Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel

  

Betreft: Verbouwing De Wilgenbroek en gelijke kansen voor De Rots en De Hobbendonken 

 

Boxtel, 23 februari 2015

 

Geacht College,

 

Wij hebben verbaasd kennis genomen van het bericht dat de verbouwing van De Wilgenbroek gestart is en dat hier een bedrag mee gemoeid is van 7,5 ton. Wij beseffen dat voor basisonderwijs een goede huisvesting cruciaal is, maar vragen ons in dit geval wel af of de gestarte verbouwing van De Wilgenbroek, en dus de investering, niet een verkeerd signaal is richting De Hobbendonken en mogelijk op termijn oneerlijke concurrentie op gaat leveren met het opgebloeide gemeenschapshuis De Rots. 

 

De Hobbendonken

In de vastgestelde kadernotitie – schrappen van nieuwbouw voor De Hobbendonken op De Kleine Aarde – maakte U er melding van dat er goed gekeken moet worden naar leegstand en dat U samen met het onderwijsveld eerst een integraal strategisch huisvestingsplan ging opstellen alvorens te verbouwen of nieuw te bouwen. Op dit moment staat de helft van De Wilgenbroek leeg en huizen er commerciële organisaties in. Het heeft er alle schijn van dat U investeren in leegstand nu opeens anders uitlegt ten faveure van De Wilgenbroek en ten nadelen van De Hobbendonken. Wij hebben namelijk nog niet vernomen of U al een integraal strategisch huisvestingsplan met het onderwijsveld heeft opgesteld en vastgesteld. Wij weten uiteraard ook dat de verbouwing van De Wilgenbroek onderdeel was van Onderwijscarroussel II, maar dat was de nieuwbouw van De Hobbendonken op De Kleine Aarde ook. Deze laatste nieuwbouw hebt U weggewerkt ten faveure van Triple E met de belofte dat er eerst een strategisch huisvestingsplan moest komen alvorens in onderwijshuisvesting te investeren. Dit komt niet erg consequent over en lijkt op voortrekken c.q. bevoordelen ten faveure van De Wilgenbroek.

 

De Rots

Wij hebben gelezen dat er voor het onderwijskundige deel van de 7,5 ton van de totale verbouwingskosten 4,5 ton voor De Spelelier is. Met de extra 3 ton lijkt U het hele gebouw aan te pakken, en mogelijk in de toekomst ruimtes in te willen zetten voor de decentralisatietaken. Wij zijn van mening dat de eerste plek voor decentralisatietaken in Oost, in de huiskamer van Oost – De Rots – plaats moet vinden. Door deze extra 3 ton dreigt er oneerlijke concurrentie voor De Rots. Dit zou niet fair zijn richting het gemeenschapshuis. Zeker niet nu een grote groep enthousiaste vrijwilligers De Rost opgeknapt heeft, een positieve uitstaling heeft teruggegeven en de bezetting weer toeneemt. Deze wederopstanding van De Rots mag niet door oneerlijke concurrentie vanuit De Wilgenbroek om zeep geholpen worden.

 

Inzet lokale ondernemers

Zoals U weet, ijveren wij al geruime tijd voor een gelijke kans voor Boxtelse bedrijven bij het verstrekken van opdrachten waar de gemeente bij betrokken is. Bij de verbouwing van het gemeentehuis hebben lokale ondernemers helaas geen kansen gekregen. Wij gaan ervan uit dat u niet tweemaal de lokale ondernemer voorbijloopt, want dan wordt het van een incident bijna chronisch vanuit de gemeente om lokale ondernemers geen gelijke kansen te geven en dat is een verkeerd signaal! 

 

Bovenstaande zaken zijn voor ons aanleiding over de verbouwing van De Wilgenbroek de volgende vragen te stellen: 

  1. Is er met het onderwijsveld een strategisch onderwijshuisvestingsplan vastgesteld alvorens U akkoord ging met de verbouwing van De Wilgenbroek? Zo ja: wat is daarin opgenomen over de toekomst van De Hobbendonken? Zo nee: waarom past U willekeur toe in de benadering tussen De Spelelier en De Hobbendonken? 
  2. Waarom investeert U 3 ton meer in De Wilgenbroek dan voor onderwijskundige taken noodzakelijk is, als U daarmee de toekomst van De Rots in gevaar brengt door op termijn ruimtes in De Wilgenbroek te gaan verhuren voor transitietaken?
  3. Op welk bedrag worden de extra exploitatie- en beheerstaken – zie vraag 2 – geraamd voor uitvoering van de transitietaken in De Wilgenbroek?
  4. Bent U met ons van mening dat in ieder geval de ouderentransitie in Oost dient plaats te vinden in De Rots?
  5. Hoe heeft U lokale ondernemers actief een kans gegeven om het werk in De Wilgenbroek uit te voeren en wat is het resultaat daarvan?

  

Zoals U uit bovenstaande merkt, zijn wij voorstander van investeringen in goede huisvesting voor basisonderwijs. Ook blijven wij van mening dat elke wijk een basisschool dient te hebben. Wij hechten bij investeringen in onderwijs echter wel aan gelijke monniken gelijke kappen. Ons principe lijkt U met voeten te treden. Niet de Kinderboerderij en ook niet De Wilgenbroek zijn de huiskamer van Oost, maar dat is De Rots en zij verdient een eerlijke kans; oneigenlijke concurrentie vanuit de verbouwde Wilgenbroek maakt het een oneerlijke strijd.

Als overheid kunnen we zelf lokaal ondernemerschap een hart onder de riem steken en daar pleiten wij al jaren voor, en dat zullen we ook blijven doen. De verbouwing van het gemeentehuis zouden we kunnen bestempelen als een beginnersfout maar als lokale ondernemers geen kansen gehad hebben bij de verbouwing van De Wilgenbroek dan wordt het chronisch.

  

We hopen spoedig antwoord te krijgen op bovenstaande schriftelijke vragen. Mede ook om de ontstane onrust die de start van de verbouwing van De Wilgenbroek teweeg heeft gebracht weg te nemen bij de ouders van de kinderen van De Hobbendonken en bij de vele vrijwilligers van De Rots.

 

 Fractie BALANS:

 – Mariëlle van Alphen

 – Erica Vos (woordvoerder)

 – Wim van der Zanden

 – Willy van Zuijlen