In de raadsvergadering van 19 maart jl. hebben we vragen gesteld over de bouwplannen in De Oksel, is de kadernota behandeld en is het beleidskader van de veiligheidsregio Brabant-Noord bepaald.

Stappenplan richting een gebiedsvisie voor De Oksel

In oktober 2018 heeft onze fractie aan het college gevraagd om een integrale gebiedsvisie voor De Oksel op te stellen in samenspraak met de gehele omgeving. Nu heeft het college een stappenplan vastgesteld waarbij er wel met enkele initiatiefnemers gesproken wordt, maar niet met de omgeving. Vandaar dat we hier in het vragenhalfuurtje vragen over gesteld hebben, zie bijlage BALANS vragenhalfuurtje Stappenplan richting een gebiedsvisie voor De Oksel. Helaas volhardde het college in het voorgestelde stappenplan, waarbij de omgeving niet betrokken wordt. Volgens ons een verkeerde keuze! Ook is er geen behoefte aan de kennis en kunde van de verkeerswerkgroep Tongeren; het wordt allemaal ambtelijk bedacht. En het college blijft volhouden dat er in Boxtel voldoende gebouwd wordt en er dus in De Oksel geen huizen nodig zijn voor 2027. Wat we in de praktijk zien aan “stenenstapelen” klopt niet met de vele mooie woorden over woningbouw. We blijven aandringen op een integrale gebiedsvisie en pleiten er ook voor dat het college minder praat over woningbouw, en meer tijd steekt in concrete uitvoering!

Kadernota

De kadernota vormt de opmaak naar de begroting voor de komende jaren. Onze bijdrage met daarin onze prioriteiten leest u in bijlage BALANS Agendapunt 8 kadernota. BALANS heeft tegen het voorstel gestemd, omdat het door BALANS ingediende wensenlijstje niet overgenomen is in de kadernota. Wel juichen we de afgesproken scenariodiscussie toe, voorafgaand aan de behandeling van het dekkingsplan. Tijdens de raadsbehandeling hebben we namelijk gelukkig wel kunnen regelen dat er een scenariodiscussie komt, waarbij we als raad prioriteit kunnen stellen, want we weten nu al dat al onze wensen niet betaalbaar en uitvoerbaar zijn, we moeten de tering naar de nering zetten.

Veiligheidsregio Brabant Noord

Bij de behandeling van dit punt kwamen diverse aspecten aan bod die te maken hebben met veiligheid van onze burgers. Onze bijdrage leest u in de bijlage BALANS Agendapunt 9 Veiligheidsregio. We krijgen nog antwoord op onze vraag of de standplaats van de ambulance op dezelfde plek hier in Boxtel blijft, want dit vinden we heel belangrijk. Daarnaast verandert er weer het een en ander bij de brandweer en we hopen dat dit niet tot onrust leidt bij het korps. Ook hebben we gewezen op de extra risico’s voor Boxtel ten aanzien van de snelweg A2, de spoorlijnen, Eindhoven Airport en zoönose. We hebben ingestemd met het voorstel, want veiligheid van onze burgers staat bovenaan!

2019-03-19 BALANS Agendapunt 8 kadernota

2019-03-19 BALANS Agendapunt 9 Veiligheidregio

2019-03-19 BALANS vragenhalfuurtje Stappenplan richting een gebiedsvisie voor De Oksel