Afgelopen dinsdag hebben we in de raad gesproken over de plannen van de Herenboeren, de sporters van de Dommhelhal, Glasvezel en de Ambtelijke Samenwerking met Sint-Michielsgestel.

Jammer genoeg is er in de openbaarheid niet gesproken over de actuele situatie bij MIK.

 

MIK

Begin november zijn de fractievoorzitters door wethouder Lestrade vertrouwelijk ingelicht over de financiële situatie bij MIK, daarna nogmaals vertrouwelijk telefonisch en voor afgelopen dinsdagavond zijn alle raadsleden uitgenodigd voor een vertrouwelijke vergadering van de gemeenteraad waarin de wethouder ons zou informeren. Deze vertrouwelijke sessie was om 19.00 uur, waarna om 19.30 uur de openbare raadsavond zou aanvangen.

Wij zijn niet naar de vertrouwelijke sessie toe gegaan en hebben onze collega-raadsleden daar met onderstaand bericht en motivatie van op de hoogte gesteld.

Uit dit bericht blijkt dat ook het CDA genoeg had van vertrouwelijkheid in dit dossier:

“Middels deze mail laat ik, mede namens Hélène van As, weten dat de fracties van het CDA EN BALANS niet aanwezig zullen zijn bij deze geplande vertrouwelijke bijeenkomst. 

De eerste vertrouwelijke informatie over de financiële situatie bij MIK is intussen 3 maanden oud en dit dossier rechtvaardigt ons inziens niet nog langer vertrouwelijkheid, mede gezien de berichten in de media en de heersende onrust bij personeel en cursisten.

Er dient volgens onze beider fracties in de openbaarheid duidelijkheid verschaft te worden.

Wij vertrouwen er daarom op dat de wethouder vanavond in de openbare vergadering het collegebesluit over de toekomst van MIK gemotiveerd kenbaar maakt.

Wij spreken ook de hoop uit dat in de toekomst, slechts bij zeer hoge uitzondering de raad vertrouwelijk geïnformeerd wordt door het college, en vervolgens deze periode van vertrouwelijkheid dan zo kort mogelijk gehouden wordt.”


Helaas heeft de wethouder wel vertrouwelijk de andere fracties bijgepraat en is ze nadien ziek naar huis gegaan, waardoor ze in de openbare raadsvergadering niet aanwezig was, en dus ook niet op bovenstaand verzoek om openbare informatie-uitwisseling in kon gaan. We hebben nog gepleit dat een ander collegelid ons, en belangrijker alle betrokkenen openbaar zou informeren, maar de andere 6 raadsfracties hadden daar geen behoefte aan en zij steunden daarmee de “achterkamertjespolitiek”.

Voor ons teleurstellend, maar wat nog erger is, is dat de onzekerheid voor MIK, de werknemers en de cursisten voortduurt.

 

Herenboeren

In het vragenhalfuurtje hebben we gepleit voor duidelijkheid voor het initiatief voor de Herenboeren, omdat er ook geen valse verwachtingen mogen ontstaan.

Onze motivatie en onze vragen vindt u in de bijlage (BALANS.art38.herenboeren).

Uit het antwoord van de wethouder bleek dat het plan van de Herenboeren, een voedselcoöperatie in het Wilhelminapark, geen steun van het college kan verwachten.

Ook een tijdelijke vergunning is niet aan de orde. Het initiatief dient plaats te vinden op een bestaand agrarisch bouwblok.

 

Sporters van de Dommelhal

Omdat onze schriftelijke vragen van 26 januari jl. nog steeds niet beantwoord waren, hebben we mondeling om opheffing van de onduidelijkheid gevraagd over het gebruik van de Dommelhal (zie bijlage voor de motivatie en de vragen: BALANS.art38.dommelhal).

Gelukkig is er intussen een akkoord met de huidige gebruikers, waarbij dezelfde voorwaarden gelden als die voor de gebruikers van de Wilgenbroek, waarbij er zekerheid is tot de zomervakantie en er in het voorjaar geëvalueerd zal worden voor een duurzame toekomst voor de sporters. De voorwaarden worden ons nog per mail toegezonden.

 

Glasvezel

Uit de antwoorden van wethouder Van Wanrooij mogen we concluderen dat voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied ons binnenkort een raadsvoorstel gaat bereiken.

Glasvezelboxtel heeft een plan ingediend om glasvezel uit te rollen in het buitengebied en ook de beide kernen Liempde en Lennisheuvel mee te nemen. Voor dit plan is een “aanjaagkapitaal” nodig.

Ons speerpunt lijkt daarmee dichterbij te komen. We hopen spoedig het voorstel onder ogen te krijgen en dat er tot aanleg over gegaan kan worden. Zeker met het oog op het langer zelfstandig blijven wonen en de diverse zorgapps.

 

Ambtelijke Samenwerking met Sint-Michielsgestel

Als gemeente zijn we een aantal jaren geleden gestart om ambtelijk samen te gaan werken met 6 gemeenten (Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel, Haaren, Sint-Oedenrode en Schijndel).

Om diverse redenen is er nu nog 1 partner over voor ambtelijke samenwerking en dat is Sint-Michielsgestel.

Jammer dat andere gemeenten om diverse redenenen afgehaakt zijn, maar zij hadden daar een te respecteren reden voor.

Gelukkig dat de ambtelijke samenwerking met Sint Michielsgestel goed voelt. Onze bijdrage bij dit voorstel vind je in de bijlage (balans.ambtsam15).

Wij zijn voorstander van de ambtelijke samenwerking, maar gingen niet akkoord met het op de pof (te verwachten financiële meevallers) nu reeds te bestemmen voor nieuw beleid als Boxtel Duurzame Campus, Greentech, regionale economie en energietransitie. Andere fracties hadden geen probleem met deze werkwijze.

Wij willen echter pas een integrale afweging maken als we zeker weten wat de verdiende meevallers zijn en ook waarvoor we ze gaan gebruiken, want andere beleidsvelden hebben mogelijk meer behoefte aan extra geld dan deze duurzaamheidsspeeltjes.

Ook procedureel mag je dat zo niet doen. Gelukkig greep de voorzitter van de gemeenteraad, Mark Buijs, in en gaf hij ons gelijk in onze motivatie.

Op zijn verzoek werd de passage over de financien uit het raadsbesluit geschrapt. We zijn blij dat we daarmee ons gelijk kregen en ook dat de meerderheid van de raad daar in meeging door het ingrijpen van onze burgemeester.

Wel werd hiermee duidelijk dat het belangrijk blijft om de stukken goed te doorgronden, want zonder onze oplettendheid was deze herbestemming van verwachte meevallers er gewoon tussendoor geglipt; de rest had het niet gezien!