De laatste raadsvergadering van 2015 vond plaats op dinsdag 15 december.

De raadsavond stond vooral in het teken van de samenwerking met Sint-Michielsgestel, parkeren, woningbouw Lennisheuvel en extra uren voor het college.

In het vragenhalfuurtje heeft onze fractie om opheldering gevraagd over de objectieve/subjectieve toekenning van budget uit het Economisch Stimuleringsfonds voor initiatieven om de economie te stimuleren.

 

Objectiviteit/subjectiviteit bij uitkering uit Stimuleringsfonds

Omdat wij gezien hebben dat er voor het afwijzen van het verzoek om in december de parkeermeters uit te zetten, niet beoordeeld is op de 4 bekende criteria (cofinanciering, vliegwieleffect, revolverend krediet en snel realiseerbaar), maar 2 nieuwe onbekende criteria bepaald hebben dat wethouder Van den Broek geen bijdrage beschikbaar stelde, hebben we er vragen over gesteld.

Zoals u weet, is wethouder Van den Broek zelf bevoegd om tot een bedrag van € 100.000,= beschikbaar te stellen aan initiatiefnemers die plannen hebben om de economie te stimuleren.

De aanleiding en motivatie om de vragen te stellen vindt u in de bijlage ‘BALANS-vragen Toevoegen van nieuwe criteria bij toekennen bijdrage uit economisch budget’. Daarin leest u ook onze vragen.

De wethouder reageerde verbolgen dat wij het durfden om deze vragen te stellen; wij beschouwen het echter als onze raadstaak om de vinger aan de pols te houden en te pleiten voor transparantie en openbaarheid.

Wij willen de besluiten op de diverse aanvragen uit het Stimuleringsfonds zien, met uiteraard daarbij de motivering waarom er wel/niet een bijdrage toegekend is.

We hopen dan te zien dat op basis van dezelfde vooraf bepaalde criteria steeds besluiten zijn genomen.

Na herhaald aandringen, is ons door de wethouder een overzicht toegezegd.

Maar om het er in de raad over te kunnen hebben, is wel een meerderheid van de raad nodig.

We vertrouwen erop dat onze collega’s dit overzicht ook graag met ons willen bespreken.

Zeker verwachten we steun van de SP-fractie, die intussen excuses van ons eist dat we dit onderwerp aangekaart hebben.

We gaan in de raad, dus niet via de media, de inhoudelijke beoordeling graag aan!

Feit blijft wel dat het verzoek van het uitzetten van de parkeermeters met 2 volstrekt onbekende nieuwe criteria afgewezen is; dat lijkt dus subjectief.

 

Samenwerking met Sint-Michielsgestel

Onze bijdrage leest u  in de bijlage ‘BALANS Voorstellen i.v.m. samenwerking Sint-Michielsgestel’.

U weet dat de gemeente Boxtel ambtelijk gaat samenwerken met Sint-Michielsgestel.

In dat kader stonden een aantal onderwerpen op de agenda.

Een daarvan betrof de nieuwe personele organisatie.

Middels onze motie ‘Voldoende ontwikkelingskansen voor jonge ambitieuze medewerkers’ (zie bijlage) hebben we ervoor gepleit dat deskundige jeugdige ambtenaren voldoende ontwikkelingskansen geboden moeten worden.

We willen namelijk dat jonge vernieuwers niet elders emplooi gaan zoeken, omdat ze in beide gemeentes te weinig kansen krijgen.

Burgemeester Buijs erkende de noodzaak van een uitgebalanceerd ambtelijk apparaat en zegde toe zich hiervoor als lid van de stuurgroep hard te maken.

In de wetenschap dat de burgemeester van Sint-Michielsgestel hier ook voor openstaat, zijn we blij dat onze roep gehoor gevonden heeft.

Kwaliteit en vernieuwingsdrang is noodzakelijk om onze burgers goed te blijven bedienen.

Ook is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast, zodat beide gemeente grotendeels dezelfde APV hebben.

Jammer genoeg is Boxtel van mening dat we nog steeds veel tijd, ergernis en energie blijven besteden aan kapvergunningen.

Wij zijn groot voorstander van het versneld opstellen van een lijst van belangrijke bomen, en de ander bomen kunnen dan zonder kapvergunning gekapt worden; minder regeltjes willen we toch allemaal!

Echter de rest van de raad en het college gaan eerst tijd en energie steken in een onderzoek dat de consequenties zijn van het volgen van het voorbeeld van Sint Michielsgestel.

Voor ons een gemiste kans om echt werk te maken van deregulering en te stoppen met die flauwekul van kapvergunningen voor onbelangrijke bomen.

 

Parkeren; gemaakte afspraak blauwe zone niet opgenomen!

In de raad hebben we tevens gesproken over de systematiek van parkeren.

Dit was een onderdeel van het Centrumplan waar destijds de SP en D66 volledig tegen gestemd hebben en mogelijk dat het daarom zo lang duurt dat het uitgevoerd wordt.

In 2012 (!) is namelijk al besloten om in de woonwijken het vergunningensysteem in te voeren en in grote delen van Boxtel het betaald parkeren te wijzigen in een parkeerschijfzone.

