Op 14 juli jl. vond de laatste raadsvergadering voorafgaand aan de zomervakantie plaats en op dinsdag 8 september staat de eerste raadsvergadering na het zomerreces weer op de planning.

Op de agenda stond destijds slechts een beperkt aantal punten maar door 2 onaangekondigde toelichtingen van wethouders en het vragenhalfuurtje werd de avond toch goed gevuld.

Op deze raadsavond ging het over de extra provinciale stikstofbescherming voor de Kampina in relatie met Boxtelse plannen, de herinrichting van de Markt en Rabo Beachbreak, Schaliegas, kunst- en cultuureducatie en een nieuw toeristisch recreatief bedrijf aan de Hamsestraat 18 in Liempde.

 

Provinciale stikstofbescherming Kampina in relatie tot Boxtelse plannen

Tijdens het vragenhalfuurtje hebben we zelf vragen gesteld over het nieuwste besluit van de provincie in het kader van stikstof (zie bijlage: BALANS Extra provinciale bescherming Kampina versus Boxtelse leefbaarheid, werkgelegenheid en economie).

De provincie heeft extra beperkingen vastgesteld ter bescherming van de Kampina en wij vrezen dat deze beperkingen ten koste gaan van de leefbaarheid, werkgelegenheid en de economie van Boxtel.

We bedoelen dan specifiek de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, als onderdeel van het maatregelenpakket voor het opheffen van de dubbele overweg en de problemen met vergunningverlening voor bedrijven op Ladonk, Vorst A en Vorst B.

Wat ons tegenviel was dat het college geen antwoorden op onze vragen kon geven. Dit terwijl we dezelfde vragen op 1 juli jl. ook al ambtelijk gesteld hebben.

Nu 14 dagen later kwam de burgemeester als woordvoerder  van het college niet verder dan dat hij gebeld had met gedeputeerde Pauli en dat de gevolgen van dit provinciaal besluit nog onduidelijk zijn.

Opvallend voor ons was het gegeven dat de burgemeester het woord voerde namens het college en niet wethouder Van de Wiel (verantwoordelijk voor milieubeleid, het grondbedrijf en de bestemmingsplannen).

De burgemeester werd mogelijk als woordvoerder ingezet gezien de ingewikkelde materie en zijn  relatie met VVD-gedeputeerde Bert Pauli.

De verantwoordelijk milieugedeputeerde van de SP (Van Hout) en de plaatselijke wethouder van Combinatie95 (Van de Wiel) bleven buiten de discussie over het stikstofbeleid, terwijl zij verantwoordelijk zijn volgens de portefeuilleverdeling.

De onzekerheid voor de leefbaarheid, de werkgelegenheid en de economie van Boxtel duurt dus nog voort.

Begin september wachten we helaas nog steeds op antwoord.

 

Inrichting Markt en Rabo Beachbreak

Tijdens het vragenhalfuurtje kwam ook de herinrichting van de Markt aan bod.

Gelukkig konden we bij wethouder Van Wanrooij afdwingen dat we als raad nog aan zet komen over het “Programma van Eisen” voor de toekomstige invulling van de Boxtelse Markt.

We willen namelijk niet voor een voldongen feit geplaatst worden.

Op onze eerder gestelde vraag of bij deze uitgangspunten ook de mogelijkheid van cameratoezicht meegenomen worden, kon nu wederom geen antwoord gegeven worden.

De Rabo Beachbreak kan in de toekomst gelukkig nog steeds op de (nieuwe) Markt plaatsvinden; een topevenement voor onze jeugd!

 

Schaliegas

Wethouder Van de Wiel gaf een update over de stand van zaken “Schaliegas”.

Bekend is dat commerciële proefboringen de eerste 5 jaar uitgesloten zijn en dat er eind 2015 een energienota vastgesteld moet worden in Den Haag; hierbij wordt bepaald of de winning van schaliegas in de toekomst nog een optie is voor de energievoorziening.

Bij een rol van schaliegas in de toekomstige energievoorziening, kunnen er onderzoeksboringen in 2018 plaatsvinden blijkt uit de brief van Minister Kamp aan de kamer (zie bijlage: Kamerbrief-schaliegas juli 2015).

Op onze vraag wat het verschil is tussen proefboringen en onderzoeksboringen kwam het weinig geruststellende antwoord dat slechts de uitvoerende partij anders is, namelijk de overheid in plaats van een commercieel bedrijf.

Dit stelt ons niet gerust, want de techniek van boren blijkt gelijk te blijven en daar zitten de zorgpunten. Waakzaamheid blijft dus nodig!

 

Kunst- en cultuureducatie

Wethouder Lestrade kwam met een stortvloed aan mondelinge (!) informatie over de invulling van de leemte die door het faillissement van MIK is ontstaan.

Het totale palet wordt ingevuld door de brede scholen (‘ínschools’), de lokale harmonieën en fanfares (‘naschools’)  en het specialistische door een nieuwe stichting (Podium4all).

Bij deze laatste stichting kunnen de oud-docenten van MIK zich aansluiten en deze stichting krijgt een vergoeding van € 250,= per cursist tot een maximum van 200 cursisten.

Per wijk wordt nog geïnventariseerd waar de cursussen plaats kunnen vinden.

 

Hamsestraat 18 Liempde: binnen en buiten speelplek voor kinderen

Om het bestaande agrarische bedrijf aan de Hamsestraat 18 om te kunnen vormen naar een toeristisch recreatief bedrijf is het bestemmingsplan aangepast.

Deze ontwikkeling juichen wij toe. Vanaf onze oprichting hebben we namelijk gepleit voor een overdekt vertier voor kinderen en in dit plan zit een in- en outdoor speeltuin met bijbehorende voorzieningen.

Wij wensen de initiatiefnemer, het Gouden Woud B.V. veel succes met hun plannen!

 

Na een gezellig glaasje gedronken te hebben na afloop van de raadsvergadering, begon de politieke vakantie.

 

Tot zover deze terugblik.

 

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

 

Vriendelijke groeten,

Mariëlle van Alphen,

Namens fractie BALANS

www.balansboxtel.nl

twitter: @balansboxtel