Zoals u weet, waren wij blij met de regeling Huishoudelijke Hulp Mantelzorg (HHM), waarbij aan mantelzorgers 2 uur per week tegen een tarief van € 7,50 extra ondersteuning geboden kon worden.

Toch bereikten ons diverse signalen waaruit blijkt dat mensen zich zorgen maken over de getroffen regeling.

Reden voor ons om een brandbrief aan het college te schrijven.

 

Boxtel, 3 juli 2017

Schriftelijke vragen:

“Onvolledige Regeling Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers (HHM)”

Geachte College,

Wij waren blij met de regeling Huishoudelijke Hulp Mantelzorg (HHM) waarbij u mantelzorgers 2 uur per week tegen een tarief van € 7,50 extra ondersteuning kunt bieden, een jaar lang. Deze regeling is afgesproken met Contour De Twern, de zorgaanbieders en de gemeente Boxtel. Toch sturen wij u deze BRANDBRIEF!
Er is volgens ons namelijk een omissie in de afgesproken regeling waardoor mantelzorgers die op één adres wonen waar al via de WMO Huishoudelijke Hulp beschikbaar gesteld is, zij geen beroep kunnen doen op deze regeling. Dus de mantelzorger(s) die op hetzelfde adres wonen als degene waar ze voor zorgen, die vallen tussen wal en schip en worden dus niet ontlast. Het betreft hier een zeer grote groep mantelzorgers die zorgen voor partner, kind of ouder(s) op hetzelfde adres.

Dit kan niet de bedoeling zijn van deze regeling, want ook deze groep mantelzorgers moeten niet door hun hoeven zakken, c.q. overbelast raken, en verdienen ondersteuning voor hun mantelzorgtaken en bovenal waardering.

Wij hebben daarom de volgende vragen voor u:

  1. Is het bij u bekend dat door bovenstaande reden veel mantelzorgers in de kou blijven staan en geen  recht hebben op Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers (HHM)?
  2. Vindt u dat terecht? Of is dat een omissie in de overeengekomen regeling HHM?
  3. Bent u bereid om de regeling HHM op zo kort mogelijke termijn aan te passen? Zo ja, per wanneer kan de aangepaste regeling ingaan? Zo nee, waarom niet?

Wij vertrouwen erop dat u dit zo spoedig mogelijk gaat herstellen, zodat op 1 adres naast de Huishoudelijke Hulp WMO ook de Huishoudelijke Hulp  voor Mantelzorgers (HHM) een beroep kan worden gedaan. Wij erkennen en waarderen de inzet van de vele mantelzorgers en een onderscheid maken in die betrokken groep vinden wij ongepast en ongewenst. Volgens ons wilt u ook geen onderscheid maken, dus deze groep mantelzorgers en wij rekenen op U voor een snelle aanpassing!

Graag zien wij zo spoedig mogelijk de beantwoording van onze vragen, maar nog beter een aanpassing van de regeling HHM, zodat dit euvel opgelost is.

Hoogachtend,
Fractie BALANS

Mariëlle van Alphen
Erica Vos
Wim van der Zanden
Willy van Zuijlen