Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober jl. hebben we aandacht gevraagd voor het maaien van de bermen i.v.m. de veiligheid en het minder fraaie visitekaartje als mensen ons dorp binnen rijden.
Tevens hebben we het college opgeroepen tot meer focus, besluitvaardigheid en uitvoering in belangrijke dossiers en de raad actiever per kwartaal te informeren over de voortgang.
Ook hebben we gesproken over de huishoudelijke hulp en de ontwikkelingen over parkeervergunningen in relatie tot een bruisend centrum.

 

Onkruid nieuwe visitekaartje Boxtel
Het is ons een doorn in het oog dat het lange onkruid in de bermen nog niet gemaaid is. Het zicht van de weggebruikers wordt belemmerd door het lange onkruid. Maar het ziet er ook niet uit. Voor ons reden om tijdens het vragenhalfuurtje dit onderwerp aan te kaarten. Onze motivatie en onze vragen vind je in de bijlage ‘BALANS Vragenhalfuurtje Onkruid nieuw visitekaartje Boxtel’.
Ook viel het ons op dat de gemeente in het verleden wel attent reageerde op meldingen van onveilige situaties, maar dat die alertheid er dit jaar niet was, ondanks de nieuwe tractor met maaier.
Wethouder Van Wanrooij gaf in zijn beantwoording aan dat er problemen zijn geweest met de meldingslijn van Openbare Werken.
De reden waarom er zo laat gemaaid is, is gelegen in het feit dat het college pas wil gaan maaien als de planten/struiken ecologisch aan hun eind zijn, en dat is volgens de wethouder dit jaar rond 20 oktober het geval. Op dat moment wordt er dus pas gestart met maaien.
Gelukkig was de wethouder het wel met ons eens dat de entreewegen van onze gemeente nu niet bepaald een visitekaartje zijn en daar moet ook in zijn ogen een tandje bij gezet worden.
BALANS is blij met de erkenning van de wethouder en we rekenen er dan ook op dat er op die plaatsen volgend jaar eerder gemaaid wordt.
Ook de uitspraak van de wethouder dat verkeersveiligheid bovengeschikt is aan de ecologie doet ons goed, ook al zien we dat in de praktijk nog niet altijd terug.

  

Hulp in de huishouding
Zoals bekend is, is er een uitspraak gedaan door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) aangaande de Huishoudelijke Hulp (HH).
Op 25 mei jl. hebben we reeds  vragen gesteld over de werkwijze van de gemeente Boxtel, aangezien er in de werkwijze van onze gemeente geen HH-uren toegekend worden aan een geïndiceerde burger, maar deze geïndiceerde burger krijgt het “recht op een schoon huis”.
Navraag leert nu dat de gehanteerde werkwijze van de gemeente Boxtel wel degelijk aangepast moet worden, en deze wijziging gaat in op 1 januari 2017.
Wij hebben het college opgeroepen om onze burgers actief te informeren over de wijzigingen.
En indien mogelijk ook meer aandacht te besteden aan lokale aanbieders in verband met lokale werkgelegenheid.
We zullen de vinger aan de pols houden.

  

Bruisend Centrum
Op 10 mei jl. hebben we vragen gesteld met als onderwerp “Liever een Bruisend Centrum, dan een Briesend Centrum”.
De beantwoording van het college kwam deze raadsvergadering aan de orde.
Blij zijn we om te vernemen dat het college onze tip ter harte neemt om met NS-vastgoed in gesprek te gaan over het Jan van Eschplein. Dit plein staat in de huidige verkeersplannen van het college ingetekend als vergunningparkeren en wij zijn voorstander van een andere oplossing.
Wethouder van Wanrooij gaf aan dat NS-vastgoed mee wil bewegen richting een ander regime, maar dat dit mogelijk de gemeente Boxtel geld gaat kosten.
De gesprekken hierover lopen, maar vergen tijd.
Overigens blijft het ons verbazen dat het college blijft volhouden dat het invoeren van parkeervergunningen in het grote voorgestelde gebied, positief bijdraagt aan een Bruisend Centrum.
Deze gedachtengang snappen wij nog steeds niet en we zullen blijven streven naar gratis parkeren.

  

Meer focus, besluitvaardigheid en uitvoering in belangrijke dossiers
Aangezien we merken dat er bij belangrijke dossiers zoals PHS (met aanleg Verbindingsweg Ladonk Kapelweg en uitschakelen stoplicht Oirschotseweg-Keulsebaan), het parkeerbeleid, woningbouw, invulling De Kleine Aarde en bestemmingsplannen geen vooruitgang geboekt wordt, hebben we in deze raadsvergadering het college opgeroepen tot meer focus, besluitvaardigheid en uitvoering in belangrijke dossiers en de raad actiever per kwartaal te informeren over de voortgang.
Onze motivatie en het besluit vind je in de bijlage ‘BALANS motie Meer focus, besluitvaardigheid en uitvoering in belangrijke dossiers’.
Onze burgers en de raad dienen naar onze mening actief geïnformeerd worden over de voortgang, maar ook over de stilstand.
We hebben recht om te weten waarom er geen vooruitgang in de genoemde dossiers zit.
We zien naast het gebrek aan focus in belangrijke dossiers wel allerlei kleine c.q. hobbyprojecten ontstaan en naar onze mening dient de aandacht gericht te worden op de belangrijke dossiers waar het college mee worstelt.
Want sinds de genomen verkeersbesluiten aangaande ons centrum met blauwe zones en parkeervergunningen zijn er alweer 10 maanden verstreken en is nog niet duidelijk hoe het college reageert op de grote hoeveelheid ingediende zienswijzen.
De invulling van De Kleine Aarde is al sinds het faillissement van De Kleine Aarde, bijna 5 jaar, nog steeds niet geregeld.
We hebben veel extra woningen nodig maar tot op heden zijn er nog geen concrete stappen zichtbaar op Selissen, Lennisheuvel Zuid/Herenbeekloop, en Roderweg-Hamsestraat.
En willen we als gemeente bedrijfsgrond kunnen verkopen op Vorst B moet er wel een bestemmingsplan vastgesteld zijn. Dit proces is nog steeds niet gestart.
En in een vertrouwelijke bijeenkomst voor de raad bleek dat sinds het raadsbesluit eind 2013 er geen stappen gezet zijn in de realisatie van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg. Het bestemmingsplan voor deze weg wordt in januari 2017 naar verwachting in procedure gebracht.
Dus voor ons alle redenen om het college aan te sporen tot meer daadkracht.
In ons betoog kregen we slechts steun van het CDA. De overige fracties vinden dat het college voldoende daadkracht toont. Daar verschillen we dus echt wel van mening.
We zullen ons blijven inzetten om het college in beweging te krijgen in de genoemde dossiers.
 
Tot zover deze terugblik.