Op 20 oktober vond de begrotingsvergadering voor de komende jaren plaats.
Voor het eerst in de Boxtelse geschiedenis is dit onderwerp op één avond afgehamerd.
 
We hebben wijzigingsvoorstellen ingediend om het financieel verlies als gevolg van het gehannes met De Kleine Aarde niet ten koste van Jeugdzorg te laten plaatsvinden,
gepleit voor meer sociale woningbouw in Liempde, de parkeermeters tussen de aankomst van Sinterklaas en nieuwjaar buiten gebruik te stellen
en om in het nieuwe bestemmingsplan Centrum een snelle en goedkope regeling op te nemen om in de aanloopstraten (indien gewenst) de winkelfunctie om te kunnen zetten in een andere functie.
Ook blijft het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren een constante bron van zorg en hier moet voldoende aandacht voor blijven.
In het vragenhalfuurtje hebben we gevraagd naar de verhuissubsidie, en gelukkig is ons idee, na diverse herhalingen, intussen uitgewerkt en overgenomen door het college;
het sterkt ons dat ook bij dit onderwerp geldt dat de aanhouder wint!
 
Verhuissubsidie
Tijdens het vragenhalfuurtje hebben we gevraagd om de concrete invulling van de verhuissubsidie, dit om winkels te verleiden om naar het kernwinkelgebied te verhuizen.
Onze vragen vindt u als bijlage ‘BALANS.vragenhalfuurtjeInzetverhuissubsidieCentrum’.
Eindelijk kwam het gewenste antwoord vanuit het college, waarbij het jammer is dat het zo lang geduurd heeft voor het ‘kwartje gevallen is’.
Maar nu is er een regeling aangekondigd dat er in totaal € 100.000,= beschikbaar is, met een maximum van € 10.000,= per verhuissubsidie.
Het sterkt ons dus dat ook bij dit onderwerp geldtdat de aanhouder wint!
Nu hopen wij wel dat er snel gehandeld wordt en dat de ingangsdatum van deze regeling niet lang op zich laat wachten.
We zullen daarom blijven hameren op dit onderwerp en ook op een passend bestemmingsplan Centrum.
Dit om onze detailhandelsvisie niet alleen een visie te laten zijn, maar deze visie ook te realiseren!
Snelheid is daarbij gewenst, want ons Centrum mag niet uitgaan als een nachtkaars.
 
Algemene beschouwingen
In de bijlage ‘Inbreng BALANS Begrotingsvergadering’ leest u integraal onze bijdrage over de voorliggende begroting.
Net voor de zomervakantie hebben weingestemd met het dekkingsplan. Echter nu waren een aantal zaken anders uitgewerkt met nadelige consequenties.
Met name het gegeven dat het college zich niet meer uitspreekt voor het uitvoeren van het project Greentech op Vorst B, waardoor de grondexploitatie van Vorst niet de noodzakelijke boost krijgt.
Ook werd op de avond van de 20e duidelijk dat niet alle plannen uitgevoerd kunnen worden.
Dit werd bevestigd door wethouder Van Wanrooij en voor ons is dat, gecombineerd met onze inhoudelijke bemerkingen, reden om met de volgende stemverklaring tegen deze begroting te stemmen:
BALANS stemt tegen deze begroting, omdat we naast de inhoudelijke bemerkingen die de fractie heeft gemaakt, fractie BALANS ook van mening is dat alle taken en ambities vermeld in deze begroting niet uitvoerbaar zijn door dit college.
De fractie voelt zich hierin gesterkt door de uitspraak van de wethouder financiën.
 

Parkeermeters buiten functie

Tijdens de vorige week gehouden begrotingsvergadering hebben we er wederom voor gepleit dat de parkeermeters in Boxtel buiten werking gesteld worden, tussen de aankomst van de Sint en Nieuwjaar, om de winkeliers een extra steuntje in de rug te geven.

De motie vindt u in de bijlage ‘Motie BALANS Tijdelijk buiten functie parkeermeters’.

Boxtel heeft  € 1 miljoen apart gezet om de economie te stimuleren en wethouder Van den Broek is gemachtigd (door raad en college) om volledig naar eigen inzicht bedragen tot een ton hieruit beschikbaar te stellen.

Voor ons blijft het een raadsel waarom de wethouder de mis te lopen verwachte parkeeropbrengsten niet uit dit economisch budget haalt.

Hij speelt zonder goede onderbouwing overigens wel voor Sinterklaas door eigenhandig € 10.000,= gemeenschapsgeld bij te dragen aan Slowlands op Velder en € 4.000,= voor De Rechter.

Nu laat hij helaas de centrumondernemers in de kou staan. Onbegrijpelijk, omdat zij al veel uit eigen middelen doen om ons Centrum te laten bruisen in deze moeilijke tijden.

Zij verdienen een grote pluim en respect. Een terechte steun in de rug kunnen zij echt wel goed gebruiken.