De prijzen van de diverse producten moesten nog vastgesteld worden.

Opvallend was dat bij dit voorstel een kaartje zat, zie bijlage ‘Overzicht parkeerregulering 15 december 2015’ waarop de begin dit jaar afgesproken deal (geen seizoensparkeren op de markt, maar wel nieuwe parkeerplaatsen op de binnenplaats bij het gemeentehuis en aan het Zusterpad met gratis parkeren middels blauwe zone) NIET op het kaartje stond.

Op het bewuste kaartje staan beide plekken gewoon als betaald parkeren ingekleurd.

We hebben daarover gesteld dat de burgers en ondernemers van Boxtel een lichaamsdeel aangehecht krijgen met dit besluit.

Toch werd het voorstel aangenomen en daarmee lijkt een eerdere afspraak met voeten te worden getreden; het college en de meerderheid van de raad komt niet betrouwbaar over met dit betaald parkeren besluit (op zowel het nieuwe aan te leggen binnenterrein als op de extra parkeerplaatsen aan het Zusterpad.

BALANS heeft ingestemd met het voorstel met uitzondering van het tarief voor betaald parkeren (moet voor ons gratis zijn) en we hebben ook niet ingestemd met het foutieve kaartje, waarop het betaald parkeren weer van stal gehaald wordt voor het binnenterrein bij het gemeentehuis en bij het Zusterpad.

 

PHS / Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg

Op de agenda stond ook een urenuitbreiding voor de wethouders, met als reden het dossier PHS-Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg

Het gemak waarmee de urenuitbreiding – en dus de gemeentelijke kosten – gaat, stuit ons tegen de borst;

heeft het college serieus gekeken of extra uren nodig zijn, met andere woorden is er gekeken naar verschuiving van taken, waardoor het binnen de bestaande uren mogelijk was?

Wij vinden het al veel te lang stil over dit onderwerp.

In december 2013 is het besluit genomen met de toezegging dat de raad periodiek actief geïnformeerd zou worden; tot op heden is dat slechts 1 keer gedaan.

Wij vinden het prima als er extra uren nodig zijn, maar wensen dan wel een regelmatige terugkoppeling van de ontwikkelingen.

Dit hebben we middels bijlage ‘BALANS-motie Regelmatige terugkoppeling van ontwikkelingen in dossier PHS en VLK’ voorgesteld en wethouder Van Wanrooij heeft toegezegd ons actief te melden als er nieuwswaarde is.

 

Woningbouw Lennisheuvel

Omdat de provincie in de vorige bestuursperiode positief besloten heeft op extra woningbouwmogelijkheden voor Liempde (Roderweg-Hamsestraat en Smaldersestraat) en Lennisheuvel (Lennisheuvel- Zuid) kunnen er deze bestuursperiode stappen gezet worden om deze extra bouwmogelijkheden in te vullen.

In Lennisheuvel is middels burgerparticipatie een streefbeeld opgesteld en dat streefbeeld is in de gemeenteraad vastgesteld.

Onze bijdrage leest u in ‘BALANS Woningbouw Lennisheuvel, locatie Heerenbeekloop, Streefbeeld’.

Er ligt een heel ambitieus streefbeeld voor Lennisheuvel en we vinden het jammer dat Wethouder Van de Wiel pas weer bij ons terugkomt op het moment van vaststelling van het bestemmingsplan; wij vinden dat te laat.

Wij vermoeden namelijk dat het ambitieuze streefbeeld de komende tijd bijgesteld gaat worden, omdat het anders financieel niet haalbaar zal zijn om de gewenste woningen te bouwen.

Dan willen wij als raad kunnen oordelen en niet pas bij het vaststellen van het bestemmingsplan.

Goed is het om te zien dat nadat de provinciale weg geplaveid is, woningbouw in kleine kernen actief opgepakt wordt.

 

Afscheid gemeentesecretaris Jan Fraanje

Tijdens deze raadsavond hebben we ook afscheid genomen van onze gemeentesecretaris Jan Fraanje.

Hij werd terecht prachtig toegesproken door onze burgemeester en door plaatsvervangend voorzitter van de raad Anja van den Eijnden.

We hopen dat Jan snel ergens anders zijn kwaliteiten en talenten in kan zetten en wensen hem en Gerda veel succes in de toekomst.

 

Het was een lange zit, maar na afloop waren we zeer tevreden dat onze moties voor jonge ambitieuze medewerkers en het actief informeren inzake PHS en Verbindingsweg beide toegezegd zijn en de onderliggende problematiek ook erkend werd door het college.

Over het objectief toekennen van subsidie uit het stimuleringsbudget komen we hopelijk nog te spreken.

Voor onze burgers en de centrumondernemers blijven we extra waakzaam of de vastgelegde afspraak van blauwe zone in plaats van betaald parkeren niet van tafel gaat.

De roep om afschaffing van betaald parkeren wordt steeds sterker, maar het college en de raad maken met dit kaartje een tegengestelde beweging; zorgwekkend!

 

Tot zover de terugblik.

 

Vriendelijke groeten,

Mariëlle van Alphen,

Namens fractie BALANS

www.balansboxtel.nl

twitter: @balansboxtel