Schriftelijke vragen voor het college

PHS: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt?

 

Boxtel, 5 juni 2017

 

Geacht College,

 

De gang van zaken met betrekking tot de Klankbordgroep PHS alsmede haar onafhankelijke voorzitter, hebben wij tijdens de raadsbijeenkomst van 29 mei reeds aan de orde gesteld, doch het antwoord van de portefeuillehouder vinden wij onvoldoende. Vandaar dat we er op terugkomen.

 

Zoals bekend, heeft onze fractie op 19 mei een mail gestuurd naar de onafhankelijk voorzitter van de Klankbordgroep PHS Boxtel-Haaren, waarin we enerzijds steun uitspreken voor hun gemaakte opmerkingen in de brief van 11 april 2017 (vraagtekens bij het proces en het ontbreken van een integrale verkeersvisie) en anderzijds waardering uitspreken voor hun inzet en betrokkenheid.

 

We hebben de onafhankelijk voorzitter verzocht om onze mail door te sturen aan de leden van de Klankbordgroep en de diverse Werkgroepen. Omdat een reactie uitbleef, hebben we via diverse sms-jes en ingesproken voicemailberichten gevraagd om contact op te nemen met onze fractievoorzitter. Helaas zonder resultaat.

 

Vervolgens bereikte ons via de mail, afkomstig van de onafhankelijk voorzitter , ‘s avonds op 29 mei (opvallend detail: nadat wij onze vragen voor het vragenhalfuurtje schriftelijk bij de gemeente ingediend hadden), de onderstaande reactie:

Allereerst mijn excuses: ik had je eerder al willen en moeten berichten. Ik heb je verzoek vorige week – na enige ruggespraak –  bij de gemeente Boxtel neergelegd, zoals je inmiddels ongetwijfeld weet. Ik ben als onafhankelijk voorzitter niet het juiste kanaal voor contact tussen de Klankbordgroep en Boxtelse politieke partijen.”

 

Wij vinden het vreemd, dat de onafhankelijk voorzitter, die blijkbaar niet zo onafhankelijk is als wij en de leden van de Klankbordgroep denken, ons verzoek bij de gemeente Boxtel neergelegd heeft. Nog vreemder, dat de wethouder in de raad ‘s avonds meedeelde “van niets te weten”.

Vragen:

 

  1. Met welke taakomschrijving is de onafhankelijk voorzitter aangesteld en door wie?

  2. Waarom houdt u berichten bestemd voor de leden van de Klankbordgroep PHS achter? De onafhankelijk voorzitter mocht ze kennelijk niet doorsturen en de gemeente Boxtel heeft dat tot op heden nog niet gedaan.

  3. Bent u van oordeel, dat de leden van de Klankbordgroep PHS en Werkgroepen hun kennis en kunde in blijven zetten als ze beseffen dat voor hun bedoelde informatie bewust door u, direct of indirect, wordt tegengehouden?

  4. Past het tegenhouden van informatie richting de Klankbordgroep PHS volgens u onder burgerparticipatie en transparant Meewerkend Boxtel?

  5. Kunnen de leden van de Klankbordgroep PHS er vanaf nu op vertrouwen, dat alle voor hen bestemde informatie wordt verstrekt, dus zonder tussenkomst van de gemeente?

 

Terecht merkt de klankbordgroep op, dat er fragmentarisch en selectief kleine delen gepresenteerd c.q. besproken worden, zonder aandacht te schenken aan de consequenties van mogelijke oplossingen voor de rest van Boxtel. In het schrijven van de Klankbordgroep zijn al ernstige twijfels geuit over het proces, door letterlijk te stellen “in het overleg van juni zal de klankbordgroep besluiten of en op welke wijze de werkgroepen en de klankbordgroep hun werk zullen voortzetten”. Dit minder duidelijk, c.q. dubieuze, proces en de rol van de onafhankelijk voorzitter zal aan die afweging geen goed doen.

 

Een college dat naar onze indruk informatie achterhoudt voor leden van de klankbordgroep en daarmee poogt een eerder PHS besluit overeind te houden, keuren wij af! Volgens ons gaat het genomen PHS-besluit op de schop, simpelweg omdat de verkeersgevolgen van de verkeerde keuze duidelijk beginnen te worden voor geheel Boxtel.

 

Fractie BALANS:

Mariëlle van Alphen

Erica Vos

Wim van der Zanden, woordvoerder

Willy van Zuijlen