De laatste raadsvergadering voor het zomerreces stond in het teken van de gebiedsvisie voor de Oksel/Tongeren, het Muziekonderwijs, het jaarverslag over 2018 en  kamergewijze verhuur van eensgezinswoningen en de overlast die dat met zich mee kan brengen.

Gebiedsvisie de Oksel/Tongeren

Het college heeft een globale visie vastgesteld voor de Oksel/Tongeren. In dit gebied wil het college tijdelijke huisvesting van spoedzoekers en/of energietransitie mogelijk maken. Wij vinden het zonde dat dit gebied gebruikt gaat worden voor tijdelijke zonnevelden, en daarmee een permanente invulling de komende 10-15 jaar blokkeert. Dus zeker geen zonnevelden in de Oksel/Tongeren! We vinden bovendien dat er nu al wel een keuze gemaakt moet worden over de toekomstige permanente invulling van het gebied, waarbij wij voorstander zijn van extensieve bijzondere woonvormen, omdat daarmee een mooi overgangsgebied ontstaat tussen de kern Boxtel en het prachtige buitengebied. Het college en de meerderheid van de raad vinden het nu te vroeg om een permanente keuze te maken, omdat er nog veel onzekerheden zijn. Wij zien liever dat bij het in kaart brengen van de onzekerheden, detoekomstige gewenste invulling tegelijk uitgewerkt wordt. Ook denkt het college dat er tot 2027 op andere plekken nog voldoende gebouwd wordt. Wij geloven daar niet meer in.

Onze bijdrage leest u in bijlage ‘2019-07-02 BALANS inbreng Globale kaderstellende visie Tongeren’.

En voor onze gewenste invulling van het gebied hebben we een amendement ingediend dat u vindt in bijlage ‘2019-07-02 BALANS Amendement Invulling de Oksel Tongeren’.

Dit amendement kreeg alleen steun van PvdA/GL en van het CDA. Onze stemverklaring bij dit raadsvoorstel was: “BALANS is voorstander van snelle kwalitatieve tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers wat voor De Braken -en haar sporters- en het Bandenbedrijf kansen biedt. BALANS is tegen het voorstel, omdat het gebied de Oksel niet verkwanseld mag worden voor tijdelijke zonnevelden. Een keuze voor een permanente invulling is nu gewenst om mee te kunnen nemen bij de uitwerking van alle uitdagingen die in het gebied aanwezig zijn”.

Muziekonderwijs

Omdat het Muziekonderwijs ons aan het hart gaat en het niet botert tussen de Brede Scholen Boxtel en de HAFA’s (Harmonie en Fanfare) vragen wij wederom aandacht voor dit onderwerp. Bovendien werden de HAFA’s in onze ogen de vorige raadsvergadering niet op waarde geschat door het college. Daarnaast blijken veel ouders tegen het probleem aan te lopen dat ze pas een vergoeding van de gemeente (Voucher) krijgen, nadat ze alles zelf voorgeschoten hebben. Verder is er de angst bij ouders dat ze niets terug krijgen. Voor ons redenen genoeg om vragen te stellen aan het college.

Onze vragen en een korte inleiding leest u in bijlag2019-07-02 BALANS Vragenhalfuurtje Muziekonderwijs Boxtel’.

Gelukkig toonde de wethouder nu meer waardering voor de rol van de HAFA’s bij het Muziekonderwijs en vertelde ze dat er op dit moment 149 Vouchers aangevraagd zijn en er dit jaar 400 Vouchers beschikbaar zijn. Aan het moeten voorschieten van de totale kosten wil het college niet meedenken om tot een oplossing te komen. Meer kinderen zouden kunnen blijven genieten van Muziekonderwijs en niet afhaken, doordat de ouders het bedrag niet voor kunnen schieten.

Dit dossier blijven we volgen, want er blijft een meningsverschil tussen het college en de HAFA’s. Bovendien heeft er ook nog steeds geen gesprek plaatsgevonden tussen de Brede Scholen Boxtel en de HAFA’s om de lucht te klaren.

Jaarverslag 2018

Het opgestelde jaarverslag over 2018 is besproken, inclusief een afgegeven advies en controle door de accountant. We maken ons zorgen over de positieve inschatting van de verkoop van gronden op Vorst B en jammer genoeg zijn er ook geen scenarioberekeningen gemaakt om de risico’s hiervan in te kunnen schatten.

Onze bijdrage leest u in bijlage 2019-07-02 BALANS Agendapunt 9 jaarverslag en jaarrekening 2018 gemeente Boxtel’.

Middels een motie (zie bijlage ‘2019-07-02 MOTIE BALANS Scenarioberekeningen uitvoeren Vorst B’) hebben we het college opgeroepen om wel scenarioberekeningen te gaan maken. Het college heeft scenarioberekeningen toegezegd. Na de zomer wordt gestart met een doelennotitie voor Vorst B, met een nadrukkelijke rol voor Lennisheuvel.

De nieuwe omgevingsvergunning voor het Biomassaplein ligt op dit moment bij de Omgevingsdient voor een advies.

Kamergewijze verhuur

Op dit moment wordt er op een aantal plaatsen in woonwijken flink overlast ervaren wanneer eigenaren van een woning, de woning verhuren aan een te groot aantal arbeidsmigranten per woning. Meest bekende situatie is aan de Hendrik Verheeslaan. Dit “huisjesmelken” moet een halt worden toegeroepen en hiervoor hebben we samen met VVD en CDA een motie ingediend om regels op te stellen die dit in de toekomst onmogelijk maken. De wethouder gaf aan na de zomervakantie met een voorstel naar de raad te komen die dit onmogelijk gaat maken, waarbij op termijn gedacht wordt aan een maximum van 4 of 5 bewoners per woning. Daardoor  hebben we de motie ingetrokken.

Ten aanzien van de huidige situaties kan de gemeente op basis van de huidige wet- en regelgeving niet optreden, uiteraard wel op basis van overlast. Mogelijk dat gesprekken tussen de gemeente, de eigenaar van de woning, de huurders, de  omgeving, het betrokken uitzendbureau en de werkgever nog soelaas gaan bieden, waarbij we wel afhankelijk zijn van de bereidwilligheid en de goede bedoelingen van alle partijen; afdwingen kunnen we als gemeente niets.

Het belang om alternatieve vormen van huisvesting voor arbeidsmigranten te creëren is groot en de urgentie hoog. Met alternatieven kunnen mogelijk bestaande overlastsituaties opgelost worden. We hebben gepleit voor tempo en maatwerk en niet weer eerst een visie opstellen en tot die tijd wegkijken; actie is gewenst!

 

Tot zover de terugkoppeling van de laatste vergadering voorafgaand aan de zomervakantie. De vergadering verliep in goede sfeer en werd afgesloten met een borrel en een hapje. De door ons belachelijk gevonden vega-snacks werden ook geserveerd.