Raadsterugkoppeling 15 mei 2018

Tijdens de raad van 15 mei hebben we de bestuurscultuur aangekaart middels bijgaande motie. Gelukkig kregen we (h)erkenning van de overige fracties dat het probleem diep zit en dat er iets aan gedaan moet worden, hetgeen niet in een paar uur zal lukken.

Ook was er steun voor het feit dat dit een zaak is van alle wethouders, alle raadsleden en de voorzitter van de raad, de burgemeester.

De toon en stijl van de reacties op onze motie liet helaas ook zien dat iedereen in dezelfde reflex zat als in de vorige bestuursperiode.

Tijdens de geplande kick-off bijeenkomst op 26 mei zou er ook wat tijd ingepland worden voor dit onderwerp, maar zonder aanwezigheid van de wethouders en zonder een duidelijk geformuleerde opdracht. Aangezien bekend is dat de wethouders niet uitgenodigd waren en er al vele afmeldingen zijn, hebben we het advies gegeven aan de burgemeester om de datum van 26 mei te heroverwegen. Dat signaal heeft de voorzitter van de raad, de burgemeester, goed opgepakt: er wordt een andere datum gezocht, waarvoor raadsleden, wethouders en voorzitter worden uitgenodigd (dus niet alleen de raadsleden) én waarbij deze kick-off bovendien wordt aangemerkt als een eerste aanzet voor het aanpakken van de bestuurscultuur. Daarna zal een noodzakelijk concreet vervolg gepland worden.

Doordat alle fracties, de wethouders en de burgemeester beseffen dat het anders moet en iedereen bereid is om daarin te investeren hebben we de motie ingetrokken.

Ook stond er nog een motie van ons op de agenda aangaande het aanpakken van laakbaar gedrag (zie bijlage). Deze motie hadden we de vorige raad ingediend, maar omdat er aan een dergelijk verzoek wel wat juridische haken en ogen zitten, was de behandeling van deze motie tot vandaag verdaagd. De burgemeester stond als portefeuillehouder achter de gedachte/de strekking van de motie. Na onderlinge afstemming binnen de raad wordt er namens de raad een brief gestuurd aan de gemeente Oosterhout, waarin we kenbaar maken dat we laakbaar gedrag afkeuren, zonder overigens een oordeel te vellen over de bestuurder aldaar.

We hebben tijdens deze raad ook nog gesproken over het organiseren van een prikkelvrije kermis in Boxtel. D66 had hiervoor een motie ingediend. BALANS staat achter het organiseren van een prikkelvrije kermis voor een bredere doelgroep, op een geschikt tijdstip dat in onderling overleg bepaald dient te worden tussen de kermishouders en de doelgroep. Wij hebben daarbij een voorkeur uitgesproken voor een zaterdag rond het middaguur, zodat kinderen met een beperking er ook gebruik van kunnen maken. Met het aanpassen van licht, geluid en waar mogelijk de draaisnelheid op dat tijdstip kunnen bezoekers met bijvoorbeeld autisme, epilepsie, een lichamelijke en/of geestelijke beperking ook genieten van de kermis. D66 stelde voor dat de gemeente een financiële bijdrage diende te doen, maar wij vinden dat de gemeente geen financiële bijdrage moet doen voor tegoedbonnen en versnaperingen. Al onze ingebrachte standpunten zijn uiteindelijk in het besluit van de motie verwerkt, waardoor de motie tekstueel op unanieme steun vanuit de raad kon rekenen.

Tijdens deze raad hebben we nog extra aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen: het goed screenen van de “nieuwe” wethouders, het ruimhartiger en socialer uitvoeren van de WMO, de  huishoudelijke regeling mantelzorgers zodanig aan te passen dat alle mantelzorgers er gebruik van kunnen maken, het college erop gewezen dat een goede relatie met de paters van Stapelen van belang is en zij niet vergeten moeten worden bij de uitwerking van Boxtel Binnen de Bruggen. Opvallend detail tijdens dat onderwerp is dat het erop lijkt dat het college mee gaat werken aan de bouwplannen van de paters aan de Prins Hendrikstraat (het voormalige nonnenklooster en omgeving) met als tegenprestatie de openstelling van het prachtige park. Deze eis is door de gemeente ingebracht en de reactie van de paters hierop is nog niet bekend. Ook kwam tijdens de behandeling van de brief van Rond Kerk en Orion de onderzoeksopdracht voor rotonde Boseind aan bod. Voor ons blijft overeind staan dat een veilige fietsverbinding tussen Boxtel en Lennisheuvel essentieel is en dat alle mogelijke oplossingen die daar een bijdrage aan kunnen leveren, onderzocht moeten worden door een onafhankelijke deskundige.

We kijken terug op een drukke maar boeiende raadsvergadering, waarin we onze mening goed duidelijk hebben kunnen maken. Bovendien heeft Kim van de Sande haar maidenspeech gegeven en heeft Wim van der Zanden bij de onderwerpen waar Mark Buijs diende te reageren vanuit het college, de rol van plaatsvervangend voorzitter naar volle tevredenheid van de raad ingevuld.

Tot zover deze korte terugkoppeling.

Zijn er vragen/opmerkingen, neem gerust contact met ons op.