Dinsdag 8 april jl. vond de eerste raadsavond van de nieuwe gemeenteraad plaats volgens het nieuwe vergadermodel met Beeldvorming-Oordeelvorming en Besluitvorming

Het beeldvormende deel ging over woningbouw in Lennisheuvel. Inwoners van Lennisheuvel benutten hun kans om hun zegje te doen over de nota van uitgangspunten. Burgerparticipatie moet een kans krijgen, dus zal de aangepaste nota van uitgangpunten, dus inclusief input van de klankbordgroep, door de raad vastgesteld moeten worden, en daarna het plangebied inclusief de visie op het plangebied. De tijdens de vergadering gedane suggestie dat de raad bij het bestemmingsplan pas weer aan zet is, is veel te laat en BALANS zal eerder weer terugkoppeling agenderen.

Tijdens het vragenhalfuurtje ging het over de verkeerssituatie in de Brugstraat en over Diftar. De Boa’s zullen meer handhavend ingezet worden in de Brugstraat en tot op heden is er niet meer zwerfvuil dan voor invoering van Diftar. Het aantal burgers dat overgestapt is naar een particuliere inzamelaar werd door wethouder Van de Langenberg als nihil betiteld toen de afname van de hoeveelheid bij de gemeente aangeboden afval aan bod kwam.

Het Oordeelvormende en Besluitvormende deel werd door de meerderheid van de raad verdaagd totdat er een nieuw college is. Het vooruitschuiven lijkt al weer begonnen. BALANS was als enige voorstander om de geagendeerde punten, o.a. de geurverordening en de win-win-situatie voor alle betrokkenen m.b.t. MSB aan de Schouwrooy, te behandelen. De wet voorziet enerzijds namelijk in de mogelijkheid dat wethouders tegelijk zitting hebben in de gemeenteraad als in het college en anderzijds komt met het vooruitschuiven van het besluit over MSB de geplande herstructurering in gevaar.

BALANS heeft voorgesteld dat onze burgemeester de standaard voorzitter dient te blijven van de beeldvormende bijeenkomsten, omdat het die avond de eerste keer was en als geslaagd betiteld kan worden. Aanvullend is onze burgemeester de voorvechter van burgerparticipatie en als de voorzitter van de raad ook politiek onafhankelijk wat belangrijk is bij de beeldvormende bijeenkomst.