Tijdens de commissie Maatschappelijke Zaken stond deze week de commissienotitie omtrent De Rots op de agenda. De behandeling tijdens de vergadering heeft onze zorgen omtrent het tijdspad naar de finale besluitvorming helaas niet weg kunnen nemen. De portefeuillehouder heeft niet toegezegd dat er in de volgende commissievergadering een raadsvoorstel voorligt. En zonder raadsvoorstel volgt er geen raadsbesluit. Zoals u waarschijnlijk weet, maakt BALANS zich sterk voor het behoud van De Rots. Reden voor ons om schriftelijke vragen aan het College te stellen.  

Schriftelijke vragen fractie BALANS

“Raadsbesluit behoud de Rots en haar activiteiten”

Aan:    het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente boxtel

Betreft: schriftelijke vragen ex art. 37 RvO: 

Raadsbesluit behoud De Rots en haar activiteiten                                                     

Boxtel, 16 januari 2014 

 

Geacht College,

Wij waren blij met uw ommezwaai ten aanzien van de eerder ingediende plannen van het bestuur van De Rots, en dat u nu ook voorstander bent van De Rots.

De Rots en haar activiteiten kunnen op die plek verder, bleek deze week ook uit de commissie Maatschappelijke Zaken, waarin de commissienotitie behandeld werd.

Wij maken ons evenwel zorgen omtrent het tijdspad naar de finale besluitvorming. Hiervoor is een raadsbesluit nodig en naar onze mening heeft de portefeuillehouder afgelopen maandag tijdens de commissievergadering niet expliciet toegezegd, dat het raadsvoorstel voor behoud van De Rots en haar activiteiten in februari a.s. aan de raad wordt voorgelegd. Mocht dat niet gebeuren voor 1 maart a.s. dan vinden wij dat onverantwoord.

Indien wij weten dat u niet tijdig komt met het raadsvoorstel voor het behoud van De Rots en haar activiteiten, kunnen wij ons – eventueel met andere partijen – voorbereiden op het indienen van een initiatiefvoorstel. De commissie-uitspraak van november, waarbij er ook in meerderheid sympathie uitgesproken werd voor behoud van De Rots, bleek in de raad van november ook niet voldoende voor een raadsbesluit daar partijen het toen niet concreet wilden bevestigen middels een raadsbesluit. Dat kunnen we De Rots en haar gebruikers geen 2 keer aandoen!

Vraag:

Garandeert u ons, dat het raadsvoorstel voor behoud van De Rots en haar activiteiten door u tijdig wordt aangeboden, zodat de gemeenteraad uiterlijk in haar vergadering van 25 februari a.s. dit besluit kan nemen en daarmee de toekomst van De Rots kan vaststellen?

Wij verzoeken u zo snel mogelijk – bij voorkeur per omgaande – beantwoording van bovenstaande vraag. Mocht uw antwoord negatief zijn, dan hebben wij – eventueel met andere partijen – nog voldoende tijd om een initiatiefvoorstel voor te bereiden en in te dienen, zodat besluitvorming door de raad in ieder geval voor 1 maart a.s. plaats vindt. Het bestuur van De Rots en de gebruikers verdienen die spoedige duidelijkheid.

Volgens BALANS heeft sinds het indienen van hun plan het bestuur en de gebruikers van De Rots al veel te lang in onzekerheid geleefd en mogen we de kans die het bestuur ons biedt om De Rots overeind te houden niet laten schieten.

U kent immers de leus van BALANS:

KANSEN ZIEN – KANSEN PAKKEN EN KANSEN BENUTTEN!

 

contactpersoon Erica Vos

ericavos@live.nl

telefoonnummer 06-42087707