Afgelopen week stelde onze fractie de hieronder gepubliceerde vragen over Woonvormen Jeugd

 

Geacht College,

 

Op dinsdag 14 februari is er een beeldvormende bijeenkomst geweest over de ontwikkelingen jeugdhulp. Op deze avond werden wij als raadsleden bijgepraat aan de hand van RIB’s die ons eerder waren toegezonden.

 

BALANS is verheugd over het feit dat locale zorgaanbieders meer kansen gaan krijgen. Wij zijn blij dat er meer aandacht komt voor preventie/vroeg signalering, dat er meer lokaal maatwerk komt, dat de toegankelijkheid BJG verbeterd wordt, dat extra ingezet wordt op wachtlijsten wegwerken en dat er naar gestreefd wordt om de zorg dichtbij of in huis te leveren (specialistische ambulante hulp).

 

Daarbij past volgens ons ook dat er binnen onze gemeente (meer) mogelijkheden komen voor geschikte (tijdelijke) woonvormen voor jeugd. Iets waarvoor BALANS al langer pleit maar jammer genoeg, tot op heden, geen steun heeft mogen ontvangen vanuit het college. Ook in Boxtel zijn er jongeren die opvang nodig hebben/zoeken en vlakbij huis past dan heel mooi bij het streven “zorg dichtbij”.

 

Op genoemde beeldvormende avond heeft BALANS aan de portefeuillehouder, mevrouw Lestrade, dan ook de vraag gesteld of initiatieven van ondernemers om een woonvorm voor jeugdigen op te zetten binnen de gemeente Boxtel in de toekomst op een meewerkend Boxtel kan rekenen.

Daarop werd negatief geantwoord met als reden “dat de kans bestaat dat als de jongeren 18 jaar worden, zij dan nog steeds in Boxtel wonen.

Deze jongeren komen dan onder de verantwoording van de gemeente waarin zij wonen en dan kan het zijn dat zij WMO-budget wegnemen ten nadele van de huidige WMO-gebruikers.

 

Wij vonden de beantwoording van de wethouder kil en kort door de bocht met onvoldoende oog voor de toenemende problematiek onder onze jeugd. Bovendien is de redenering enigszins krom.

Wij gaan toch ook geen nieuwe inwoners weigeren omdat er een kans bestaat dat zij, om wat voor reden ook, in de toekomst onder de WMO kunnen gaan vallen en dus mogelijk budget wegnemen van huidige WMO gebruikers.

BALANS wil niemand op voorhand buitensluiten en/of uitsluiten om zich in onze prachtige gemeente te vestigen.

Daarom hebben wij onderstaande vragen aan u:

 

  1. Hoeveel kinderen/ jeugdigen uit de gemeente Boxtel wonen buiten onze gemeentegrenzen in een woonvorm?

  2. Bent u het met ons eens dat het weren van jeugdigen met een beperking niet getuigd van een gastvrij Boxtel?

  3. Gaat u nieuwe volwassen inwoners met een (risico op een) beperking ook weren? Zo nee, waarom niet, ook zij gaan dan gebruik maken van het WMO budget? Zo ja, hoe wilt u dit gaan verdedigen? U maakt dan op voorhand al verschil tussen nieuwe te verwelkomen inwoners.

 

BALANS waardeert het dat u kritisch kijkt naar budgetten en hoe hier mee om te gaan maar kan het niet waarderen dat u hierdoor ondernemers beperkt en u zich niet opstelt als een gastvrije gemeente Boxtel.

 

Hoogachtend,

Fractie BALANS:

Marielle van Alphen

Erica Vos (woordvoerder)

Wim van der Zanden

Willy van Zuijlen