Op maandag 4 april 2016 werd de kadernota 2017-2020 voor de komende jaren besproken.

Hierin staan de beleidswensen voor de komende jaren.
 
En op basis van de kadernota wordt vervolgens het dekkingsplan opgesteld.
 
Dit Dekkingsplan wordt dan voor de zomervakantie vastgesteld door de gemeenteraad.
 
En het dekkingsplan wordt op haar beurt weer verwerkt in de begroting voor de komende jaren, welke in het 4e kwartaal van dit jaar wordt vastgesteld.

 

 
Onze burgers betalen al jaren 70% te veel
Wat ons het meeste stoort, is dat het college gewoon geld bij onze burgers op komt halen op basis van de begroting, terwijl al jarenslechts 30% van de begroting uitgevoerd wordt. Met andere woorden: onze burgers betalen al jaren 70% te veel.
Ook nu zijn er weer heel veel beleidswensen opgesomd, waar onze burgers vervolgens geld voor op moeten brengen.
We hebben daarom een motie ingediend aan het einde van de discussie in de raad, waarbij we constateren dat de raad veel te veel ambities opnoemt in de kadernota die financieel niet allemaal haalbaar zijn en we vervolgens als raad nog prioriteit mogen stellen op basis van scenariodiscussie, alvorens het dekkingsplan in de raad komt.
Deze motie heet “BALANS KADERNOTA 29 MAART 2016 PRIORITEITSSTELLING OP BASIS VAN SCENARIODISCUSSIE” en vindt u in de bijlage.
Helaas erkent de rest van de raad wel dat prioriteitstelling nodig is, maar wil daarvoor niet concreet op basis van een scenariodiscussie die prioriteiten benoemen.
Wederom een gemiste kans, maar wij blijven waken over uw (niet terechte) betalingen aan de gemeente Boxtel.
 
Unaniem aangenomen motie BALANS “Achterstallig onderhoud trottoirs Liempde”
Inhoudelijk hebben we met name gevraagd om het achterstallig onderhoud in Liempde aan de trottoirs rondom de basisschool en ouderenhuisvesting nu echt aan te pakken. Onze motie om dit met voorrang aan te pakken vindt u in de bijlage “BALANS KADERNOTA 29 MAART 2016 Moties en Amendement” en heeft als titel “Achterstallig onderhoud trottoirs Liempde”. En deze motie werd gelukkig unaniem aangenomen.
Onze jarenlange roep om aanpakken van de trottoirs in Liempde, werd nu dus wel omarmd door de rest van de raad. Eindelijk!
 
Geen actieve bijdrage terugbrengen Binnendommeltjes
Ook hebben we gepleit om geen actieve bijdrage te leveren (tijd, geld en ambtelijke uren) in het terugbrengen van de Binnendommeltjes in ons centrum.
Helaas wil de meerderheid van de raad gewoon met dit ruimte- en geldverspillende project doorgaan.
Slecht voor het milieu, onze volksgezondheid en verspilling van noodzakelijke openbare ruimte (o.a. parkeren)!
Bovendien hebben we ons gemeenschapsgeld voor belangrijkere wensen nodig dan voor dit luxe prestige project.
Ons amendement “Geen herstel Binnendommeltjes!” vindt u in de bijlage “BALANS KADERNOTA 29 MAART 2016 Moties en Amendement”.
 
Extra aandacht voor goede tijdige open communicatie
Onze laatste  motie “Extra aandacht voor goede tijdige open communicatie” (zie bijlage) ging over de belabberende communicatie van dit college.
Onze burgers verdienen het dat er actief en open gecommuniceerd wordt en in onze motie vragen wij het college extra attent te zijn op een goede tijdige open communicatie aangezien er recentelijk te laat, te weinig of zelfs niets over onderwerpen gecommuniceerd is.
Onze burgemeester erkende dat er deze bestuursperiode veel fouten gemaakt zijn in de communicatie en dat de rekenkamer dit ook geconstateerd heeft. Er zijn verbeteringen beloofd, waarbij zelfs extra ambtelijke capaciteit ingezet zal worden.
Met deze reactie van de burgemeester vonden wij dat ons punt voldoende (h)erkend werd en hebben we deze motie niet in stemming gebracht.
 
Onze totale bijdrage op de voorgestelde kadernota vindt u in de bijlage “BALANS Inbreng kadernota”.
Aangezien wij van mening zijn dat er veel te veel wensen in de kadernota vermeld staan, welke niet uitgevoerd kunnen worden en we dus ook vinden dat onze burgers dus niet weer veel te veel betalen aan onze gemeente, hebben wij tegen de kadernota gestemd met een stemverklaring:
Fractie BALANS stemt tegen het voorstel, omdat de ambities zoals verwoord in de kadernotitie te ambitieus zijn, niet waar te maken zijn en er zit te weinig prioriteitstelling in.
Uiteraard zullen we positief kritisch blijven volgen wat er van deze vastgestelde kadernota (alle ambities en plannen) overeind blijft in het dekkingsplan en in de begroting. Het moet stoppen dat onze burgers blijven betalen voor 100% en dat het college daar maar 30% voor teruglevert! Dit is onacceptabel voor ons!
 
Tot zover de terugblik op de behandeling van de kadernota.
 
Wenst u een nadere uitleg, neem dan gerust contact met ons op.