Op dinsdag 19 januari jl. vond de eerste raadsvergadering van 2016 plaats met op de agenda o.a. de welstandsnota en het beleidsplan Jeugdhulp 2016.

In het vragenhalfuurtje hebben we de kwestie Koevoortseweg aangekaart, want dat is wederom een plek waar de kinderkoppen er – zonder vooraf logisch nadenken – nu weer uit moeten!

Aan het eind van de avond kwamen er nog 2 moties aan de orde over respectievelijk wietteelt en vuurwerk.

 

Koevoortseweg

In december vorig jaar is de Koevoortseweg opgeschrikt met een verhoogde middenstrook bestaande uit kinderkoppen over een lengte van 100 meter.

Volgens ons een slechte zaak in het kader van verkeersveiligheid.

We konden ons niet voorstellen dat de huidige uitvoering naar ieders tevredenheid is.

Voor ons een voorbeeld van geldverspilling door de goede staat van de Koevoortseweg te beschadigen met een rammelstrook.

Onze motivatie en onze vragen vindt u in de bijlage “BALANS-vragen Beschadiging Koevoortseweg”.

Wethouder Van Wanrooij was het met ons eens dat de huidige situatie niet gewenst is en zei dat het er vooraf op papier zo leuk en mooi uit zag (papier is geduldig!).

Overigens valt deze uitgevoerde reconstructie onder een project van Landschap van Allure.

Ook gaf de wethouder toe dat door de aanleg van de rammelstrook de verkeersveiligheid achteruit is gegaan.

Gelukkig gaan de kinderkoppen er weer uit en wordt de Mijlstraat in ieder geval niet op deze manier uitgevoerd.

Eerst maar eens goed nadenken over alle facetten en overleggen met omgeving, Rond Kerk en Orion en belangengroeperingen van fietsers en motorrijders.

Zoals u weet, hebben we destijds ook de kinderkoppen in de Burgakker aangekaart en daarbij hebben we voorgesteld om de kinderkoppen te verkopen om te voorkomen dat ergens anders in onze gemeente deze kinderkoppen weer in de weg zouden liggen.

Jammer genoeg was er toen geen steun voor de verkoop van de kinderkoppen en krijgen we nu helaas gelijk; in de Koevoortseweg zijn ze in de weg gelegd, wat geld heeft gekost en tot grote ergernis en onveiligheid leidt.

De Koevoortseweg is daarmee de tweede Burgakker; zullen er nog meer volgen?

We hopen van niet en zullen de kinderkoppen blijven volgen, totdat ze verkocht zijn.

 

Beleidsplan Jeudhulp 2016

Het beleidsplan over de jeugdhulp in 2016 stond ook op de agenda.

Een belangrijk onderwerp aangezien het welbevinden van onze Boxtelse jeugd van groot belang is.

Het advies van de WMO-adviesraad – de doelstellingen zijn niet concreet en meetbaar (niet SMART) – is terecht en werd ook door alle partijen ingebracht.

Onze zorg zat met name bij de problematiek van de enkelvoudige dyslexie.

De screening bij het kind vindt op dit moment op het vervolgonderwijs plaats.

Dat vinden wij te laat, zowel voor het kind en ouders/verzorgers, maar ook gegeven het feit dat behandeling dan lastiger en kostbaarder is dan wanneer de screening op de basisschool uitgevoerd zou worden.

Deze wens hebben we verwoord in de “BALANS-motie Jeugdhulp 2016: Vroegtijdig signaleren van enkelvoudige dyslexie op basisschool”, zie bijlage.

Wethouder Lestrade omarmde de motie en gaat hierover het gesprek aan met het basisonderwijs.

Zij begreep waar het ons om te doen was terwijl de overige raadsleden naar argumenten zocht om tegen ons voorstel te kunnen stemmen, en dus het belang van vroegtijdige signalering van enkelvoudige dyslexie niet onderkende.

De toezegging van de wethouder was voor ons voldoende om onze motie in te trekken.

