Schriftelijke vragen voor het college
Stilstand woningbouwplannen Liempde                    27 maart 2017

Geacht College,

Zoals u weet ijveren wij al geruimere tijd voor woningbouw in Liempde en Lennisheuvel. Extra woningen zijn heel belangrijk voor de leefbaarheid in beide kernen. Om de winkels en scholen bestaansrecht te blijven geven, maar ook voor het invullen van bestuursfuncties en vrijwlligers bij verenigingen. We waren blij dat de provincie eind 2012 meedacht over mogelijke uitbreidingslocaties in Liempde en Lennisheuvel, maar we maken ons grote zorgen over de huidige voortgang.

Uw antwoord op vragen van het Doprsberaad Liempde getuigen niet van het samen optrekken met burgers om plannen te realiseren. Uw toonzetting en woordkeuze, “het verwijtende vingertje”, in die brief vinden wij misplaatst. Beter is het om samen te werken aan concrete woningbouwplannen, samen kom je verder!

We weten dat er in Liempde alweer bijna 2 jaar een klanbordgroep ingesteld is om met u mee te denken over de woningbouwplannen op de hoek Roderweg-Hamsestraat. Deze club is overigens ontstaan op uw verzoek. Wij zijn benieuwd hoe vaak u de voorbije 2 jaar van hun kennis, vaardigheid en draagvlak gebruik hebt gemaakt.

Verder zijn we uiteraard benieuwd of de uitgangspunten voor deze woningbouwlocatie intussen vastgesteld zijn. We denken dan aan de grootte van het plangebied, het aantal woningen, voor welke doelgroep wordt er gebouwd (overeenkomstig de vastgestelde woonvisie?), duurzaamheidseisen en wordt er een ontsluitingsweg opgenomen, zowel voor de ontsluiting van de nieuwe woningen maar zeker ook voor het ontlasten van het doorgaand verkeer (leefbaarheid) door de huidige kom van Liempde.

Om er voor te zorgen dat er voldoende kinderen op de basisschool blijven en winkels en verenigingen bestaansrecht houden, vinden wij dat er tempo gemaakt moet worden. En daar wringt volgens ons nu net de schoen; wij missen concrete vooruitgang. Dit geldt volgens onze signalen zowel voor de nieuwe uitbreidingslocatie Roderwerg-Hamsestraat, als voor de woningbouwplannen in de pastorietuin in Liempde.

We hebben de volgende vragen voor u:
1.    Hoe vaak heeft u de opgerichte klankbordgroep voor de woningbouwlocatie Roderweg-Hamsestraat al betrokken bij de plannen en om advies gevraagd? Van die adviezen ontvangen we graag een overzicht. Mocht u ze nog niet betrokken hebben, vernemen we graag wat daar de reden van is, en in welk stadium de klankbordgroep wel aan zet komt?
2.    Graag ontvangen we de vastgestelde uitgangspunten van de woningbouwlocatie Roderweg-Hamsestraat, inclusief een kaartje waaruit blijkt over welk gebied we het precies hebben. Verder vernemen we dan uiteraard graag de zaken die bovenstaand aangehaald zijn. Mochten de uitgangspunten nog niet vastgesteld zijn, dan vernemen we graag waarom dat nog niet is gebeurd en op wat voor termijn dat wel aan de orde is.
3.    Hoe is de stand van zaken m.b.t. woingbouw in de pastorietuin in Liempde en bent u bereid om u zich maximaal in te spannen, zodat er ook iets gebouwd gaat worden op die plek?

Aangezien we ons ook zorgen maken over de woningbouw in Lennisheuvel zijn we voor de locatie Herenbeekloop Zuid benieuwd naar de stand van zaken.
4.    Hoe is daar de stand van zaken daar (o.a. grootte plangebied, duurzaamheidseisen, aantal woningen, voor welke doelgroep en is er al een anterieure overeenkomst ondertekend?

We hopen spoedig te merken dat u ook samen met burgers werkt aan woningbouw. Alleen praten, zonder dat er stenen gestapeld en specie gemaakt wordt, lost het leefbaarheidsvraagstuk niet op!

Fractie BALANS:
Mariëlle van Alphen
Erica Vos
Wim van der Zanden, woordvoerder
Willy van Zuijlen