De raadsvergadering van 10 november jl. stond voornamelijk in het teken van de actualiteit met de mislukte bestrating in de Burgakker.
Daarnaast is nog gesproken over de woningbouw in Liempde en het rapport van de Rekenkamer, waarin ze bekijken wat er met de door hen uitgebrachte adviezen is gedaan. 

 

Burgakker

De terughoudende houding van het college om na diverse klachten vanuit de burgers toch niets te doen aan de bestrating was voor ons aanleiding om hierover vragen te stellen in het vragenhalfuurtje.

Zie voor onze vragen de bijlage: BALANS-vragen Signalen serieus nemen en Burgakker snel aanpakken!

Wij vonden het ‘not done’ om zo met een serieus signaal vanuit onze bevolking om te gaan; het had wat weg van arrogantie! Het afgegeven signaal van onze burgers werd niet serieus genomen.

De voorzieningen aan de Burgakker zijn slechter bereikbaar geworden en de veiligheid van onze burgers – met name de kwetsbare groepen, zoals kinderen en gehandicapten – is in het geding.

Aangezien onze vragen en onze duidelijke mening al voor het weekend bekend was, heeft het college toch eieren voor zijn geld gekozen en op dinsdagmiddag, dus net voor de raadsvergadering, besloten om alsnog iets te gaan doen.

Samen met onze bezorgde burgers hebben we er toch voor kunnen zorgen dat het college in beweging kwam en nu wel erkende dat er een fout gemaakt was met de bestrating in het smalle deel van de Burgakker.

Fijn dat het college tot inkeer is gekomen, maar wel jammer dat er een week eerder die bereidheid niet was.

Met betrekking tot de huidige kinderkoppen hebben we voorgesteld om die te verkopen, enerzijds omdat ze geld waard zijn en anderzijds om te voorkomen dat ze ergens anders nog gebruikt worden in onze gemeente.

Jammer genoeg vond dat geen gehoor bij het college en ook niet bij de overige raadsfracties.

Dus let op als er ergens nieuwe bestrating komt, want u zou zomaar verrast kunnen worden met de keien uit de Burgakker!

Aangezien wij merkten dat het college geen concrete datum aan de herbestrating vastknoopte, hebben we onze vooraf gemaakte motie toch ingediend.

De motie vindt u in bijlage: BALANS-motie Signaal burgers serieus nemen en Burgakker snel aanpassen!

Een dergelijke onveilige situatie met bovendien een slechtere bereikbaarheid van de voorzieningen aan de Burgakker moet snel aangepakt worden, in ieder geval voor de vorst zijn intrede doet.

Wij merkten tijdens de behandeling van onze motie dat er geen daadkracht nagestreefd wordt, zowel niet door het college als ook niet door collega-raadsfracties.

Er werden al allerlei excuses naar voren gebracht door wethouder Van den Broek waarom het niet snel zou kunnen. 

Wel werd duidelijk dat deze mispeer van het college, en het verspilde geld van € 30.000,=, zo snel mogelijk stil gehouden moest worden.

Wethouder Van den Broek probeerde nog te sussen met de woorden dat de plannen met de Burgakker (onderdeel van de cultuurhistorische as) al in de structuurvisie en in het raadsbesluit van 2012 stonden.

Dat klopt ook, echter hij vergeet dat daarbij de gebruikte materiaalkeuze geen onderwerp van besluitvorming was; daarvoor is het college verantwoordelijk!

We zullen aan blijven dringen op snelle uitvoering, zodat de kans op ongelukken zo klein mogelijk is.

 

Woningbouw Liempde

Zoals bekend is, proberen we het college aan de gang te krijgen om actief te worden in het dossier woningbouw.

Wat er nu gebouwd wordt en wat pas afgerond is, zijn projecten uit de vorige periode.

Wil je blijven bouwen, wat noodzakelijk is voor de sociale woningbouw en voor de huisvesting van extra statushouders, moet je nu actief aan de slag.

Woningbouw Liempde is bovendien cruciaal voor het op peil kunnen houden van de voorzieningen aldaar.

Onze bijdrage leest u in: 10112015 Woningbouw Liempde.

Wij vinden het jammer dat verplaatsing van de handboogaccommodatie niet door het college wordt opgepakt.

Wethouder Van de Wiel kwam met de te simpele opmerking “die locatie is niet genoemd in het dorpsontwikkelingsplan en dus doen we er niets mee”.

Echter pleit het college aan de andere kant met de goede verstandhouding met het Dorpsberaad Liempde, en laat nu net dit Dorpsberaad recent – tijdens haar rondgang met raad en college – gepleit hebben om actief aan de slag te gaan met de verplaatsing van de handboogaccommodatie om daarmee plan Heideweg compleet te maken.

We zijn wel blij dat onze uitbreidingslocatie voor Liempde – Roderweg-Hamsestraat – intussen ook de voorkeur van het college heeft en we zullen daarbij blijven pleiten om een rondweg onderdeel te laten zijn van deze plannen.

Daarmee kan het sluipverkeer in de kom van Liempde ook eens aangepakt worden.

 

Rapport Rekenkamer

De rekenkamer is in dienst van de gemeenteraad en beoordeelt objectief door ons als raad aangedragen opdrachten.

Zij brengen dan een rapport uit, inclusief aanbevelingen, dat wij vervolgens in de raad vaststellen met de concrete aanbevelingen.

Het rapport dat deze raadsvergadering op tafel lag, ging over het feit “wat is er nu concreet gedaan met de rapporten en zijn de aanbevelingen uitgevoerd”.

Wij zijn heel content met de positief kritische blik van de Rekenkamer. Onze inbreng leest u in de bijlage: BALANS-Rkc15.

Al met al een enerverende raadsvergadering. We prijzen onszelf gelukkig dat we, mede middels onze vragen, het college in beweging hebben kunnen krijgen om de blunder van de Burgakker aan te pakken.

Ook al horen andere partijen niet graag dat we daar een steentje aan bijgedragen hebben, het is wel zo!

Het contrast met het verspreide persbericht, waarin stond dat het college er niets aan ging doen is toch op korte termijn ten goede gekeerd.

We zullen erop toe blijven zien dat het college die “mondelinge beweging” snel in de praktijk gaat brengen. Want uw veiligheid is onze zorg!

 

Tot zover deze terugblik. 

 

Zijn er vragen en/of opmerkingen, neemt u dan gerust contact met ons op.