We hebben schriftelijke vragen gesteld over de financiële sturing van Mijn Gemeente Dichtbij.

Zie hieronder:

Geacht College,

Onlangs hebben we het jaarverslag 2021 van Mijn Gemeente Dichtbij ontvangen.
Uit dat jaarverslag blijkt dat er over 2021 een verlies is geleden van 1 miljoen
euro (!). Dit betekent dat Boxtel bijna € 600.000,- extra op tafel moet leggen om
dit verlies te dekken.

We hebben absoluut geen kritiek op de individuele medewerkers van Mijn
Gemeente Dichtbij, we begrijpen als geen ander dat werken in een organisatie
die kampt met een personeelstekort, zwaar is en veel van mensen vergt. Hulde
voor de mensen die zich dagelijks in zetten voor Mijn Gemeente Dichtbij!

Onze vragen gaan over de besturing van en het toezicht op MGD. MGD is een
gemeenschappelijke regeling en dat betekent dat we feitelijk maar 1 keer per
jaar een sturingsmogelijkheid hebben en dat is bij de behandeling van de
kadernota.

1. Klopt het dat we als raad slechts invloed hebben via de kadernota?
Tevens krijgen we 1 keer per jaar het jaarverslag van MGD en daarop is geen
sturing mogelijk, het is immers een verslag van een afgesloten boekjaar.
MGD heeft ook een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur, daarover
hebben we de volgende vragen:
2. Wie hebben er zitting in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur?
3. Hoe veel keer per jaar komen dit DB en AB bij elkaar?
4. Hoe veel keer per jaar staat de financiële stand van zaken op de agenda
van het DB en op de agenda van het AB?
5. Is het DB of het AB bevoegd om in te grijpen in de financiën van MGD?
6. Is het DB of het AB verantwoordelijk voor het realiseren van de plannen
en de financiële resultaten zoals die van te voren zijn geprognotiseerd?
7. Zo nee, wie is er dan verantwoordelijk hiervoor?
Tot slot hebben we nog vragen over besluiten met substantiële financiële
gevolgen.
8. Wat is de financiële bevoegdheid van de diverse functionarissen binnen
MGD en van het DB en het AB?
9. Is dit vastgelegd in een openbaar overzicht?
10.Wie heeft het besluit genomen om een tijdelijke directeur in te huren voor
een bedrag van € 123.000,- voor werkzaamheden die 9 maanden hebben
geduurd?

BALANS maakt zich ernstig zorgen over de bestuurbaarheid van MGD en de
financiële gevolgen die dit heeft. Natuurlijk kan het nodig zijn om extra gelden te
vragen voor specifiek doeleinden, maar als het gaat om het project
‘dienstverlening op peil’, hebben we nog steeds geen plan gezien, terwijl we als
raad wel de middelen al beschikbaar hebben gesteld. Dit in het vertrouwen dat er
snel een goed plan zou liggen.

11.Wanneer kunnen we het plan ‘dienstverlening op peil’ ontvangen?
12.Wanneer kunnen we als raad hierover in gesprek gaan met MGD?

We hopen dat uw antwoorden de zorgen van BALANS over de besturing van MGD
weg zullen nemen.

Hoogachtend,

Fractie BALANS
Geeske van den Akker
Luc Bormans
Kim Bremmer
Rianne van Esch
Wout de Jong
Gerlof Roubos (woordvoerder)
Ilse Schelle