Een wethouder die zijn bevoegdheid in deze niet neemt, is een slecht signaal!

Ons voorstel kreeg slechts steun van het CDA en dus blijven die parkeermeters gewoon in functie.

 

Sociale woningbouw in Liempde

In plan Heideweg zijn de laatste gemeentelijke bouwkavels verkocht en blijft onder de streep € 4,5 ton over.

Dit biedt – na verplaatsing van de handboogaccommodatie – een ideale gelegenheid om aan de rand van dit plan sociale woningbouw te realiseren.

Door de grond onder vriendelijke voorwaarden over te dragen is sociale woningbouw te realiseren.

Ook dit voorstel van ons, zie bijlage ‘Motie BALANS Sociale woningbouw handboogaccommodatie Liempde’ kreeg onvoldoende steun, waardoor reële kansen voor (sociale) woningbouw in Liempde om zeep geholpen zijn.

 

Jeudzorg niet uitkleden!

De beschikbare middelen – inzet van uren voor jeugdzorg – zijn keihard nodig voor onze toekomst.

In de begroting werd echter voorgesteld om met deze middelen de kosten van het alsmaar durende gehannes met De Kleine Aarde te vergoeden.

Omdat dit echt niet kan, stelden wij voor om de alsmaar oplopende kosten van DKA te betalen uit de reserve duurzame ontwikkeling, zie bijlage ‘Amendement BALANS Behoud geld en uren voor jeugdzorg, legaat aanvullen vanuit duurzame ontwikkeling’.

Helaas mocht ons betoog niet baten en dus blijft  De Kleine Aarde indirect betaald worden uit de middelen van jeugdzorg.

Wij vragen ons af wat nu het meest duurzaam is: alsmaar gemeenschapsgeld blijven pompen in De Kleine Aarde of besteden aan de toekomst van Boxtel, onze jeugd!

Wij snappen niet dat de overige raadsleden en het college over de rug van onze jeugd door blijven modderen met de invulling van De  Kleine Aarde; dit past niet bij een sociaal Boxtel!

 

Snelle en goedkope bestemminswijziging aanloopstraten

In de detailhandelsvisie is de grens van het kernwinkelgebied bepaald op de hoek Rechterstraat-Molenstraat-Stationsstraat-Prinshendrikstraat.

Dit betekent dat we willen bevorderen dat winkels verhuizen naar dat kernwinkelgebied.

Maar het mag en kan niet zo zijn dat de leegkomende panden in de aanloopstraten dan door procedurekosten en te lange proceduretijd blijven zitten met een winkelbestemming terwijl een andere functie, zoals wonen en/of kantoor meteen voor een invulling kan zorgen.

Ons idee om daarvoor een regeling op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan Centrum hebben we al een aantal keren geuit en aan Wethouder Van den Broek verteld, maar nu hebben we het middels een motie ingediend, zie bijlage ‘Motie BALANS Snelle en goedkope bestemmingswijziging aanloopstraten’.

Gelukkig steunde de voltallige gemeenteraad ons slimme voorstel en komt er hier in het nieuwe bestemmingsplan Centrum een goede regeling voor.

 

Terugdringen alcohol en drugsgebruik onder jongeren

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren blijven onze aandacht houden en we vinden dat met behulp van diverse partijen ouders goed ingelicht moeten zijn over de problematiek en dat ze ook weten waar ze met vragen terecht kunnen.

Ervaringsdeskundigen, preventiemedewerkers, politiemedewerkers en de gemeente dienen de handen ineen te slaan met als doel het dealen en het alcolhol- en drugsgebruik te laten afnemen.

Onze motie vindt u in bijlage ‘Motie BALANS alcohol- en drugsgebruik jongeren’.

Helaas was de meerderheid van de raad niet overtuigd van de noodzaak van een goede voorlichting en wilde ook de gemeentelijke rol minimaliseren.

Voor ons onbegrijpelijk dat onze jeugd, dus onze toekomst, voor de tweede keer vanavond – na eerder de korting op de middelen en uren voor jeugdzorg – niet de aandacht krijgt die ze verdient.

Wij blijven ons echter onverminderd inzetten voor onze jeugd!

 

Aan het einde van de avond is de begroting vastgesteld, waarbij wij tegen de begroting gestemd hebben met de hierboven verwoorde stemverklaring.

De pilot om de begrotingsvergadering op één avond af te werken is goed verlopen door de prima ondersteuning vanuit de griffie.

We zijn nu vooral benieuwd naar de uitvoering van de vastgestelde begroting, waar dit college voor aan de lat staat.

In 2015 blijkt echter 70% van de begroting niet uitgevoerd door dit college.

Wij wensen het college veel succes en kijken of het vele gepraat nu wel gevolgd gaat worden door daadkracht!

 

Tot zover deze terugblik.

 

Zijn er vragen en/of opmerkingen, neem gerust contact met ons op.