Afgelopen dinsdag beeldvormende bijeenkomst gemeentehuis over detailhandelsvisie

 

Er zijn die avond veel mensen aanwezig geweest, waaruit blijkt dat het onderwerp leeft en dat is een goede zaak.

 

De avond begon met de mogelijkheid om vragen te stellen aan de opstellers van de rapporten. We hebben hierbij gevraagd naar de precieze opbrengst van de 5 parkeerautomaten rondom de markt. Bewust om de opbrengst van deze 5, omdat de raad reeds in 2012 besloten heeft dat de andere parkeermeters vervangen worden door de door ons gewenste blauwe zones. Het antwoord hopen we snel te ontvangen, zodat we weten welke opbrengst de gemeente zal missen indien we ook deze laatste 5 parkeermeters vervangen door blauwe zone. En of dat het verwachte opbrengstverlies groter zal zijn dan wat we door het putje gespoeld hebben met De Kleine Aarde wagen wij te betwijfelen.

Daarnaast vinden wij dat je als gemeente ook een signaal afgeeft door nu, in de traditionele moeilijkste maanden voor de bedrijven (na de topmaand december met veel aankopen) als gemeente de eerste stap te zetten. Wij weten ook dat deze maatregel er alleen niet voor zorgt dat het Centrum weer gaat floreren, maar het is volgens ons wel een belangrijke basis. Onze motivatie waarom kunt u nogmaals lezen in de bijlage (te vinden onder dit bericht), welk voorstel helaas weggestemd werd door de rest van de raad.

Ook hebben we gevraagd om een reactie van beide opstellers of er nog marktruimte is voor een supermarkt in het Centrum. Helaas spaarde beide opstellers elkaar door geen klare duidelijke wijn te schenken.

Tenslotte hebben we aan Cor Molenaar gevraagd naar de snelste quick wins die de gemeente kan doen, en zijn antwoord was duidelijk: “De barrières waardoor mensen in Boxtel minder/geen  geld uitgeven moeten snel weg”. Als voorbeeld noemde hij hierbij het stoppen met betaald parkeren, want daarvan blijkt uit onderzoek dat daardoor de besteding per inwoner toeneemt en  troosteloze straten opknappen. Wel was Cor Molenaar al blij dat er een stuurgroep opgericht is voor ons Centrum met daarin wethouder Van den Broek, Cor Molenaar, Luc Broos (voorzitter Centrummanagement) en Jef van Stratum (Centrummanager). Zij komen elke maand bij elkaar om zaken te bespreken. Wij vonden het jammer dat de 2 laatstgenoemde personen niet aanwezig waren om hun intenties en drive voor het Centrum te tonen.

 

Vervolgens konden we als fractie onze mening geven over 3 onderwerpen:

 

Compact Centrum of een lang gerekt lint

Wij zijn van mening dat het kernwinkelgebied compact dient te worden en concreet bestaat uit de Rechterstraat tussen de kruisingen met Fellenoord en Molenstraat/Prins Hendrikstraat (dus inclusief ‘t Zonneke), de Croonpassage en de Markt.

Wil je dat zo maken, moet je als gemeente wel zorgen voor randvoorwaarden, zoals meer gratis parkeerplaatsen, stimuleringsbijdrage om het verplaatsen vanuit de Stationsstraat te ondersteunen, een bestemmingsplan dat andere functies (o.a. wonen) makkelijk mogelijk maakt. Ook dient het kernwinkelgebied dan visueel kenbaar gemaakt te worden aan de beginpunten, bijvoorbeeld met een groene aankleding en dient de beleving opgefleurd te worden. Doordat je het compact maakt zijn de kosten voor het opfleuren en de aankleding ook lager.

 

Focus: Centrum en Oosterhof

Wij vinden het belangrijk dat wijkwinkelcentra behouden blijven. Aangezien het prima loopt op Selissen, met op termijn mogelijk nog een noodzakelijke uitbreiding voor auto- en fietsparkeren, dient de focus te liggen op het Centrum en op Oosterhof. Oosterhof dus niet verplaatsen naar het Centrum, maar meewerken aan de opknap- en uitbreidingsplannen van Oosterhof, waarbij het aantal vierkante meters uitbreiding nog onderwerp van discussie is. Een supermarkt in het toekomstige gebied van compact Centrum niet doen en irritaties in het Centrum aanpakken, denk onder andere aan het instellen van venstertijden en lokaal ondernemerschap belonen (loyaliteitssysteem).

 

Publiekstrekker

Wij denken dat op onze markt in het weekend voldoende weekendactiviteiten kunnen plaatsvinden om zodoende als publiekstrekker te fungeren. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er voldoende gratis alternatieve parkeerplaatsen komen, de vergunningverlening voor evenementen makkelijker wordt, de openstelling van winkels tegelijk is met de tijdstippen van het evenement, waarbij eendracht macht maakt en dan bedoelen we tussen winkels onderling maar ook tussen winkels en horeca.

Tot slot hebben we onze waardering uitgesproken voor de lokale ondernemers en dat we de positieve punten meer moeten benadrukken.

 

Uit de bijdrage van de 8 fracties leek veel eensgezindheid (een compacter centrum, Oosterhof behouden). We hopen dat die eensgezindheid blijft bestaan als het straks concreet wordt in de vast te stellen visie.

Eind maart wordt er namelijk een visie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden, waarin de keuzes van het college komen te staan. Helaas bleek uit de woorden van Wethouder Van den Broek dat er over die gemaakte keuzes geen burgerparticipatie meer mogelijk is.

Wij vinden het jammer dat vele raadsleden de urgentie voor ons Centrum nog niet inzien, want concrete veranderingen zijn snel nodig en er zijn ‘quick wins’ door de gemeente te behalen. We hopen dat er in de tussentijd tot de vaststelling eind maart, maar zeker ook tot er wél concrete maatregelen genomen worden, er geen extra winkels omvallen, of vertrekken uit Boxtel, want dan wordt de uitdaging steeds groter om ons Centrum te redden en te laten bruisen.

De vastgestelde integrale visie Sterk Centrum, juni 2012, ligt intussen ook al weer 2,5 jaar op de plank of in de la, zonder dat er daadwerkelijk concrete maatregelen uitgevoerd zijn, waarin onder andere al besloten is om in grote delen van Boxtel blauwe zone in te voeren in plaats van de parkeermeters.

 

Wij spreken de hoop uit dat er snel concreet zaken uitgevoerd worden en we niet wederom veel tijd gestoken hebben in een visie.