactie van de wethouder vermoedden wij dat de beoogde nieuwe initiatiefnemers, die de wethouder aanstaande dinsdag bekend gaat maken, dus niet aan deze extra eis van ons voldoen, waardoor wederom een debacle dreigt.

We hebben dan als gemeente niets geleerd van dit proces met Triple E, en ook de gemaakte kosten en gederfde inkomsten door een naïeve opstelling zal wederom herhaald worden.

Over het terugverdienen van de gemeentelijke kosten en gederfde inkomsten ging onze tweede aanvullende ranvoorwaarde, voorgesteld in een amendement.

Zie de motivering en het besluit in bijlage: “BALANS Amendement extra randvoorwaarden DKA terugverdienen en ontmoetingsplek”.

We denken dat gemeente en initiatiefnemers samen moeten zorgen voor dit terugverdienen. Dit zou kunnen door wat woningbouw op het terrein.

Tevens willen we een ontmoetingsplek voor de wijk Munsel In Goede Aarde op het terrein van De Kleine Aarde vooraf veiligstellen.

Ook deze motie kreeg alleen steun van het CDA. De rest van de raad wentelt dit mislopen van inkomsten af op andere projecten en dat vinden wij niet terecht.

Bij de stemming over het voorstel over de randvoorwaarden hebben wij, nadat bekend werd dat onze aanvullende voorwaarden niet opgenomen werden, tegen het voorstel gestemd.

Want we gaan met precies dezelfde voorwaarden aan de slag welke ook golden toen de keuze voor Triple E gemaakt werd.

Daar willen wij Boxtel voor behoeden!

Een ezel stoot zich toch geen 2 keer aan dezelfde steen…

We vinden het jammer dat niet alle initiatiefnemers bekend gemaakt zijn, maar ook dat ze niet allemaal een eerlijke kans krijgen, omdat de keuze van de wethouder al lang vastligt.

Wij blijven het dossier De Kleine Aarde voor onze burgers positief kritisch volgen en zullen ons college blijven waarschuwen voor misstappen. 

 

Tot zover deze terugkoppeling.