Tijdens de raadsvergadering van september hebben we gesproken over het wegenbeheerplan en het voorbereidingsbesluit Kamerbewoning. Daarnaast hebben we een motie ingediend met als doel dat de gemeente Boxtel in haar overleggen met PHS-partners breder dient gaan te kijken naar structurele oplossingen voor de verkeersproblematiek in Boxtel, in plaats van slechts vast te houden aan het afgesproken maatregelenpakket.

 

Wegenbeheerplan 2020-2024

In onze bijdrage over het plan voor de komende jaren hebben we gewezen op een aantal relevante aandachtspunten: het vele overhangende onkruid op onze fietspaden, het slecht uitvoeren van onderhoud, het gebrek aan toezicht tijdens het onderhoud, de toegankelijkheid van centrale ontmoetingsruimtes met daarbij speciale aandacht voor de zeer slechte toegankelijkheid van de bieb.

Onze bijdrage leest u in bijlage ‘2019-09-17 BALANS Agendpapunt 9 Wegenbeheerplan gemeente Boxtel‘.

Voorbereidingsbesluit Kamerbewoning

In woongebieden zijn er op dit moment op een aantal plekken schrijnende overlastsituaties, welke veroorzaakt worden doordat er te veel personen in een huis gehuisvest worden. Vaak betreft het arbeidsmigranten. De wens van de raad was om dit in de toekomst te gaan verbieden. Hiervoor hebben we samen met VVD en CDA eerder een motie ingediend. Met dit voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat woningen in de gemeente Boxtel in de toekomst gebruikt gaan worden om grote aantallen kamerbewoners te huisvesten. Het huisvesten van een groot aantal kamerbewoners in één woning kan leiden tot onaanvaardbare nadelige effecten op de woon- en leefomgeving ter plaatse. De regeling die is opgenomen in dit voorbereidingsbesluit loopt vooruit op een komend jaar op te stellen paraplubestemmingsplan. Dit onderwerp is in beslotenheid, en met geheimhouding tot moment van publicatie, in de raad besproken en er is een besluit genomen.

Onze bijdrage leest u in bijlage ‘2019-09-17 BALANS Voorbereidingsbesluit Kamerbewoning’.

We hebben uiteraard voor dit voorstel gestemd, waarbij we vermeld hebben dat we het een gemis vinden dat er geen spreidingsbeleid in opgenomen is, waarmee we excessen in bepaalde straten nog beter zouden kunnen voorkomen.

Motie ‘Breder kijken in overleggen met partners PHS’

Onze motie roept het college op – en geeft haar dus de ruimte – om in de overleggen (zowel ambtelijk als bestuurlijk) aangaande PHS niet alleen vast te houden aan het afgesproken maatregelenpakket, maar ook breder te kijken naar structurele oplossingen voor de verkeersproblematiek in Boxtel, zowel op korte als lange termijn.

Ook wordt het college opgeroepen de raad van het verloop van de gevoerde gesprekken zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Onze overwegingen vindt u in bijlage ‘2019-09-17 BALANS Motie Breder kijken in overleggen met partners PHS’. 

Helaas is onze motie niet aangenomen en kregen we alleen steun van onze raadscollega’s van de oppositiepartijen. De raadscollega’s van de coalitie hadden een motie waarin het college verzocht wordt in het bestuurlijk overleg met de partners het draagvlak te peilen en een gezamenlijk standpunt te bepalen voor de mogelijkheid om de fasering van het Maatregelenpakket aan te passen, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de verbreding van de Keulsebaan eerder kan starten dan de aanleg van de VLK.

Uiteraard hebben we in de uitgebreide discussie alle nadelen van dit idee benoemd. Echter de motie is wel aangenomen. We hebben tegen deze motie gestemd met een stemverklaring, omdat een aanpassing in de afgesproken fasering catastrofale gevolgen heeft voor de inwoners van Kalksheuvel, de bereikbaarheid van Ladonk en voor de Baroniestraat en inhoudelijk inbreuk doet op afspraken in het Maatregelenpakket. 

Tijdens deze avond voelden we in de ‘verkeersdiscussie’ steun van de totale oppositie voor onze wensen voor een betere verkeersstructuur;

Boxtel verdient beter dan sec het afgesproken maatregelenpakket. We blijven proberen om ook coalitiepartijen inhoudelijk tot betere verkeersoplossingen te bewegen. Dit alles in het belang van onze burgers!