Geacht College,

In de raadsvergadering van 18 september jl. hebben we gevraagd naar de toezegging die door het college gedaan is op 15 mei jl. met betrekking tot woningbouw Liempde. Tijdens die raad is gesteld dat er niets te melden is.

Intussen zijn we 2 maanden verder en blijft het stil, terwijl heel Liempde schreeuwt om woningen. De ontwikkelingen bij de pastorie, de pastorietuin en Kerkheiseweg zijn weliswaar hoopvol/kansrijk maar nog niet allemaal zeker dat ze op korte termijn tot uitvoering komen.

BALANS heeft al eerder hulp aangeboden om samen met college en raad te helpen om de woningbouw voor de toekomst veilig te stellen, maar tot op heden is onze hulp helaas niet aanvaard. U en wij weten dat we te weinig kunnen bouwen binnen de kom Liempde aangevuld met de ons door de provincie toebedeelde ruimte in de kernrandzone van Liempde. (Roderweg-Hamsestraat en Smaldersestraat).

De zorgen en geruchten over woningbouw nemen toe binnen het Liempdse en wij begrijpen dat. Locaties die daarbij genoemd worden zijn o.a. rondom de Liempdse Barrier en het gebied ten zuiden van de Rosenhofstraat. Wij zelf zien ook wel kansen voor woningbouw door verplaatsing van bedrijven uit de Bergstraat/Heidonk, echter daarvoor is wel vervangende bedrijfsgrond nodig.

Ook lazen we dat de zoektocht naar een plek voor Tiny Houses in Liempde is beland op een plek vlakbij HCL.

Toen we hoorden van woningbouw rondom de Liempdse Barrier vroegen we ons af of er nog ontwikkelingen op dat terrein zijn. Eerder wees u met een gezocht argument (kosten verkeersafwikkeling) een mooi initiatief af en intussen ligt de plek er stil en verlaten bij, wat ook ongewenste zaken aantrekt.

Onze vragen:

  1. Wat is de actuele stand van zaken van het plan Roderweg- Hamsestraat en wanneer wordt de ingestelde klankbordgroep weer geraadpleegd? We kunnen ons namelijk niet voorstellen dat u burgerparticipatie op dit onderwerp in de koelkast hebt gezet.
  2. Wat vindt u van onze suggestie om bij de provincie akkoord te gaan vragen voor woningbouw in de kernrandzone ten zuiden van de Rosenhofstraat om daarmee te kunnen gaan voldoen aan de woonvisie?
  3. U levert extra inspanning voor de plaatsing van een paar Tiny Houses. Hoe staat het met de focus op grootschaligere woningbouwprojecten?
  4. Klopt het dat er plannen zijn voor woningbouw in het gebied op en nabij de Liempdse Barrier?
  5. Hebt u nog andere plannen van de eigenaar van de Liempse Barrier afgewezen sinds u “nee” zei tegen een Mc Donalds aldaar? Zo ja, welke plannen waren dat en met welke argumenten heeft u ze afgewezen?
  6. Bent u bereid om samen met de raad op te trekken (samen staan we sterker) om voldoende locaties te laten onderzoeken, zodat we onze ambities vermeld in de woonvisie realiteit kunnen laten worden? Zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet?

We weten dat voor de leefbaarheid van de kern Liempde voldoende woningbouw noodzakelijk is. De vorige bestuursperiode heeft u wat ons betreft te weinig stappen vooruit gezet en wij vrezen dat het onderwerp onvoldoende op uw netvlies staat.

Vandaar onze herhaalde oproep om samen op te trekken maar ook om actief kennis met ons te delen. Mocht de term “strategisch belang” u tegenhouden om met ons samen op te trekken, dan zijn er ook mogelijkheden om buiten de openbaarheid van gedachten te wisselen. Het onderwerp woningbouw Liempde is daar belangrijk genoeg voor.