Beste BALANS-leden,
 
De afgelopen raadsvergadering zou oorspronkelijk op dinsdag 13 september plaatsvinden. Echter, aangezien de Wifi in het gemeentehuis niet werkte en de meerderheid van de raad zonder de digitale ondersteuning niet wenste te vergaderen, werd de raad op woensdag 14 september gehouden.
In deze terugblik kijken we nog even terug op de stilstand in belangrijke dossiers, de evaluatie van het economisch Stimuleringsbudget en de kadernotitie Subsidieverlening.
 
Stilstand op belangrijke dossiers; geen focus!
Tijdens het vragenhalfuurtje van 14 september hebben we vragen gesteld om in beeld te brengen hoe de stand van zaken is in enkele belangrijke dossier.
Dit omdat naar onze mening voortgang van die dossiers veel belangrijker voor onze inwoners is dan prestige projectjes van wethouders, zoals bijvoorbeeld het terugbrengen van bijen in Boxtel.
BALANS is van mening dat de focus van het college onvoldoende op de belangrijkste dossiers ligt. De gegeven antwoorden bevestigen ons vermoeden dat in belangrijke dossiers nagenoeg geen voortgang geboekt wordt en dat er wel veel tijd en energie gestoken wordt in “hobbydossiers”. Onze vragen vind je in bijlage ‘BALANS Vragenhalfuurtje Stilstand bij belangrijke dossiers’.
Uit de antwoorden bleek dat de uitvoering van de verkeersbesluiten over het centrum – waarbij het met name gaat over het invoeren van parkeervergunningen in een veel te groot gebied en het invoeren van blauwe zones in plaats van de huidige parkeerautomaten – nog lang op zich laat wachten. De ingediende zienswijzen gaan volgens wethouder Van Wanrooij met name over het gegeven dat het systeem te groot, te duur en te moeilijk is. De onzekerheid duurt dus voort en ook het uitbreiden van het gratis parkeren in Boxtel wordt daarmee op de lange baan geschoven. De proef om te gaan werken met een blauwe zone bij de Zwaansebrug en Rechterstraat (deze proef is op ons verzoek naar voren gehaald), start volgens de wethouder op 1 november 2016. We zijn benieuwd of deze datum waar gemaakt wordt. Het binnenterrein van de gemeente biedt plaats aan 45 autoparkeerplaatsen en de doorsteek naar de markt gaat ongeveer 2 ton kosten. Na oktober volgt een definitief inrichtingsplan.
Het bestemmingsplan voor de Verbindingsweg Ladonk Kapelweg (VLK) gaat in januari 2017 in procedure en dan moet er ook duidelijkheid zijn over de provinciale stikstofproblematiek.
Er is regionale toestemming om Vorst B in te vullen als bedrijventerrein, wel met de restrictie dat het een thematische invulling krijgt (daarmee wordt Greentech en circulaire economie bedoeld).
De kinderkoppen in de Koevoortseweg worden verlaagd tot wegniveau en de zijkant van de weg krijgt een groene coating (fietspad). Helaas kon de wethouder niet garanderen dat de kinderkoppen niet meer in de wegen van onze gemeente gebruikt gaan worden. De gemeentelijke grond aan de Schijndelseweg/Peters Hoek waar zowel Woonstichting St. Joseph als Ouderen in Regie belangstelling voor hebben, is nog steeds niet verkocht; een slechte zaak, want we hebben een giga woningbouwopgave in Boxtel!
 
Evaluatie Stimuleringsbudget
Zoals jullie weten, heeft BALANS gepleit voor een evaluatie over de uitgekeerde subsidies, of afgewezen verzoeken, in het kader van dit budget in de raad te kunnen bespreken.
Dit hebben we voor het eerst aangekaart tijdens het vragenhalfuurtje van de raad van 15 december 2015, waarin wij benadrukt hebben dat objectiviteit bij de toekenning van subsidies -dus geen subjectiviteit en vriendjespolitiek bij de beoordeling van verzoeken – van essentieel belang is.
Onze bijdrage over dit onderwerp, de evaluatie, vind je in bijlage ‘BALANS evaluatie economisch stimuleringsbudget’.
Opvallend voor ons blijft dat de vooraf gecommuniceerde criteria niet consequent toegepast zijn en dat een aantal grote bedragen, uit de economische pot van 1 miljoen, niet eens aan de afgesproken criteria voldeden. O.a. 4 ton voor Greentech (zonder dat iemand überhaupt weet wat het inhoudt en wat we voor die 4 ton als gemeente terugkrijgen aan werkgelegenheid) springt daarbij het meest in het oog. Een evaluatie over Greentech werd ons beloofd in december 2016.
Wel vinden we het een goede zaak dat er voor komend jaar een ton extra ingezet wordt onder voorwaarde dat de verzoeken objectief aan de criteria getoetst worden.
De meeste verzoeken kwamen uit het centrum en we hopen dat ook andere gebieden (meer) verzoeken gaan indienen.
Wethouder Van den Broek vertelde dat de doelstelling is om snel te reageren op verzoeken en ze ook snel af te handelen. Dat juichen wij toe, maar we zien in de praktijk dat dat nog niet zo wil lukken, met als meest treffende voorbeeld de wens van de ondernemers van Ladonk om naast de A2 reclame-uitingen te kunnen maken.
Ook de mandaatregeling voor wethouder Van den Broek – tot 1 ton mag hij zelf beslissen – werkt transparante objectieve beoordeling niet in de hand.
Verder is het jammer dat de diverse belangengroepen niet actief uitgenodigd zijn om hun mening te geven over het stimuleringsbudget; een onvolledige evaluatie dus.
En slechts evalueren met input van subsidie-ontvangende bedrijven levert automatisch een positief beeld over, want wie van hen is nu tegen het verkregen geld?
 
Kadernotitie Subsidieverlening
Dit is een kaderstellend document op grond waarvan de raad gegronde keuzes zou moeten kunnen maken in het subsidiebeleid. Volgens ons krijgt de raad met deze kadernotitie onvoldoende de mogelijkheid om meer sturing te geven aan het instrument subsidies.
Onze inbreng lees je in bijlage ‘BALANS inbreng kadernotitie subsidieverlening’. Volgens ons is de kadernotitie te globaal en niet concreet genoeg, waarbij we het wel eens zijn met de globale richtlijnen. Hiervoor hebben we ook een motie ingediend, zie bijlage ‘2016-09-13 motie bij kadernotitie subsidieverlening’. Deze motie kreeg onvoldoende steun en daarom hebben we een stemverklaring afgegeven  waarmee we tegen het voorstel hebben gestemd; BALANS is het eens met de globale richtlijnen, maar vindt het stuk niet genoeg concreet.
 
Tot zover deze terugblik.
 
Zijn er vragen en/of opmerkingen, dan zijn wij uiteraard graag bereid om een toelichting te geven.
 
Vriendelijke groeten,
Mariëlle van Alphen,
Namens fractie BALANS
www.balansboxtel.nl
Twitter: @balansboxtel