De aandacht voor enkelvoudige dyslexie is er nu en wij zullen de voortgang in de gaten houden.

De rest van onze inbreng bij het beleidsplan Jeugdhulp 2016 leest u in de bijlage “BALANS bijdrage Jeugdhulp 2016”.

 

Welstandsnota

Vanaf onze oprichting zijn we al voorstander van het afschaffen van Welstand en we gaan gelukkig steeds meer die kant op.

In de wijk Oost heeft er een proef plaats gevonden, waarbij de wijk welstandsvrij was.

Uit die evaluatie is gebleken dat dat niet tot problemen heeft geleid en nu werd voorgesteld om het strakke regime van de Welstandsnota te verlagen.

Echter, niet geheel welstandsvrij, want het blijkt voor onze collega’s en het college toch moeilijk om onze burgers vertrouwen te geven.

In de bijlage “BALANS-inbreng Welstandsnota 19-01-2016” leest u waar onze pijnpunten met name zitten.

Uiteindelijk waren we de enige partij die tegen deze welstandsnota stemde.

Deze nota is voor ons een te kleine stap vooruit, ademt onvoldoende vertrouwen uit richting onze burgers, is betuttelend en gaat op diverse plaatsen tot problemen leiden.

Ook kan met een dergelijke nota MeewerkendBoxtel niet in de praktijk gebracht worden.

 

Wietteelt

Aan het slot van de avond kregen we nog een voorstel van D66 om als gemeenteraad voorstander te zijn van het legaliseren van wietteelt.

Voor ons ongelooflijk als je bekijkt dat de burgemeester op dit moment panden aan het sluiten is omdat er wietteelt plaats vond, om dan nu tegelijkertijd als raad een signaal af te geven dat er lokaal met wietteelt geëxperimenteerd mag worden.

Wij ondersteunen de burgemeester met het keihard aanpakken van de wietteelt en daarbij hoort ons inziens ook het sluiten van panden.

Het is ons inziens vreemd dat de burgemeester de motie ondersteunde, waardoor de grote meerderheid groen licht gaf voor experimenten met wietteelt.

Het signaal dat de burgemeester en de raad hiermee afgeven, is verkeerd; nu wietteelt keihard aanpakken past niet bij het toestaan van experimenteren net wietteelt.

 

Vuurwerk

Ook kregen we nog een motie voorgeschoteld van Inbox, D66 en de VVD, waarin gepleit werd voor een onderzoek naar de huidige regels om vuurwerk af te steken in onze gemeente.

Dit omdat samen vuurwerk afsteken enerzijds een traditie is en anderzijds ook een keerzijde heeft als gevolg van overlast en schade.

Wij zouden graag zien dat er op basis van ingediende klachten bij zowel gemeente als politie gekeken werd of er behoefte is aan een maatschappelijke discussie over de manier waarop we in Boxtel het afsteken van vuurwerk willen regelen.

PvdA/GL gaf al aan tegen het afsteken van vuurwerk te zijn, dus zij zijn voorstander van een vuurwerkverbod.

We hebben wel ingestemd met een low-budget onderzoek onder onze bevolking, waarbij duidelijk moet worden wat de wensen zijn.

Tegelijkertijd vinden wij dat indien iemand serieuze hinder ondervindt van de huidige gang van zaken met vuurwerk op oudejaarsdag en –nacht, hij echt wel de weg weet om een klacht in te dienen.

 

We kunnen terugkijken op een goede raadsavond, waarbij we erkenning hebben gekregen voor onze opmerkingen over de beschadigingen aan de Koevoortseweg en ook de problematiek van enkelvoudige dyslexie.

Helaas stonden we alleen met het verder afschaffen van welstand; dus is er nog werk aan de winkel!


Tot zover deze terugblik.

Mochten er vragen/opmerkingen zijn, dan zijn wij uiteraard graag bereid om een nadere toelichting te geven.

 

Vriendelijke groeten,

Mariëlle van Alphen,

Namens fractie BALANS

www.balansboxtel.nl

 twitter: @balansboxtel