Geacht College,
Op 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad de globale kaderstellende visie ‘Tongeren’
vastgesteld en daarbij heeft de raad in meerderheid besloten om als
voorkeursscenario te kiezen voor “Tijdelijke huisvesting van spoedzoekers en/of
energietransitie”.
De verdere uitwerking zou volgens het raadsvoorstel uitgevoerd worden door
middel van burgerparticipatie, waarbij op het moment van vaststelling reeds met
4 belanghebbenden uit het gebied overleg gevoerd was. Maar het is tot nu toe
verdacht stil.
Verschillende doelgroepen hebben behoefte aan tijdelijke huisvesting, die deels
wordt ingegeven door de economische groei (arbeidsmigranten). Over het
onderwerp arbeidsmigranten hebben we in juni 2019 een beeldvormende
bijeenkomst gehad welke helaas ook nog geen vervolg gehad heeft, behoudens
een genomen voorbereidingsbesluit.
Berichtgeving vanuit de omgeving maakt dat wij vragen hebben over beide
onderwerpen die ook aan elkaar gerelateerd zijn.
Onze vragen:
1. Wat is de stand van zaken met de uitwerking van de globale
kaderstellende visie ‘Tongeren’?
2. Is de burgerparticipatie in dat gebied actief opgestart? Zo ja, wat is er
gedaan en wat is het resultaat tot nu toe? Zo nee, waarom niet en
wanneer gaat dat wel gebeuren?
3. Is er al duidelijkheid over de toekomst van binnensportaccommodatie De
Braken; blijft deze beschikbaar voor de sporters en hoe zijn de
verhoudingen met de eigenaar die al herhaaldelijk om snelle duidelijkheid
gevraagd heeft?
4. Zijn er regionaal afspraken gemaakt over het aantal arbeidsmigranten die
elke gemeente dient op te vangen? Zo ja, hoeveel arbeidsmigranten
betreft dat voor onze gemeente?
5. Aangezien de voortgang in het dossier “huisvesting arbeidsmigranten”
stokt, komt er ook geen oplossing voor de overlast situaties die er op
diverse plaatsen in de woonwijken zijn omdat er simpelweg geen
alternatieve huisvesting aangeboden kan worden; vindt u dat niet
zorgelijk en tevens moeilijk uit te leggen aan de omgeving van de
overlastsituatie?
6. Vindt u niet dat initiatiefnemers die bij u met goede plannen voor een
correcte humane huisvesting van arbeidsmigranten komen, snel
duidelijkheid dienen te krijgen over de kansen van hun plan? Zo ja,
waarom gebeurt dat op dit moment dan niet? Zo nee, waarom niet?
Beide genoemde dossiers, en met name het gebrek aan vooruitgang, baren ons
zorgen, gezien de onduidelijkheid die de huidige stagnatie met zich meebrengt.
Er is niets zo vervelend als onduidelijkheid en dat maakt mensen onzeker en
goede plannen van betrokken Boxtelaren sterven mogelijk een vroege dood. De
periode van onduidelijkheid moeten we volgens BALANS zo kort mogelijk
houden.
Vanuit sociaal maatschappelijk perspectief dient onze gemeente volgens BALANS
de verantwoordelijkheid te nemen om daadwerkelijk en actief mee te werken
aan het realiseren van tijdelijke of permanente huisvestingsvoorzieningen voor
spoedzoekers.
Kortom BALANS verwacht daadkracht van het college!