De raadsavond begon met een beeldvormende bijeenkomst over o.a. het nieuwe rioleringsplan, waarbij veel opmerkingen gemaakt zijn over de kosten. Onze fractie heeft daarnaast gevraagd om ook de opbrengsten uit mineralen, o.a. fosfaat, te betrekken bij het komende rioleringsplan.

De rekenkamer heeft een rapport gemaakt over de samenwerking tussen raad en college en kwam dat ook toelichten tijdens de beeldvormende bijeenkomst. Daaruit komt naar voren dat er voor iedereen nog stappen te zetten zijn in de samenwerking met elkaar maar ook binnen beide organen. De samenwerking in het driehoeksoverleg tussen de Burgemeester, de secretaris en de griffier moet ook beter om uiteindelijk de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. De woorden “tijdige informatieverstrekking met volledige correcte informatie” en “burgerparticipatie” werden door iedereen onderschreven; nu de praktijk nog!

Beide beeldvormende bijeenkomsten duurden in totaal bijna 2 uur (!), met als gevolg dat de rest van de agenda niet geheel afgewerkt kon worden.

In de vervolgbijeenkomst van aanstaande dinsdag 20 mei moeten er nog besluiten genomen worden over o.a. de herstructureringskansen bij MSB, de geurverordening en over het al dan niet toestaan van een nieuwe vrijstaande woning met 1250 m3 bouwmassa op een perceeltje van 410 m2 in de woonwijk Kalksheuvel. Waarbij de afstand tot de perceelsgrens slechts 3 meter is en de nokhoogte 8 meter. Dit laatsteraadsvoorstel kregen we als gemeenteraad in de middag toegezonden en wij waren samen met het CDA van mening dat je een dergelijk ingrijpende ontwikkeling niet zonder burgerbetrokkenheid kunt nemen en dat je tevens als raad je goed moet kunnen voorbereiden op dergelijke besluiten. De andere fracties vinden dat ze zonder burgerparticipatie en voorbereiding toch een besluit kunnen nemen.

Wel is er een besluit genomen over het Reglement van Orde van de vergaderingen en over de samenstelling van diverse commissies.

BALANS geeft graag een toelichting waarom wij geen voorstander waren van het ingediende amendement door PvdAGroenLinks bij het Reglement van Orde:

Wij zijn van mening dat de waarnemend voorzitter van de raad zitting moet nemen in de agendacommissie, aangezien de agendacommissie de agenda van de raad vaststelt en daarbinnen ook afspraken gemaakt worden over de behandelwijze van voorstellen.

Mocht de voorzitter onverhoopt afwezig zijn, dan dient de waarnemend voorzitter de taak meteen uit te kunnen voeren. Indien de waarnemend voorzitter dan niet bij de voorbespreking en vaststelling in de agendacommissie aanwezig is, is die taak niet goed uit te voeren.

Daarnaast is bij de besloten voorbespreking van deze regelingen in het overleg van alle fractievoorzitters de voorgestelde regeling ook al akkoord bevonden.
We waren daarom erg verbaasd dat er op dat afgesproken voorbesproken Reglement van Orde een amendement ingediend werd door PvdAGroenLinks en dat de eerder tussen fractievoorzitters afgesproken belangrijke koppeling tussen de agendacommissie en de waarnemend voorzitter daarbij dus losgelaten werd.

We hebben ook nog aandacht gevraagd voor de financiële positie van onze gemeente, waarbij onze eerdere schriftelijke vragen ontwijkend en weinig concreet beantwoord werden. Het komt er op neer dat de gemeente zijn taakstelling m.b.t. optimalisatie van het grondbedrijf en verkoop van onroerend goed niet gehaald heeft! Jammer was dat we, ook in de mondelinge bijeenkomst, de antwoorden er bijna uit moesten trekken.

We hopen de komende vergaderingen meer met inhoud bezig te kunnen zijn en minder met randzaken, die bovendien niets positiefs opleveren voor onze burgers en hun woonomgeving!